Reikia paramos

Vienkartinės kompensacijos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms skyrimas

Paslaugos aprašymas Vienkartinė kompensacija skiriama:
Asmenų, žuvusių ar mirusių būtinosios karinės tarnybos ir karinių mokymų metu sovietinėje armijoje ar mirusių vėliau dėl ligų, susijusių su tarnyba, tėvams (įtėviams), kitos santuokos nesudariusiems sutuoktiniams, vaikams (įvaikiams) ir kitiems išlaikytiniams (vienkartinė kompensacija išmokama lygiomis dalimis);
Asmenims, pripažintiems nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005-07-01 - invalidais), netekusiais 20 procentų ir daugiau darbingumo dėl sužalojimų ar ligų, susijusių su karine tarnyba ar kariniais mokymais;
Asmenims, karo gydytojų sprendimu pripažintiems netinkamais karo tarnybai.
Paslaugos kategorija Socialinių kompensacijų ir valstybės paramos skyrimas, susijusių dokumentų tvirtinimas
Gyvenimo atvejai Reikia paramos
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Audronė Liesytė tel. (8 46) 39 60 33
Paslaugos vykdytojas Gina Vilimaitienė tel. (8 46) 39 07 91
Prašymo forma (-os) Prašymas
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduota darbingumo lygio pažyma, galiojanti kreipimosi su prašymu išmokėti kompensaciją dieną, jeigu dėl išmokos kreipiasi asmuo, kuris pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidu) arba netekusiu 20-40 procentų darbingumo dėl sužalojimų ar ligų, susijusių su karine tarnyba ar kariniais mokymais.
Karo gydytojų išduotas dokumentas (ar archyvinis jo išrašas), patvirtinantis, kad jis karinės tarnybos ar karinių mokymų metu dėl sužalojimų ar ligų, susijusių su karine tarnyba ar kariniais apmokymais, buvo pripažintas netinkamu karo tarnybai, jeigu dėl išmokos kreipiasi asmuo, kuris karo gydytojų sprendimu pripažintas netinkamu karo tarnybai.
Jeigu kreipiamasi dėl asmens, žuvusio ar mirusio būtinosios karinės tarnybos ar karinių mokymų metu sovietinėje armijoje ar mirusio vėliau dėl ligos, susijusios su tarnyba, reikia pateikti: žuvus asmeniui būtinosios karinės tarnybos ir karinių apmokymų sovietinėje armijoje metu - mirties liudijimą ir karinio dalinio, kuriame tarnavo žuvęs asmuo, pranešimą (telegramą); asmeniui mirus vėliau dėl ligų, susijusių su tarnyba, - asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultacinės komisijos išvadą, kad mirtis įvyko dėl ligos, susijusios su būtinąja karine tarnyba ar kariniais mokymais sovietinėje armijoje; giminystės ryšį su žuvusiuoju ar mirusiuoju patvirtinančius dokumentus – santuokos, gimimo liudijimus arba kitus giminystės ryšį patvirtinančius dokumentus; asmeniui, atsisakius savo kompensacijos dalies visų kitų šeimos narių naudai, – notaro patvirtintą atsisakymą. Šiuos dokumentus pateikia vienas iš šeimos narių. Šeimos narys, kuris kreipiasi prašydamas išmokėti kompensaciją, prašyme privalo nurodyti ir visus kitus šeimos narius, turinčius teisę į vienkartinę kompensaciją (jų vardus, pavardes, nuolatinę gyvenamąją vietą), jeigu jų nėra, tai nurodyti raštu.
Duomenų (dokumentų) pateikti nereikia, jeigu juos Klaipėdos miesto savivaldybės administracija gauna pagal duomenų teikimo sutartis su atitinkamomis institucijomis ar įstaigomis iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro, kitų valstybės, žinybinių registrų arba valstybės, savivaldybių informacinių sistemų.
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl socialinės paramos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms (1945-07-22 - 1991-12-31)“
2. Vienkartinių kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms išmokėjimo tvarkos aprašas
Informacija Vytauto g. 13, tel. (8 46) 41 08 40
Laukininkų g. 19A, tel. (8 46) 32 46 96
Informacija atnaujinta 2018-01-08 10:40:33