Problemos mieste

Sveikatos apsaugos skyriaus inspektorių visuomenės sveikatos kontrolės vykdymas (neplaninis pagal asmenų prašymus, skundus, savivaldybės gydytojo pavedimus, motyvuotus valstybinės ar savivaldybės institucijos pavedimus) Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka

Paslaugos aprašymas Pagal asmenų prašymus, pareiškimus ir skundus Klaipėdos miesto savivaldybės direktoriaus nustatyta tvarka atliekami patikrinimai tikslu nustatyti, ar asmenys nepažeidžia Savivaldybės tarybos sprendimais patvirtintų sanitarijos ir higienos taisyklių, tinkamai vykdo juose keliamus reikalavimus. Tikrinant surašomi patikrinimo aktai, teikiamos konsultacinės paslaugos visuomenės sveikatos saugos klausimais.
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos visuomenės sveikatos kontrolės funkcijas vykdo Savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Sveikatos apsaugos skyriaus inspektoriai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu, LR visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu, LR žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymu, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimais ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais patvirtintais teisės aktais, susijusiais su sanitarinės kontrolės vykdymu.
Visuomenės sveikatos kontrolės tikslai:
1. apsaugoti visuomenės sveikatą nuo infekcinių susirgimų ir kenksmingų sveikatai veiksnių;
2. nustatyti, ar asmenys laikosi Savivaldybės tarybos sprendimais patvirtintų Klaipėdos miesto sanitarijos ir higienos taisyklių, tinkamai vykdo jose keliamus reikalavimus;
3. nustatyti Savivaldybės tarybos sprendimų ar Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų dėl kovos su žmonių užkrečiamųjų ligų protrūkiais ir epidemijomis vykdymą;
4. organizuoti profilaktinį aplinkos kenksmingumo pašalinimą gyvenamosiose patalpose;
5. teikti metodinę pagalbą visuomenės sveikatos klausimais, konsultuoti savivaldybės visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimo klausimais.
Visuomenės sveikatos kontrolės objektai:
1. gatvės, skverai, aikštės, parkai, paplūdimiai ir kitos savivaldybės teritorijos;
2. asmenims priklausančių teritorijų sanitarijos kontrolė;
3. gyvenamųjų namų patalpos ir kiemai.
Sanitarinės kontrolės objektuose pagal asmenų prašymus, pareiškimus ir skundus vykdomos šios kontrolės rūšys:
1. neplaniniai patikrinimai atliekami, gavus asmenų rašytinį prašymą, pareiškimą ar kitą informaciją, kilus pagrįstiems įtarimams dėl asmens veiklos, kuri gali turėti neigiamos įtakos gyvenamajai aplinkai ir visuomenės sveikatai, prieštarauti sveikatos saugą reglamentuojantiems teisės aktams, motyvuotą valstybinės ar savivaldybės institucijos pavedimą atlikti sanitarinį patikrinimą;
2. pakartotiniai neplaniniai patikrinimai atliekami, kai kontroliuojami ankstesnių patikrinimų metu nustatytų savivaldybės visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų pašalinimas ir kontrolę vykdančių inspektorių nurodymų vykdymas.
Savivaldybių visuomenės sveikatos inspektoriai turi teisę:
1. pateikę tarnybinį pažymėjimą, be kliūčių lankytis savivaldybės teritorijoje esančiose įmonėse, įstaigose, organizacijose ir jų teritorijose;
2. gauti iš asmenų žodinius ir raštiškus paaiškinimus dėl kontroliuojamo objekto būklės;
3. reikalauti asmenų pašalinti nustatytus pažeidimus;
4. reikalauti atlikti profilaktinį kenksmingumo pašalinimą gyvenamojoje aplinkoje, įmonėse, įstaigose bei organizacijose, esančiose savivaldybės teritorijoje.
Neplaninis patikrinimas vietoje atliekamas iš anksto neįspėjus.
Pakartotinio neplaninio patikrinimo metu nustačius, kad nustatyti Klaipėdos miesto sanitarijos ir higienos taisyklių pažeidimai inspektorių reikalavimų neįgyvendinti, patikrinimo aktai perduodami Viešosios tvarkos skyriui administracinio nusižengimo teisenos vykdymui.
Paslaugos kategorija Sanitarija ir higiena
Gyvenimo atvejai Problemos mieste
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys Sveikatos apsaugos skyrius
Paslaugos vadovas Janina Asadauskienė tel. 846 39 60 71 tel. mob. +370687 40644
Paslaugos vykdytojas Salomėja Razutienė tel. 846 39 63 11
Prašymo forma (-os) Prašymas vykdyti savivaldybės visuomenės sveikatos kontrolę
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

Turimi gyvenamosios aplinkos tyrimų, matavimų duomenys
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. LR vietos savivaldos įstatymas
2. LR sveikatos sistemos įstatymas
3. LR visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas
4. LR žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymas
5. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017-01-26 sprendimas Nr. T2-9
6. Savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-12-18 įsakymas Nr. AD1-3175
Informacija Tel. (8 46) 39 60 73; 39 63 11
Informacija atnaujinta 2018-09-06 09:08:52