Statotės namą

Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas

Paslaugos aprašymas Statybą leidžiančiam dokumentui gauti prašymas, projektas ir visi skenuoti dokumentai kompiuterinėje laikmenoje pateikiami nuotoliniu būdu, pasinaudojant Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba“ https://planuojustatyti.lt/info-portal. Kompiuterinėje laikmenoje įrašytas projektas turi būti pasirašytas (patvirtintas) projektą privalančių pasirašyti asmenų (projekto vadovo ir projekto dalių vadovų) elektroniniais parašais. Valstybės tarnautojas, vadovaudamasis LR statybos įstatymu ir statybos techniniais reglamentais, privalo patikrinti pateiktus dokumentus, suvestus į IS „Infostatyba“ ir išsiųsti tikrinantiems subjektams. Praėjus įstatymų nustatytam tikrinimo terminui, valstybės tarnautojas pagal tikrinančių subjektų pateiktas išvadas IS „Infostatyba" rengia statybą leidžiantį dokumentą arba, esant neigiamoms išvadoms, pažymi IS „Infostatyboje“. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė: statyti, rekonstruoti ypatingą statinį – 25 d. d. visais kitais atvejais – 15 d. d.
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Statybos leidimai
Gyvenimo atvejai Statotės namą
Paslaugos suteikimo trukmė 25 d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys Statybos leidimų ir statinių priežiūros skyrius
Paslaugos vadovas Gediminas Pocius tel. (8 46) 39 60 97 tel. mob. +370 616 344 38
Paslaugos vykdytojas Rima Liudžiuvienė tel. 846 39 61 97
Prašymo forma (-os) Prašymas išduoti leidimą
Aprašymas interesantui Statybą leidžiančiam dokumentui gauti pateikiami šie dokumentai:
1) prašymas;
2) Statybos įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje nurodytas atitinkamas statinio projektas ir jo elektroninė versija arba tik statinio projekto elektroninė versija, pasirašyta elektroniniu parašu privalančių jį pasirašyti asmenų (įskaitant ir atvejus, kai ši versija teikiama per prieigą), – Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ir sąlygomis; jeigu statinio projektas sudarytas iš atskirų dalių, pateikiama bendroji, architektūrinė, kultūros paveldo tvarkybos (su leidimu atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus, kai ši dalis privaloma) dalys ir (ar) jų kompiuterinis įrašas;
3) statinio projekto ekspertizės aktas (kai statinio projekto ekspertizė privaloma pagal šio įstatymo 34 straipsnio 1 dalį);
4) žemės sklypo bendraturčių rašytinis sutikimas, jeigu žemės sklypas jiems priklauso bendrosios nuosavybės teise, išskyrus atvejį, kai žemės sklypas bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso butų ir kitų patalpų savininkams ir yra priimtas jų sprendimas pagal šios dalies 7 punkte nustatytus reikalavimus;
5) statytojo (užsakovo) įgaliojimas raštu pateikti prašymą – jeigu prašymą teikia įgaliotas asmuo;
6) žemės sklype (teritorijoje), kurio nuosavybės teise ar kita valdymo ir naudojimo teise nevaldo statytojas (užsakovas), numatoma vykdyti statybos darbus (išskyrus atvejus, kai valstybinėje žemėje atnaujinami (modernizuojami) pastatai neatliekant rekonstravimo darbų; kai valstybinėje žemėje nesuformuotame žemės sklype atliekamas statinio kapitalinis remontas; kai statomi inžineriniai tinklai, kuriems statyti teritorijų planavimo dokumentu buvo įformintas suformuotas inžinerinių tinklų koridorius) arba statinius statyti ar rekonstruoti mažesniais negu norminiai atstumais iki gretimo sklypo ribos, taip pat, jeigu kitą žemės sklypą (teritoriją) numatoma laikinai naudoti statybos metu, – sutartis, sutikimas ar susitarimas su šio žemės sklypo (teritorijos) savininku, valdytoju ar servituto nustatymą patvirtinantys dokumentai (statant inžinerinius statinius);
