Reikia paramos

Vienkartinės išmokos įsikurti skyrimas

Paslaugos aprašymas Vienkartinė išmoka įsikurti skiriama:
1. Asmenims, kuriems buvo nustatyta vaiko globa (rūpyba), pasibaigus vaiko globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo, skiriama vienkartinė 75 bazinių socialinių išmokų (1 BSI – 38,00 Eur) dydžio išmoka įsikurti;
2. Vienkartinė išmoka įsikurti skiriama, jeigu prašymą skirti šią išmoką asmuo pateikė iki jam sukako 25 metai.

Išmoka neskiriama ir nemokama jeigu:
1. Asmuo yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir kitas paslaugas) valstybės ar savivaldybės finansuojamoje įstaigoje;
2. Asmuo yra suimtas, atlieka su laisvės atėmimu susijusią bausmę, jam Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose medicininės priemonės, paskelbta jo paieška arba jis teismo pripažintas nežinia kur esančiu – kol neišnyksta nurodytos aplinkybės;
Išmoka turi būti panaudota per 24 mėnesius nuo sprendimo skirti išmoką priėmimo dienos.
Vienkartinė išmoka įsikurti grynaisiais pinigais neišmokama, išskyrus atvejus, kai lieka nepanaudota mažesnė negu 2 bazinių socialinių išmokų (1 BSI –38,00 Eur) dydžio išmokos dalis, kuri gali būti išmokama grynaisiais pinigais pačiam išmokos gavėjui.

Vienkartinė išmoka įsikurti gali būti panaudota:
1. Būstui (gyvenamosioms patalpoms) pirkti;
2. Sumokėti daliai paskolos būstui statyti arba pirkti;
3 Būsto nuomai;
4. Mokesčiams už nuomojamo ar nuosavybės teise turimo būsto komunalines paslaugas;
5. Būstui remontuoti arba rekonstruoti;
6. Baldams, buitinei, vaizdo ir garso technikai, namų apyvokos reikmenims, vienam asmeniniam kompiuteriui, vienam mobiliojo ryšio telefonui įsigyti;
7. Studijų ir neformaliojo švietimo kainai padengti, mokymosi ir darbo priemonėms įsigyti;
8. Žemės sklypui įsigyti;
9. Mokamų sveikatos priežiūros prekių ir paslaugų išlaidoms apmokėti;
10. Automobiliui įsigyti, jeigu asmuo turi galiojantį vairuotojo pažymėjimą, kuriuo patvirtinama asmens teisė vairuoti B kategorijos motorinę transporto priemonę.

Elektroniniu būdu prašymas teikiamas interneto svetainėje www.spis.lt.
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Socialinių išmokų ir pašalpų skyrimas ir susijusių dokumentų tvirtinimas
Gyvenimo atvejai Reikia paramos
Paslaugos suteikimo trukmė 30 darbo d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Susijusios paslaugos Globos (rūpybos) išmokos ir globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo skyrimas
Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Audronė Liesytė tel. (8 46) 39 60 33
Paslaugos vykdytojas Gina Vilimaitienė tel. (8 46) 39 07 91
Prašymo forma (-os) Šeimos duomenys socialinei paramai gauti
Prašymas išmokai gauti
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:
1. Dokumentus apie globos (rūpybos) nustatymą;
2. Teismo sprendimą dėl nepilnamečio pripažinimo veiksniu, jeigu vaikas emancipuotas;
3. Dokumentus apie sudarytą santuoką, jei šių duomenų nėra valstybės ir žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose.

Jei dėl išmokos kreipiasi įgaliotas asmuo, be reikiamų dokumentų, turi pateikti savo asmens tapatybės dokumentą ir įgaliojimą.
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas
2. Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 801 „Dėl išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“
Informacija Vytauto g. 13, tel. (8 46) 41 08 40
Laukininkų g. 19A, tel. (8 46) 32 46 96
Informacija atnaujinta 2019-04-17 15:51:25