Užsiimate verslu

Sutikimų rezervuoti transporto priemonių stovėjimo vietas išdavimas

Paslaugos aprašymas Ši paslauga apima sutikimo rezervuoti transporto stovėjimo vietą (-as) išdavimą viešosiose automobilių stovėjimo vietose.
1. Pareiškėjas, pageidaujantis įsigyti leidimą automobiliams statyti konkrečioje stovėjimo vietoje, Savivaldybės administracijai pateikia prašymą, kuriame nurodomas pageidaujamos automobilio statymo vietos adresas bei pageidaujamų vietų skaičius.
2. Išnagrinėjus prašymą, Savivaldybės administracija duoda leidimą įsirengti konkrečias vietas automobiliams statyti (kelio ženklas Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ su papildomomis lentelėmis), kuriose transporto priemonėms leidžiama stovėti tik su specialias leidimais (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimas Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“).
3. Po Savivaldybės administracijos leidimo Pareiškėjas savo lėšomis įrengia prieš tai nurodytus kelio ženklus pagal kelio ženklų ir automobilių statymo schemą, suderintą su policija.
4. Įvykdęs 1, 2, 3 punktų reikalavimus ir vadovaudamasis sprendimo Nuostatų 14 p. pareiškėjas Savivaldybės administracijai pateikia:
4.1. prašymą;
4.2. kelio ženklų ir automobilių statymo schemos kopiją, suderintą su policija;
4.3. mokamojo pavedimo ar kvito originalą ir kopiją, liudijančią apie Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintos vietinės rinkliavos sumokėjimą (pateikiamas priėmus sprendimą).
Pažymėtina, kad pagal sprendimo Aprašo 5.3 punkto nuostatas automobiliams statyti konkrečioje stovėjimo vietoje leidimas gali būti išduodamas pageidaujamam mėnesių, už kuriuos sumokėta vietinė rinkliava, skaičiui.
Paslaugos kategorija Prekybos ir kitų paslaugų teikimas, leidimai
Gyvenimo atvejai Užsiimate verslu
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys Transporto skyrius
Paslaugos vadovas Rimantas Mockus tel. 846 39 60 90 tel. mob. +370620 12516
Paslaugos vykdytojas Vytautas Paukštė tel. 846 39 61 36
Prašymo forma (-os) Prašymas dėl sutikimo išdavimo rezervuoti transporto priemonių stovėjimo vietas
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo.
Pageidaujamų rezervuoti vietų išdėstymo eskizas arba planelis, nurodant pageidaujamų vietų išdėstymą patalpų, kuriose įsikūręs juridinis asmuo, atžvilgiu.
Dokumentų, patvirtinančių, kad pareiškėjas yra valstybės įstaiga, institucija ar tarnyba, kopijos (tuo atveju, kai pareiškėjas pageidauja naudotis 5–15 m ilgio ruože atitinkamai pažymėtomis stovėjimo vietomis, netaikant rinkliavos).
Banko mokestinis pavedimas už sumokėtą užsakovo rinkliavą (jeigu buvo reikalinga mokėti).
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas, 2000-06-13 Nr. VIII-1725
Informacija Informacija teikiama tel. (8 46) 39 61 36
Informacija atnaujinta 2014-10-07 09:34:11