Reikia paramos

Tikslinės kompensacijos skyrimas

Paslaugos aprašymas Asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, skiriama ir mokama slaugos išlaidų tikslinė kompensacija.
Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos yra šių dydžių:
1) asmenims, kuriems nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis, – 2,6 tikslinių kompensacijų bazės dydžio (296,40 Eur);
2) asmenims, kuriems nustatytas antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis, – 1,9 tikslinių kompensacijų bazės dydžio (216,60 Eur).
Asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, skiriama ir mokama priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija.
Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos yra šių dydžių:
1) asmenims, kuriems nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, – 1,1 tikslinių kompensacijų bazės dydžio (125,40 Eur);
2) asmenims, kuriems nustatytas antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, – 0,6 tikslinių kompensacijų bazės dydžio 68,40 Eur).
Tikslinė kompensacija mokama už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio 25 dienos.
Tikslinės kompensacijos skiriamos ir mokamos nuo teisės gauti tikslinę kompensaciją atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 6 mėnesius iki prašymo skirti tikslinę kompensaciją gavimo savivaldybės administracijoje dienos.
Tikslinė kompensacija skiriama iki sprendimo dėl atitinkamo specialiojo poreikio nustatymo galiojimo termino pabaigos.
Paskirtos tikslinės kompensacijos mokamos asmenims, turintiems teisę gauti šias kompensacijas, arba jų atstovams Tikslinė kompensacija, paskirta pilnamečiam asmeniui, kuris dėl sveikatos būklės negali pats atsiimti paskirtos kompensacijos, negali įgalioti kito asmens ją atsiimti (negali išreikšti savo valios) ir kuriam nepaskirtas globėjas ar rūpintojas (toliau – slaugomas asmuo), mokama veiksniam šioje srityje socialinės rizikos nepatiriančiam pilnamečiam asmeniui, kuris yra kreipęsis į teismą dėl slaugomo asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje arba globos (rūpybos) nustatymo ir jeigu ši civilinė byla yra iškelta.
Jeigu į teismą dėl slaugomo asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje arba globos (rūpybos) nustatymo kreipiasi prokuroras arba globos ir rūpybos institucija ir ši civilinė byla yra iškelta, tikslinė kompensacija mokama veiksniam šioje srityje socialinės rizikos nepatiriančiam pilnamečiam asmeniui, kuris kreipėsi į prokurorą ar globos ir rūpybos instituciją dėl slaugomo asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje arba globos (rūpybos) nustatymo. Šiuo nurodytu atveju asmuo, kuris kreipiasi dėl tikslinės kompensacijos mokėjimo, turi atitikti bent vieną iš šių sąlygų:
1) yra deklaravęs gyvenamąją vietą arba faktiškai gyvena tuo pačiu adresu kaip ir slaugomas asmuo (ši aplinkybė patvirtinama savivaldybės administracijos surašytu buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktu);
2) yra slaugomo asmens artimasis giminaitis arba sutuoktinis;
3) yra asmuo, neįregistravęs santuokos su slaugomu asmeniu, tačiau tvarkantis su juo bendrą ūkį (ši aplinkybė patvirtinama savivaldybės administracijos surašytu buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktu);
4) buvo slaugomo asmens globėjas (rūpintojas) iki jo pilnametystės.
Tikslinė kompensacija slaugančiam asmeniui (atitinkančiam bent vieną iš aukščiau nurodytų sąlygų) mokama jo prašymu tol, kol išlieka visos aukščiau nurodytos aplinkybės ir kol asmuo, kuris yra kreipęsis į prokurorą ar globos ir rūpybos instituciją dėl slaugomo asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje arba globos (rūpybos) nustatymo, atitinka bent vieną iš aukščiau nurodytų sąlygų, tačiau ne ilgiau, negu įsiteisėja teismo sprendimas dėl asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje ir globos (rūpybos) nustatymo.
Tikslinės kompensacijos neskiriamos, o paskirtosios nemokamos:
1) jeigu asmuo, turintis teisę gauti tikslinę kompensaciją, gyvena švietimo įstaigoje, o likęs be tėvų globos vaikas ir (ar) vaikas, patiriantis socialinę riziką, – ir socialinės globos įstaigoje arba jeigu asmeniui, turinčiam teisę gauti tikslinę kompensaciją, palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje teikiamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų apmokamos slaugos, palaikomojo gydymo, paliatyviosios pagalbos, socialinės paslaugos ir patarnavimai;
2) asmens, turinčio teisę gauti tikslinę kompensaciją, kardomojo kalinimo (suėmimo) metu;
3) jeigu asmuo, turintis teisę gauti tikslinę kompensaciją, atlieka laisvės atėmimo bausmę (išskyrus atvejus, kai bausmė atliekama atvirose kolonijose, pataisos įstaigos ar kardomojo kalinimo vietos specialiame padalinyje – pusiaukelės namuose);
4) jeigu asmeniui, turinčiam teisę gauti tikslinę kompensaciją, taikomos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 98 straipsnio 1 dalyje nustatytos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose medicinos priemonės ar auklėjamojo poveikio priemonė – atidavimas į specialią auklėjimo įstaigą;
5) jeigu asmuo, turintis teisę gauti tikslinę kompensaciją, persikėlė nuolat gyventi į kitą valstybę.
Asmuo, kuriam mokama tikslinė kompensacija, privalo pranešti savivaldybės administracijai apie aukščiau nurodytas aplinkybes per 10 dienų nuo šių aplinkybių atsiradimo (sužinojimo apie šias aplinkybes) dienos.
Tikslinės kompensacijos gavėjo mirties atveju apskaičiuotos tikslinės kompensacijos sumos, kurios jam priklausė ir kurių jis dėl mirties negavo, išmokamos mirusiojo įpėdiniams, kuriems paveldėjimo tvarka pereina mirusio tikslinės kompensacijos gavėjo turtas, kai jie pateikia paveldėjimo teisės liudijimą, ir (arba) mirusįjį pergyvenusiam sutuoktiniui, pateikusiam nuosavybės teisės į sutuoktinių bendro turto dalį liudijimą.

