Duomenų pateikimas ir išdavimas

Triukšmo šaltinių valdytojų pranešimų apie planuojamus statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose registravimas

Paslaugos aprašymas Pagal LR triukšmo valdymo įstatymo 14 straipsnio 2 dalį ir LR Vyriausybės 2016 m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 1120 patvirtinto Triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolės vykdymo tvarkos aprašo 3 punktą triukšmo šaltinių valdytojai, planuojantys statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, privalo ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki šių darbų pradžios pateikti savivaldybės administracijai informaciją apie triukšmo šaltinių naudojimo vietą, planuojamą triukšmo lygį ir jo trukmę per parą, triukšmo mažinimo priemones, užpildant Pranešimo dėl informacijos pateikimo apie triukšmo šaltinių valdytojų planuojamus statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose pateikimo formą. Pareiškėjas pranešimo formą gali užpildyti tiesiogiai atvykęs į instituciją, užpildytą pranešimą atsiųsti paštu arba elektroniniu paštu info@klaipeda.lt ar pateikti elektroniniu būdu. Gautas pranešimas savivaldybėje nustatyta tvarka registruojamas ir perduodamas Sveikatos apsaugos skyriaus inspektoriams (specialistams) tolesniam vykdymui. Sveikatos apsaugos skyriaus inspektoriai (specialistai), įvertinę pateiktą Pranešime informaciją, ne vėliau kaip per 5 dienas nustato trūkumus ir su triukšmo šaltinių valdytojais tikslina trūkstamus duomenis. Į tinkamai užpildytą pranešimą atsakymas neteikiamas. Atsižvelgiant į triukšmo šaltinių valdytojų pateiktą informaciją Sveikatos apsaugos skyriaus inspektoriai (specialistai) pateikia Viešosios tvarkos skyriui planuojamų tikrinti triukšmo šaltinių valdytojų sąrašą.

Atkreipiame dėmesį, kad Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius 2017 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. AD1-938 „Dėl leidžiamo statybos darbų pradžios ir pabaigos laiko nustatymo, triukšmo kontrolierių skyrimo ir triukšmo šaltinių valdytojų, vykdančių statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose ir kurie nėra ūkio subjektai, planinių patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ nustatė leidžiamą statybos darbų, kurių metu skleidžiamas triukšmas, pradžios ir pabaigos laiką Klaipėdos miesto savivaldybės gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose: - nuo pirmadienio iki penktadienio įskaitytinai, išskyrus Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytas švenčių dienas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtas nedarbo dienas, nuo 9 val. iki 19 val.; - šeštadieniais nuo 10 val. iki 16 val.
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Sanitarija ir higiena
Gyvenimo atvejai Problemos mieste
Duomenų pateikimas ir išdavimas
Paslaugos suteikimo trukmė 5 d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys Sveikatos apsaugos skyrius
Paslaugos vadovas Janina Asadauskienė tel. 846 39 60 71 tel. mob. +370687 40644
Paslaugos vykdytojas Salomėja Razutienė tel. 846 39 63 11
Prašymo forma (-os) Prašymas
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymas
2. Triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolės vykdymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 1120 „Dėl Triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolės vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“
3. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymas Nr. AD1-938 „Dėl leidžiamo statybos darbų pradžios ir pabaigos laiko nustatymo, triukšmo kontrolierių skyrimo ir triukšmo šaltinių valdytojų, vykdančių statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose ir kurie nėra ūkio subjektai, planinių patikrinimų taisyklių patvirtinimo“
D.U.K.
Informacija Tel. (8 46) 39 60 73
Informacija atnaujinta 2018-11-09 11:24:20