7) statinio (jo dalies) bendraturčių rašytinis sutikimas ar butų ir kitų patalpų savininkų protokolinio sprendimo dėl šio straipsnio 1 dalyje nurodytų statybos darbų atlikimo (atitinkamo statinio projekto rengimo ir (ar) įgyvendinimo), priimto Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka, kopija, išskyrus atvejus, kai reikia atlikti rekonstravimo, remonto darbus siekiant pritaikyti gyvenamąjį namą neįgaliesiems, kai pateikiamas prašymas išduoti statybą leidžiančius dokumentus, nurodytus šio straipsnio 1 dalies 5 punkte (atliekant darbus statytojo (užsakovo) patalpų viduje), taip pat Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.83 straipsnio 2 dalyje nustatyto galimos žalos atsiradimo ir grėsmės bendrojo naudojimo objektams pašalinimo atvejus ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose nurodytus atvejus, daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų paprastojo ar kapitalinio remonto atvejus, kai šie darbai vykdomi pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus ir atitinkamai nustatyta tvarka patvirtintą namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo (remonto) ilgalaikį ar metinį planą – šiuo atveju pateikiama nustatyta tvarka patvirtinto namo atnaujinimo ilgalaikio ar metinio plano kopija;
8) atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo arba sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių ir atrankos išvados ar sprendimo viešinimo dokumentai, kai pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatas turi būti atliktos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros;
9) statinio kadastro duomenų byla, išskyrus šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą atvejį;
10) atsakingos institucijos sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių poveikio visuomenės sveikatai vertinimo požiūriu ir sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo, kai pagal Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymą atliekamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas;
11) statinio projekto pakeitimų pagal gautus motyvuotus nepritarimo statinio projektui argumentus aprašymas (pakartotinio prašymo teikimo atveju);
12) statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija (kai toks draudimas privalomas). Kai statytojas (užsakovas) sudaro sutartis su skirtingais statinio projektuotojais statinio projekto atskiroms dalims parengti, bet nesudaro su statinio projektuotoju statinio projektavimo sutarties visam statinio projektui parengti, pateikiamos visų statinio projektuotojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumentų kopijos;
13) sanitarinės apsaugos zonos ribų planas arba kitas brėžinys, kuriame pažymėtos sanitarinių apsaugos zonų ribos, kai sanitarinės apsaugos zonos ribas dėl statytojo vykdomos ar numatomos vykdyti ūkinės veiklos privaloma nustatyti pagal teisės aktų reikalavimus;
14) gretimo žemės sklypo savininko, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio sutikimas dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įrašymo į Nekilnojamojo turto registrą, Nekilnojamojo turto kadastrą, kitus valstybės registrus, kai šiam sklypui dėl statytojo žemės sklype numatomos vykdyti ar vykdomos ūkinės veiklos turi būti nustatytos šios sąlygos, arba valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio rašytinis sutikimas, kai dėl šios veiklos atsiranda apribojimų valstybinėje ar savivaldybės žemėje;
15) statybos techniniuose reglamentuose nurodytų subjektų rašytiniai pritarimai statinio projektui statybos techniniuose reglamentuose nustatytais atvejais;
16) statinio projekto priėmimo–perdavimo aktas;
17) dokumentas, patvirtinantis nurodytos įmokos už savavališkos statybos įteisinimą šio įstatymo 1 priede sumokėjimą, ir dokumentai, pagrindžiantys šios įmokos apskaičiavimo dydį, – savavališkos statybos atveju;
18) kompiuterinė laikmena, kurioje 1994 metų Lietuvos koordinačių sistemoje įrašyti projektuojamų ypatingų ir neypatingų statinių kontūrų charakteringi taškai (shp arba dwg formatu), sudarantys statinio kontūro poligoną (-us) ir (arba) liniją (-as) ir (arba) tašką (-us). Ši rinkmena turi būti pavadinta „GIS brėžinys;
19) projektui parengti naudotos licencijuotos projektavimo programinės įrangos sąrašas pagal techninio projekto sudedamąsias dalis;
20) vadovaujantis teisės aktais, statinio projekto bendrojoje dalyje turi būti statybos sklypo projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaita su tyrimų registravimo numeriu Žemės gelmių registre, o ypatingųjų statinių projektuose ir Lietuvos geologijos tarnybos rašto apie šios ataskaitos vertinimą ir priėmimą kopija;
21) projekte turi būti nurodyta ar pastato energinio naudingumo klasė atitinka STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ nurodytus reikalavimus.

