Statotės namą

Žemės sklypo (-ų) pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) naudojimo būdo (-ų) keitimas

Paslaugos aprašymas Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) naudojimo būdas keičiami:
1. Žemės savininkų, valstybinės žemės patikėtinių ar įstatymų nustatytais atvejais kitų subjektų (toliau – asmenys) prašymu savivaldybės tarybos arba savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu pagal teritorijų planavimo dokumentus ar žemės valdos projektus kartu su sprendimu patvirtinti teritorijų planavimo dokumentą ar žemės valdos projektą;
2. Urbanizuotose ir urbanizuojamose teritorijose – asmenų prašymu savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu pagal savivaldybės bendrąjį planą.
Priėmus sprendimą pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą, jeigu kiti žemės sklypo kadastro duomenys nekeičiami, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu perskaičiuojama žemės sklypo vertė. Atskiras prašymas dėl žemė sklypo vertės perskaičiavimo neteikiamas.
Sprendimas pakeisti žemės naudojimo paskirtį ir perskaičiuoti žemės sklypo vertę išsiunčiami paštu arba įteikiamas asmeniui atvykus į Savivaldybės administracijos, Liepų g. 11, Klaipėdoje, 116 kab.
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Teritorijų planavimas
Gyvenimo atvejai Statotės namą
Paslaugos suteikimo trukmė 10 darbo d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys Žemėtvarkos skyrius
Paslaugos vadovas Raimonda Gružienė tel. 846 39 61 62 tel. mob. +370 615 41404
Paslaugos vykdytojas Alma Truncienė tel. 846 39 61 19 tel. mob. +370656 44760
Prašymo forma (-os) Prašymas keisti paskirtį
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

Prašymai pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą pateikiami paštu, elektroniniu paštu (pasirašytą elektroniniu parašu), per pasiuntinį, įteikiant atvykus į savivaldybės administracijos 116 kab.
Prašyme turi būti nurodyta:
1. fizinio asmens vardas, pavardė arba Lietuvos Respublikos juridinio asmens arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos teisinė forma, pavadinimas ir buveinė;
2. žemės sklypo, kurio paskirtį, būdą pageidaujama pakeisti, kadastrinis numeris ir adresas (jeigu yra);
3. esama ir pageidaujama žemės sklypo pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) būdas;
4. patvirtinto teritorijų planavimo dokumento data, Nr., pavadinimas, jį patvirtinusi institucija, jeigu teritorijų planavimo dokumentas patvirtintas iki 2010 m. liepos 1 d. ir sprendimas pakeisti paskirtį, būdą nepriimtas;
5. valstybinės žemės nuomos sutartis, kurioje yra numatyta galimybė keisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar ) būdą
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas
2. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas
3. Pagrindinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir keitimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1073
4. Pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypų naudojimo būdų turinio, žemės sklypų naudojimo pobūdžių sąrašo ir jų turinio, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 3D-37/D1-40
5. Žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. D1-151
D.U.K.
Informacija atnaujinta 2017-10-04 08:53:59