Išmokos vaikams

Vienkartinės išmokos vaikui skyrimas

Paslaugos aprašymas Kiekvienam gimusiam vaikui skiriama 11 bazinių socialinių išmokų (1 BSI – 38 Eur) dydžio vienkartinė išmoka.
Įvaikintam vaikui, skiriama 11 bazinių socialinių išmokų (1 BSI – 38 Eur) dydžio vienkartinė išmoka.
Išmoka skiriama, jeigu nors vieno iš vaiko tėvų (įtėvių), globėjų (rūpintojų) ir vaiko duomenys apie gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, o neturinčiųjų gyvenamosios vietos – apie savivaldybę, kurios teritorijoje jie gyvena, yra įrašyti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą. Vienkartinė išmoka vaikui taip pat skiriama, kai vaikas gimė gyvas, tačiau mirė nesukakęs 3 mėnesių ir jo gyvenamoji vieta nebuvo deklaruota Lietuvos Respublikoje.
Išmoka gimusiam vaikui neskiriama, jei vaikas gimė negyvas arba kreipimosi metu yra išlaikomas valstybės ar savivaldybės finansuojamoje įstaigoje. Išmoka įvaikintam vaikui neskiriama sutuoktinio (sugyventinio) vaikui, kurį įvaikino kitas sutuoktinis. Vienkartinė išmoka gimusiam vaikui skiriama, jei dėl jos buvo kreiptasi ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo vaiko gimimo dienos. Vaiko globėjui ji mokama, jei jis kreipiasi per 6 mėnesius nuo globos nustatymo dienos, bet ne vėliau kaip iki vaikui sukaks 1,5 metų, ir jeigu ši išmoka už šį vaiką anksčiau nebuvo išmokėta. Vienkartinė išmoka įvaikintam vaikui skiriama, jei dėl jos buvo kreiptasi ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo vaiko įvaikinimo dienos.
Prašymus dėl šių išmokų pareiškėjai gali teikti ir interneto svetainėje www.spis.lt
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Socialinių išmokų ir pašalpų skyrimas ir susijusių dokumentų tvirtinimas
Gyvenimo atvejai Reikia paramos
Išmokos vaikams
Paslaugos suteikimo trukmė 10 darbo d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Susijusios paslaugos Išmokos vaikui skyrimas
Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Audronė Liesytė tel. (8 46) 39 60 33
Paslaugos vykdytojas Gina Vilimaitienė tel. (8 46) 39 07 91
Prašymo forma (-os) Šeimos duomenys socialinei paramai gauti
Duomenys apie asmens ir jo šeimos narių veiklos pobūdį ir socialinę padėtį
Prašymas išmokai gauti
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

Vaiko gimimo liudijimą arba civilinės metrikacijos skyriaus išduotą dokumentą, kai vaiko gimimo liudijimas neišduodamas;
Įsiteisėjusį teismo sprendimą įvaikinti (jei kreipiamasi dėl vienkartinės išmokos įvaikintam vaikui);
(šių dokumentų pateikti nereikia, jeigu pareiškėjo prašyme nurodyti duomenys yra Lietuvos Respublikos gyventojų registre ar kituose valstybės registruose);
Jei dėl išmokos kreipiasi įgaliotas asmuo, be reikiamų dokumentų, jis turi pateikti savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įgaliojimą.
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas
2. Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 801 „Dėl išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“
3. Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas
Informacija Vytauto g. 13, tel. (8 46) 41 08 40
Laukininkų g. 19A, tel. (8 46) 32 46 96
Informacija atnaujinta 2018-01-03 15:52:53