Rūpestis dėl vaikų

Tėvystės pripažinimo registravimas

Paslaugos aprašymas Tėvystės pripažinimas:
1.Kai vaiko gimimas neįregistruotas, vykdomas kartu su gimimo registravimu, tėvams raštu ar žodžiu pateikus prašymą registruoti gimimą ir gavus notaro patvirtintą pareiškimą tėvystei pripažinti.
Įregistravus tėvystės pripažinimą kartu su vaiko gimimu sudaromas gimimo įrašas.
2. Kai vaiko gimimas buvo įregistruotas, civilinės metrikacijos įstaiga registruoja savo iniciatyva, remdamasi notaro patvirtintu pareiškimu dėl tėvystės pripažinimo.
Įregistravus tėvystės pripažinimą, kai vaiko gimimas buvo įregistruotas, sudaromas civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo įrašas.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Civilinė metrikacija
Gyvenimo atvejai Rūpestis dėl vaikų
Paslaugos suteikimo trukmė 1 darbo d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Susijusios paslaugos Gimimo registravimas
Atsakingas dalinys Civilinės metrikacijos ir registracijos skyrius
Paslaugos vadovas Zita Dapšienė tel. 846 41 23 97
Paslaugos vykdytojas Birutė Kaminskienė tel. 8-46 410 534
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmens tapatybės dokumentai:
1. Lietuvos Respublikos piliečio galiojantis Lietuvos Respublikos piliečio pasas, Lietuvos Respublikos pasas arba asmens tapatybės kortelė.
2. Užsienio valstybės piliečio tapatybei patvirtinti turi būti pateikiamas galiojantis užsienio valstybės piliečio kelionės dokumentas, pripažintas Lietuvos Respublikoje arba leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje, jei užsienio valstybės pilietis ar asmuo be pilietybės neturi kelionės dokumento.
3. Prieglobsčio prašytojo asmens tapatybei patvirtinti gali būti pateikiamas ir užsieniečio registracijos pažymėjimas, jei prieglobsčio prašytojas neturi kelionės dokumento.
4. Nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenančio asmens be pilietybės, pabėgėlio ar užsieniečio, kuriam suteikta papildoma apsauga Lietuvos Respublikoje, statusui patvirtinti turi būti pateikiamas galiojantis leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje.

Papildomi dokumentai:

1. Vyro, laikančio save vaiko tėvu, ir motinos notariškai patvirtintas bendras pareiškimas dėl tėvystės pripažinimo.
2. Vaiko gimimą patvirtinantis dokumentas.

Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) "Dėl moterų pavardžių darymo”
2. 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos konvencija dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis
3. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. spalio 28 d. įsakymas Nr. 1R-281/V-1214 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, nesinaudojančių valstybės elektronine sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacine sistema, sudarytų vaiko gimimo pažymėjimų ir medicininių mirties liudijimų perdavimo civilinės metrikacijos įstaigoms tvarkos aprašo patvirtinimo“
4. 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo
5. Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas, 2015-12-03 Nr. XII-2111
6. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas, 2000-01-11 Nr. VIII-1524
7. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-333 „ Dėl Asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklių patvirtinimo“
8. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir Civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo"
9. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864
10. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 1996-06-11 Nr. I-1374
11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 18 d. nutarimas Nr. 1274 „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
12. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-333 „ Dėl Asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklių patvirtinimo“
Informacija Priėmimo valandos: pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis 8.00–12.00 ir 13.00–17.00 val., penktadienis 8.00-12.00 val. ir 13.00-15.45 val.
Civilinės metrikacijos ir registracijos skyriuje (S. Šimkaus g. 11) 1 a., 2 kabinetas, tel. (8 46) 41 05 34, el. p. birute.kaminskiene@klaipeda.lt
Informacija atnaujinta 2019-02-06 14:34:55