Gyvenamosios vietos klausimai

Socialinio būsto nuoma

Paslaugos aprašymas Ši paslauga reglamentuoja paramos būstui išsinuomoti teikimą.
Teisę į šią paramą turi asmenys ir šeimos, įrašyti į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti sąrašą ir sulaukę savo eilės socialinio būsto nuomai arba turintys teisę į socialinio būsto nuomą ne eilės tvarka (atitinkantys Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 16 str. 11 d. išvardintus išimtinius atvejus). Sprendimas Socialinio būsto nuomai rengiamas, jeigu:
1.Asmens ar šeimos, sulaukusio eilės sąraše, ar turinčio teisę į socialinio būsto nuomą ne eilės gyvenamoji vieta yra deklaruota Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje;
2. Asmuo ar šeima Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise (bendrosios nuosavybės teise) neturi kitų gyvenamųjų patalpų arba nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise turimas būstas Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, arba nuosavybės teise (bendrosios nuosavybės teise turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra neįgalusis asmuo, sergantis lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma;
3.Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka asmens ar šeimos deklaruotas praėjusių kalendorinių metų turtas (įskaitant gautas pajamas) neviršija Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nurodytų dydžių:
3.1. asmens be šeimos: grynosios pajamos – 38 VRP dydžių, turtas –93 VRP dydžių;
3.2. dviejų, trijų asmenų šeimos: pajamos –76 VRP dydžių; turtas – 168 VRP dydžių;
3.3. keturių ir daugiau asmenų šeimos: vienam asmeniui pajamos –22 VRP dydžių, vienam asmeniui turtas –75 VRP dydžių. (VRP-Valstybės remiamų pajamų dydis).
4. Savivaldybės gyvenamųjų patalpų klausimams nagrinėti komisija yra priėmusi protokolinį nutarimą dėl socialinio būsto nuomos asmeniui ar šeimai ne eilės tvarka.
Paslaugos kategorija Socialinio būsto skyrimas, nuoma ir priežiūra
Gyvenimo atvejai Gyvenamosios vietos klausimai
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Susijusios paslaugos Socialinio būsto nuomos sutarčių sudarymas naujam terminui
Atsakingas dalinys Socialinio būsto skyrius
Paslaugos vadovas Danguolė Netikšienė tel. 846 39 60 25 tel. mob. +370686 91669
Paslaugos vykdytojas Edita Riekašienė
Prašymo forma (-os) Sutikimas
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

Įgaliojimas, jei prašymą ir dokumentus teikia įgaliotas asmuo;
Asmens tapatybės dokumento, santuokos, ištuokos, mirties, vaikų gimimo liudijimų kopijos.
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas
2. Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimas Nr. 1487 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 472 „Dėl Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
4. Savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015-07-31 sprendimu Nr. T2-203 „Dėl savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo, patvirtinimo
5. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas
Informacija Tel. (8 46) 39 60 28
Informacija atnaujinta 2018-08-02 13:56:26