Prašymas gali būti pateiktas asmeniškai, atstovo, sutuoktinių, artimųjų giminaičių, socialinių paslaugų įstaigos darbuotojų, paštu, elektroniniu būdu.
Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas paštu arba, jeigu prašymą teikė elektroniniu būdu, el. paštu.
Elektroniniu būdu prašymas teikiamas interneto svetainėje www.spis.lt.
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Socialinių išmokų ir pašalpų skyrimas ir susijusių dokumentų tvirtinimas
Gyvenimo atvejai Reikia paramos
Paslaugos suteikimo trukmė 15 darbo d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Audronė Liesytė tel. (8 46) 39 60 33
Paslaugos vykdytojas Gina Vilimaitienė tel. (8 46) 39 07 91
Prašymo forma (-os) Šeimos duomenys socialinei paramai gauti
Prašymas šalpos išmokai gauti
Aprašymas interesantui Atsižvelgiant į aplinkybes, asmuo turi pateikti:
- prašymą;
- asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
- jeigu tikslinę kompensaciją prašo skirti Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominei erdvei priklausančios Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės pilietis, – dokumentą, patvirtinantį ar suteikiantį teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, arba šio dokumento kopiją;
- jeigu kreipiasi užsienietis, – Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje;
- jeigu kreipiamasi dėl tikslinės kompensacijos skyrimo 16 metų nesukakusiam asmeniui, – jo gimimą patvirtinantį dokumentą arba šio dokumento kopiją;
- jeigu užsieniečiui suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje, – leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje ar jo kopiją;
- jeigu prašymą nepilnamečiam asmeniui pateikia vienas iš jo tėvų (įtėvių) – dokumentai, patvirtinantys tėvystės (motinystės) ryšius;
- jeigu prašymą pateikia asmens, turinčio teisę gauti tikslinę kompensaciją, įgaliotas asmuo, globėjas, rūpintojas, sutuoktinis, artimasis giminaitis ar socialinių paslaugų įstaigos darbuotojas, – dokumentą, atitinkamai patvirtinantį įgaliojimą, globos ar rūpybos nustatymą ir asmens paskyrimą globėju ar rūpintoju, santuokos sudarymą, giminystės ryšį ar darbo socialinių paslaugų įstaigoje faktą, taip pat įgalioto asmens, globėjo, rūpintojo, sutuoktinio, artimojo giminaičio ar socialinių paslaugų įstaigos darbuotojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba šių dokumentų kopijas;
- Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT) išduotą specialiųjų poreikių nustatymo pažymą arba jos kopiją.
Jei dėl tikslinės kompensacijos mokėjimo kreipiasi slaugantis asmuo, kartu su prašymu būtina pateikti:
- teismo išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad slaugančio asmens ar prokuroro, ar globos ir rūpybos institucijos prašymu teisme iškelta civilinė byla dėl slaugomo asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje arba globos (rūpybos) nustatymo;
- dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo, pateikęs prašymą mokėti slaugomam asmeniui paskirtą tikslinę kompensaciją, yra deklaravęs gyvenamąją vietą ar faktiškai gyvena tuo pačiu adresu kaip ir slaugomas asmuo arba jis yra slaugomo asmens artimasis giminaitis ar sutuoktinis, arba jis yra asmuo, neįregistravęs santuokos su slaugomu asmeniu, tačiau tvarkantis su juo bendrą ūkį, arba iki slaugomo asmens pilnametystės buvo jo globėjas (rūpintojas), arba šio (-ių) dokumento (-ų) kopiją (-as).asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
- švietimo įstaigos, socialinės globos įstaigos arba palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės atitinkamai išduotą pažymą, apie tai, kokį valstybės ir (ar) savivaldybės išlaikymą (maistą, nakvynę ir (ar) aprangą) asmuo, kuriam prašoma skirti tikslinę kompensaciją, gauna, iš kokių lėšų apmokamos asmeniui, kuriam prašoma skirti tikslinę kompensaciją, teikiamos ilgalaikės socialinės globos paslaugos, arba iš kokių lėšų palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje apmokamos slaugos, palaikomojo gydymo, paliatyviosios pagalbos, socialinės paslaugos ir patarnavimai asmeniui, kuriam prašoma skirti tikslinę kompensaciją;
- atsiskaitomosios sąskaitos numerį banke.
Jeigu nurodytuose dokumentuose esantys duomenys yra valstybės ar žinybiniuose registruose, valstybės ar savivaldybių informacinėse sistemose arba savivaldybės administracija šiuos duomenis gauna pagal duomenų teikimo sutartis, minėtų dokumentų pateikti nereikia.
Asmenų pateiktos dokumentų kopijos turi būti patvirtintos dokumentą išdavusios Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės institucijos, notaro ar kito asmens, įgalioto atlikti notarinius veiksmus, arba konsulinio pareigūno, arba kito kompetentingo užsienio valstybės pareigūno.
Jei prašymas siunčiamas paštu, prie jo pridedama pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka.
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymas
2. Kreipimosi dėl tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo, tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. A1-39 ,, Dėl kreipimosi dėl tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo, tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Informacija Vytauto g. 13, tel. (8 46) 41 08 40
Laukininkų g. 19A, tel. (8 46) 32 46 96
Informacija atnaujinta 2019-05-14 10:30:57