Rūpestis dėl vaikų

Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių skyrimas, pratęsimas, pakeitimas ir panaikinimas

Paslaugos aprašymas Paslauga teikiama vaikui ir vaiko atstovams pagal įstatymą.
Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonės: įpareigojimas lankytis pas specialistą, įpareigojimas lankyti vaikų dienos centrą ar kitą švietimo, kultūros, sporto, socialines ar kitas paslaugas teikiančią arba darbinę veiklą bendruomenėje vykdančią įstaigą ar organizaciją, tarp jų – nevyriausybinę organizaciją, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, įpareigojimas tęsti mokymąsi toje pačioje ar kitoje bendrojo ugdymo mokykloje arba profesinio mokymo įstaigoje pagal privalomojo švietimo programas ir įpareigojimas dalyvauti sporto, menų ar kitoje terapijoje, konkrečiose valstybės, savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių, organizacijų ir nevyriausybinių organizacijų vykdomose neformaliojo vaikų švietimo, elgesio keitimo, socialinio ugdymo, prevencijos programose, kuriomis siekiama įgyvendinti Lietuvos respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo tikslus ir teigiamai veikti vaiko elgesį, įpareigojimas gydytis psichikos ir elgesio sutrikimus dėl psichoaktyvių medžiagų vartojimo, patologinį potraukį azartiniams lošimams, kitus įpročių ir potraukių sutrikimus, įpareigojimas dalyvauti taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) procese ir įpareigojimas atlikti bendruomenei arba švietimo ar kitai įstaigai ar institucijai naudingą veiklą, skiriamos vaiko nuolatinės gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos direktoriaus pagal Savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos siūlymą
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Švietimas, kultūra ir sportas
Gyvenimo atvejai Rūpestis dėl vaikų
Paslaugos suteikimo trukmė 20 darbo d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Susijusios paslaugos Vaiko globos (rūpybos) tėvų prašymu nustatymas
Atsakingas dalinys SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
Paslaugos vadovas Saulius Budinas
Paslaugos vykdytojas Edita Kučinskienė tel. (8 46) 39 61 59 tel. mob. +370 694 82 903
Prašymo forma (-os) Prašymo dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės forma (Tėvams)
Prašymo dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės forma (Įstaigai)
Aprašymas interesantui Jei kreipiasi tėvai (globėjai):
1.Vaiko asmens dokumento kopija.
2. Medicinos pažymos (forma Nr. 0/27a) kopija.
3. Jei vaikas vertintas Klaipėdos pedagoginėje psichologinėje tarnyboje, pažymos kopija.
4. Aktuali informacija, susijusi su prašymo pateikimu (nurodyti, kokių dokumentų kopijos, pavyzdžiui, specialiųjų ugdymo centrų rekomendacijų, vaikų psichiatro rekomendacijų kopijos, teismų sprendimų ar nutarčių kopijos ir kt.).
P. S. Jei kreipiasi globėjas, pridėti globos (rūpybos) patvirtinančio dokumento kopiją (direktoriaus įsakymo arba teismo sprendimo).
Jei kreipiasi institucijos, pridedamas ATPK protokolas, ikiteisminio tyrimo nutraukimo dokumentas, mokyklos vaiko gerovės komisijos protokolas. Aktuali informacija, susijusi su prašymo pateikimu (nurodyti, kokių dokumentų kopijos, pavyzdžiui, jei vaikas vertintas Klaipėdos pedagoginėje psichologinėje tarnyboje, pažymos kopija, ir kt.)
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas
2. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas
3. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymą „Dėl koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašo patvirtinimo“
Informacija atnaujinta 2019-04-10 15:45:33