Užsiimate verslu

Valstybinės žemės sklypų, perduotų patikėjimo teise savivaldybėms, nuoma ne aukciono būdu ir perdavimas neatlygintinai naudotis

Paslaugos aprašymas Savivaldybė patikėjimo teise valdomus žemės sklypus įstatymų nustatytais atvejais išnuomoja ne aukciono būdu bei perduoda neatlygintinai naudotis.
Per 10 darbo dienų nuo prašymo išnuomoti ne aukciono būdu ar perduoti nuosavybėn neatlygintinai žemės sklypą ir kitų dokumentų gavimo patikrina, ar pateikti visi duomenys, taip pat sutikrina asmens pateiktus duomenis su Juridinių asmenų registro duomenimis ir Nekilnojamojo turto registro duomenimis, prideda šių registrų išrašus prie asmens pateiktų dokumentų.
Gavusi visus reikalingus dokumentus, savivaldybė per mėnesį (panaudos atveju – 20 darbo dienų):
1. Įregistruoja valstybinės žemės sklypą Nekilnojamojo turto registre (jeigu žemės sklypas šiame registre neįregistruotas) bei patikėjimo teisę į jį;
2. Nurodytais atvejais pagal žemės sklypo planą nustato ir (ar) apskaičiuoja išnuomojamų žemės sklypo dalių dydį;
3. Apskaičiuoja žemės sklypo vertę;
4. Savivaldybės taryba per prieš tai nurodytą terminą priima sprendimą perduoti neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypą, kai prašoma perduoti žemės sklypą panaudai, o nuomos atveju sprendimas priimamas per 10 darbo dienų nuo sutarties projekto suderinimo;
5. Parengia sutarties projektą ir išsiunčia arba įteikia asmeniui pasirašyti (nuomos atveju 5 darbo dienas nuo sprendimo išnuomoti žemės sklypą priėmimo praneša asmeniui, kur ir kada atvykti pasirašyti sutarties).

Sutartį pasirašo Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas kitas Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas.

Kai valstybinės žemės sklypo perdavimas neatlygintinai naudotis gali būti susijęs su valstybės pagalba, nustatyta tvarka teikia pranešimą Europos Komisijai apie numatomą teikti valstybės pagalbą. Sprendimas priimamas tik gavus Europos Komisijos pritarimą.
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Žemės sklypų nuoma
Gyvenimo atvejai Užsiimate verslu
Paslaugos suteikimo trukmė 20 d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys Žemėtvarkos skyrius
Paslaugos vadovas Raimonda Gružienė tel. 846 39 61 62 tel. mob. +370 615 41404
Paslaugos vykdytojas Alma Truncienė tel. 846 39 61 19 tel. mob. +370656 44760
Prašymo forma (-os) Prašymas dėl žemės sklypo nuomos
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

1. Prašymas išnuomoti ar perduoti nuosavybėn neatlygintinai žemės sklypą, parduoti žemės sklypą (jo dalį).
2. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo.
3. Fizinio asmens tapatybės patvirtinimo dokumentas arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos įregistravimo dokumentas (kopija).
4. Žemės sklypo suteikimo ar naudojimo teisės patvirtinimo dokumentas (jeigu pageidaujama išsinuomoti naudojamą žemės sklypą) (kopija).
5. Žemės sklypo planas (kopija).
6. Statinių ir įrenginių, esančių žemės sklype, nuomos sutartis, kai prašymą išnuomoti valstybinės žemės sklypą pateikia statinių ir įrenginių nuomininkas (kopija).
7. Juridinių asmenų registro ir Nekilnojamojo turto registrų išrašai.
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-03-09 nutarimas Nr. 260 „Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995-11-13 nutarimas Nr. 1428 „Dėl Valstybinės žemės perdavimo neatlygintinai naudotis taisyklių patvirtinimo“
Informacija Informacija teikiama tel. (8 46) 39 61 62; 39 61 19
Informacija atnaujinta 2014-10-07 10:27:34