Rūpestis dėl vaikų

Valstybinių, savivaldybių ir nevalstybinių (privačių) švietimo ir mokslo institucijų įregistravimas Švietimo ir mokslo institucijų registre

Paslaugos aprašymas Juridinio asmens vadovas ar kitas jo įgaliotas asmuo kreipiasi į Savivaldybės administracijos Vieną langelio ir e. paslaugų poskyrį ir pateikia reikalaujamus dokumentus. Dokumentai perduodami Švietimo skyriui, kur jie tikrinami, pildoma Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatytos formos registracijos kortelė ir patikslinti duomenys įvedami į Švietimo ir mokslo institucijų registro informacinę sistemą. Įregistravimą patvirtinantys dokumentai ne vėliau kaip per 20 d.d. pateikiami Vieno langelio ir e. paslaugų poskyrio specialistui, kuris juos perduoda pasirašytinai tiesiogiai juridinio asmens įgaliotam asmeniui, antrieji pasirašytieji dokumentų egzemplioriai pridedami prie prašymo ir archyvuojami bendrąja tvarka.
Paslaugos kategorija Švietimas, kultūra ir sportas
Gyvenimo atvejai Rūpestis dėl vaikų
Paslaugos suteikimo trukmė 20 d.
Paslaugos gavėjas juridinis asmuo
Atsakingas dalinys Švietimo skyrius
Paslaugos vadovas Virginija Kazakauskienė tel. 846 39 61 49 tel. mob. +370698 78846
Paslaugos vykdytojas Audronė Andrašūnienė tel. 846 39 61 43
Prašymo forma (-os) Prašymas dėl švietimo ir mokslo institucijų įregistravimo švietimo ir mokslo institucijų registre
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

Prašymas dėl švietimo ir mokslo institucijų įregistravimo Švietimo ir mokslo institucijų registre;
įgaliojimas (jam esant) tvarkyti įregistravimą;
juridinio asmens įstatų (nuostatų, statutų) kopija.
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Švietimo ir mokslo institucijų registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. IS AK- 1871 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. V-1591 redakcija)
Informacija Informacija teikiama tel. (8 46) 39 61 43; 39 61 41
Informacija atnaujinta 2019-02-06 14:44:44