Atkreipiame dėmesį, kad 2019-01-01 įsigaliojo Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnio pakeitimas. Vadovaujantis Statybos įstatymo 27 straipsnio 15(1) dalimi, nuo 2019-01-01, be kitų duomenų, bus viešai skelbiami Statybos įstatymo 27 straipsnio 5 dalies 2, 3, 8, 10, 11, 13 ir 15 punktuose nurodyti dokumentai, pateikti su prašymu išduoti statybą leidžiančius dokumentus. Statybos įstatymo 27 straipsnio 15(1) dalyje numatyta, jog draudžiama skelbti statytojo (užsakovo), kuris yra fizinis asmuo, ir kitų fizinių asmenų, išskyrus asmenis, dalyvaujančius rengiant statinio projektą, vardą ir pavardę. Draudžiama skelbti fizinių asmenų asmens kodą, gimimo datą, gyvenamąją vietą. Todėl viešai skelbiami 27 straipsnio 5 dalies 2, 3, 8, 10, 11, 13 ir 15 punktuose nurodyti dokumentai nuo 2019-01-01 turi būti pateikiami nuasmeninti.
Prašome užtikrinti, kad viešai skelbiami prie prašymų išduoti leidimus pridedami dokumentai būtų patalpinti jiems skirtose IS Infostatyba pridedamų dokumentų skiltyse ir pateikti be draudžiamų skelbti asmens duomenų. Už duomenų pateikimą be draudžiamų skelbti asmens duomenų atsako asmenys, teikiantys skelbti duomenis (dokumentus) IS Infostatyba.
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
2. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas
3. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas
4. Lietuvos Respublikos pajūrio juostos įstatymas
5. Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas
6. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas
7. Civilinis kodeksas
8. Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017,,Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (galioja nuo 2017-01-01)
Mokėjimo rekvizitai
Gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie FM
Bankas Swedbank AB
Sąskaitos numeris LT24 7300 0101 1239 4300
Įmokos kodas 53021
Paslaugos kaina ypatingi statiniai (nauja statyba, rekonstravimas) – 165 Eur
neypatingi statiniai (nauja statyba, rekonstravimas) – 93 Eur
leidimai atnaujinti (modernizuoti) pastatą – 52 Eur
visais kitais atvejais – 52 Eur

Įmokos pavadinimas: už statybos leidimo išdavimą.
Tvarka gali keistis, pasikeitus statybą reglamentuojamiems dokumentams.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 1 priedu, įmoka už savavališkos statybos įteisinimą sumokama:
Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie FM
Gavėjo bankas: Swedbank AB
Sąskaitos Nr. LT247300010112394300
Įmokos, mokesčio kodas: 5446
Įmokos pavadinimas: už savavališkos statybos įteisinimą
Informacija Rima Liudžiuvienė, Statybos leidimų poskyrio
vedėja, tel. (8 46) 39 61 97;
Irena Kaminskienė, Statybos leidimų poskyrio
vyr. specialistė, tel. (8 46) 39 61 68
Violeta Stankevičienė, Statybos leidimų poskyrio
vyr. specialistė, tel. (8 46) 39 63 21
Informacija atnaujinta 2019-02-06 14:44:09