Formuojate ar pertvarkote žemės sklypą

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas, viešinimas, derinimas, tikrinimas ir tvirtinimas

Paslaugos aprašymas Nuo 2014 m. sausio 1 d. įsigaliojus naujoms Lietuvos Respublikos žemės ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymų nuostatoms Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1 yra patvirtintos Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės.
Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų (toliau – Projektas) rengimo, finansavimo, viešinimo, derinimo, tikrinimo ir tvirtinimo tvarką, taip pat atvejus ir tvarką, kai žemės sklypai pertvarkomi nerengiant Projekto.
Projektas yra žemėtvarkos planavimo dokumentas, priskiriamas žemės valdos projektams ir rengiamas šiais atvejais:
1) kai žemės sklypai padalijami, atidalijami, sujungiami ar perdalijami;
2) kai formuojami žemės sklypai esamiems statiniams eksploatuoti pagal nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį;
3) kai įsiterpęs valstybinės žemės plotas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka ir atvejais sujungiamas su besiribojančiu žemės sklypu, jeigu laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų sklypo;
4) kai pagal detaliojo plano, kuriame numatomi tik žemės sklypų formavimo ir (ar) pertvarkymo principai, nustatytus teritorijos naudojimo reglamentus suformuojami nauji žemės sklypai arba pertvarkomos esamų žemės sklypų ribos vadovaujantis detaliajame plane nustatytais žemės sklypų formavimo ir (ar) pertvarkymo principais ir nustatoma ar keičiama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) naudojimo būdas;
5) kai formuojami valstybinės žemės sklypai esamoms susisiekimo komunikacijoms, aikštėms ir kitoms viešosioms erdvėms, kapinėms, paplūdimiams, parkams, skverams ir kitiems želdynams eksploatuoti, kultūros paveldo objektų užimamoms teritorijoms;
6) kai formuojami nauji valstybinės žemės sklypai (išskyrus atvejus, kai sklypai formuojami Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo nustatyta tvarka);
7) kai keičiama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) naudojimo būdas (-ai), jeigu tai neprieštarauja savivaldybės ar jos dalies bendrajam planui, išskyrus atvejus , nustatytus Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje (urbanizuotoje ar urbanizuojamoje teritorijoje, kuriai detalieji planai neparengti, paskirtis ir (ar) naudojimo būdai keičiami pagal patvirtintą savivaldybės bendrąjį planą).
Projekto rengimo organizatorius miesto teritorijoje yra savivaldybės administracijos direktorius. Projektų rengimo inicijavimo teisę turintys subjektai (toliau – Iniciatoriai) pateikia prašymą raštu užpildydami pridedamą prašymo formą arba užpildydami elektroninę prašymo formą žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje ŽPDRIS.
Priėmus sprendimą organizuoti Projekto rengimą organizatorius parengia Projekto rengimo reikalavimus.
Parengtą projektą organizatorius teikia derinti institucijoms, į kurias buvo kreiptasi dėl reikalavimų nustatymo, ir papildomai su institucijomis, nurodytomis Taisyklių 62 punkte.
Suderintą Projektą organizatorius teikia tikrinti Nacionalinės žemės tarnybos struktūriniam padaliniui, atsakingam už priežiūrą.
Projektas tvirtinamas gavus išvadą dėl tikslingumo tvirtinti Projektą.
Atliekant bendrą ribą turinčių žemės sklypų perdalijimą, žemės sklypai pertvarkomi nerengiant projekto, bet parengiant sklypų perdalijimo planą.
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Teritorijų planavimas
Gyvenimo atvejai Formuojate ar pertvarkote žemės sklypą
Paslaugos suteikimo trukmė 20 d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys Žemėtvarkos skyrius
Paslaugos vadovas Raimonda Gružienė tel. 846 39 61 62 tel. mob. +370 615 41404
Paslaugos vykdytojas Alma Truncienė tel. 846 39 61 19 tel. mob. +370656 44760
Prašymo forma (-os) Prašymas organizuoti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

1. Prašymas;
2. dokumentų, patvirtinančių žemės sklypo (ų), daiktinių teisių į juos, šių teisių suvaržymus ir juridinius faktus, įregistravimą Nekilnojamojo turto registre kopijos;
3. dokumentų, patvirtinančių statinių ir įrenginių, daiktinių teisių į juos, šių teisių suvaržymus ir juridinius faktus, įregistravimą Nekilnojamojo turto registre kopijos;
4. žemės sklypo (ų) plano (ų) kopijos;
5. parengto Projekto byla;
6. skaitmeninė laikmena su šiais įrašytais duomenimis:
6. 1. sklypo plano sprendinių brėžiniai 2 formatais (vektoriniu GIS - dwg formatu) pagal patvirtintą teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikaciją LKS-94 sistema ir (rastriniu – jpg arba pdf formatu)
6. 2. aiškinamasis raštas (doc ir pdf formatu)

Papildomi dokumentai:
1. Įsiterpusio valstybinės žemės ploto sujungimo su besiribojančiu žemės sklypu projektinis pasiūlymas;
2. Teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas atstovauti kitą asmenį, jeigu teikiamas prašymas kito asmens vardu.
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas
2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymas Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo"
Informacija Tel. (8 46) 39 61 19; 39 61 62
Informacija atnaujinta 2014-10-07 10:31:55