Duomenų pateikimas ir išdavimas

Vasaros lauko kavinių ir laikinų statinių lauko prekybos vietų įrengimo projektų derinimas

Paslaugos aprašymas Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, norintiems įrengti vasaros lauko kavinę prie maitinimo paslaugas teikiančios įmonės patalpų arba lauko prekybos vietą, pagal konstrukcijų požymius ir techninius parametrus nepriskiriamą nesudėtingiems statiniams.
Paslaugos kategorija Architektūra
Gyvenimo atvejai Duomenų pateikimas ir išdavimas
Paslaugos suteikimo trukmė 20 d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Susijusios paslaugos Atminimo (informacinių) lentų, įamžinimo ženklų įrengimo projektų derinimas
Atsakingas dalinys Architektūros ir miesto planavimo skyrius
Paslaugos vadovas Marijus Mockus tel. 846 39 63 28
Paslaugos vykdytojas Mindaugas Petrulis tel. 846 39 61 65 tel. mob. +370618 16 365
Prašymo forma (-os) Prašymas suderinti vasaros lauko kavinės ar lauko prekybos vietos įrengimo projektą
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

Projektas (2 egz.):
- aiškinamasis raštas (objekto paskirtis, įrengimo vieta, erdvinis planinis, konstrukcinis sprendimas, naudojamos medžiagos);
- situacijos schema, lauko kavinės ar lauko prekybos vietos įrangos išdėstymo planas su pagrindiniais matmenimis (M1:500, M1:1000), atliktas ant topografinio inžinerinio plano;
- architektūriniai brėžiniai: lauko kavinės planas, fasadai, įrangos detalės (M1:20, M1:50, M1:100 ar M1:200);
- lauko kavinės estetinio vaizdo sprendiniai (esamos aplinkos vizualizacija, fotomontažas);
- lauko baldų, lauko prekybos įrangos pavyzdžiai (fotonuotraukos, eskizai);
- žemės sklypo ar kito nekilnojamojo daikto savininko (bendraturčių) sutikimas (sutartis), jei maitinimo paslaugas teikianti įmonė, prie kurios projektuojama vasaros lauko kavinė, nėra šio objekto savininkė;
- jeigu prekiaujama ar teikiamos paslaugos ne valstybei ar savivaldybei nuosavybes teise priklausančioje ar patikėjimo teise valdomoje teritorijoje, prekiautojas ar paslaugos teikėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius veiklos teisėtumą (žemės sklypo registracijos registro duomenų bazėje dokumento kopiją, dokumento, įrodančio, kad žeme naudojamasi teisėtai (jeigu veiklą vykdo ne žemės savininkas ar nuomininkas) kopiją, žemės sklypo planą su nurodyta prekybos ar paslaugų teikimo vieta, darbo vietos schemą su matmenimis ir vizualizacija (schema galioja vienus metus);
- maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo kopija, patvirtinta įmonės antspaudu ir pasirašyta vadovo;
- maitinimo paslaugas teikiančios įmonės patalpų, prie kurių projektuojama lauko kavinė, planas (kadastrinių matavimų planas).
Papildoma informacija Maitinimo paslaugas teikiančios įmonės, kurios pageidauja įrengti vasaros lauko kavinę, registravimo pažymėjimo kopija
Žemės sklypo ar kito nekilnojamojo daikto, kur projektuojama vasaros lauko kavinė, nuosavybės teisę ar kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinančio dokumento kopija
Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, 1996-03-19 Nr. I-1240 (nauja redakcija nuo 2010-10-01)
2. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas
3. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas
4. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011-10-27 sprendimas Nr. T2-331 „Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo miesto viešosiose vietose vietinės rinkliavos nuostatų ir Prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo“
Informacija atnaujinta 2013-05-08 14:56:55
module_name: name
module_name: m_article
[klaipeda] - m_article...