Rūpestis dėl vaikų

Vaiko globos (rūpybos) tėvų prašymu nustatymas

Paslaugos aprašymas Vaiko laikinoji globa (rūpyba) – laikinai be tėvų globos likusio vaiko priežiūra, auklėjimas, jo teisių ir teisėtų interesų atstovavimas bei gynimas.

Nepilnamečių vaikų tėvai ar vienintelis iš turimų tėvų, laikinai išvykdami į užsienio valstybes, privalo pasirūpinti, kad Lietuvos Respublikoje likę jų vaikai turėtų įstatyminius atstovus. Tuo tikslu jie turi pasirinkti fizinį asmenį, kurio priežiūrai savo išvykimo metu paliks vaiką, ir kreiptis į Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją Liepų g. 11, Klaipėdoje.
Vaiko laikinoji globa (rūpyba) tėvų prašymu pasibaigia, kai vaiko tėvai ar turimas vienintelis iš tėvų grįžta iš užsienio ir apie tai ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo sugrįžimo raštu informuoja Savivaldybės administraciją bei yra priimamas sprendimas dėl laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu pabaigos. Vaiko laikinoji globa (rūpyba) negali trukti ilgiau kaip 18 mėnesių.
Vaiko globos (rūpybos) išmoka, nustačius vaikui laikinąją globą (rūpybą) tėvų prašymu, nėra mokama. Vaiko tėvai ir asmuo, paskirtas vaiko globėju (rūpintoju), turi iš anksto susitarti dėl vaiko išlaikymo tėvų išvykimo laikotarpiu.
Paslaugos kategorija Vaiko globos (rūpybos) organizavimas
Gyvenimo atvejai Rūpestis dėl vaikų
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys SOCIALINIŲ REIKALŲ DEPARTAMENTAS
Paslaugos vadovas Oleg Marinič tel. (8 46) 39 61 21
Paslaugos vykdytojas Ingrid Miliauskienė tel. 846 39 60 43 tel. mob. +370 612 27112
Prašymo forma (-os) Prašymas dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu nustatymo
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

- išrašą iš vaiko gimimo įrašo ar vaiko asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
- tėvų ar turimo vienintelio iš tėvų ir siūlomo fizinio asmens prižiūrėti vaiką asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijas( jei pateikiami dokumentų originalai, jų kopijas padaro savivaldybės darbuotojai);
- siūlomo fizinio asmens sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos (046/A) sveikatos pažymėjimą;
- kartu su siūlomu fiziniu asmeniu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus.

Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas
2. Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatai, patvirtinti LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002-04-18 įsakymu Nr. 56 (2018-07-13 įsakymo Nr. A1-368 redakcija)
3. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
Informacija atnaujinta 2018-09-24 14:04:56