Reikia paramos

Socialinės pašalpos skyrimas

Paslaugos aprašymas Socialinė pašalpa skiriama bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui, kai:
• nuosavybės teise turimo turto vertė neviršija turto vertės normatyvo;
• vidutinės 3 praėjusių mėnesių iki mėnesio, nuo kurio skiriama, arba mėnesio, nuo kurio skiriama socialinė pašalpa, bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens pajamos yra mažesnės už 1 VRP* (VRP – 122 EUR);
• kiekvienas vyresnis kaip 18 metų bendrai gyvenantis asmuo, vienas gyvenantis asmuo arba vaikas nuo 16 iki 18 metų atitinka bent vieną iš šių sąlygų:
- vyresni kaip 18 metų asmenys dirba ne mažiau kaip 2/3 LR Darbo kodekse nustatytos maksimalios darbo laiko trukmės ir jiems darbo užmokesčio apskaičiuojama ne mažiau už minimalią mėnesinę algą arba minimalų valandinį atlygį proporcingai dirbtam laikui ar atliktam darbui;
- asmenys mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės, nuolatinės ar ištęstinės studijų formos programas, kol jiems sukaks 24 metai;
- asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių arba netekę 60 procentų ir daugiau darbingumo ir gaunantys pensijas ar (ir) pensijų išmokas, arba asmenys, kurie kreipėsi dėl bet kokios rūšies pensijos, pensijų išmokų ir (ar) šalpos išmokų skyrimo, bet jos nėra dar paskirtos ar paskirtos, bet neišmokėtos;
- asmenys, įsiregistravę teritorinėje darbo biržoje ar kitos valstybės valstybinėje įdarbinimo tarnyboje;
- asmuo slaugo ar prižiūri asmenį (asmenis), savo ar kito bendrai gyvenančio asmens vaiką (vaikus), kuriems įstatymų nustatyta tvarka nustatyta globa ar rūpyba šeimoje, jeigu jiems yra mokamos slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos arba jie pripažinti neveiksniais;
- asmuo ne trumpiau kaip vieną mėnesį gydosi sveikatos priežiūros įstaigos stacionare arba ne trumpiau kaip vieną mėnesį turi nedarbingumo pažymėjimą ar medicininę pažymą;
- nėščia moteris, kuriai iki numatomos gimdymo datos yra likę 70 kalendorinių dienų;
- vienas iš tėvų ar globėjų augina vaiką (įvaikį) ar vaikus (įvaikius) iki 3 metų; pagal gydytojų rekomendaciją nelankantį ugdymo įstaigos vaiką iki 8 metų;
- vaikai nuo 16 iki 18 metų: mokosi; dirba; yra įsiregistravę teritorinėje darbo biržoje; įstatymų nustatyta tvarka yra nustatytas neįgalumas; nėštumo metu; augina savo vaiką (įvaikį) ar vaikus (įvaikius);
- ir kitos sąlygos;
- išimties tvarka, kai atitinka Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos apraše numatytus atvejus.
Bendrai gyvenantiems asmenims ar vienam gyvenančiam asmeniui papildomai skiriama socialinė pašalpa, kurios dydis lygus 50 procentų socialinės pašalpos, mokėtos per praėjusius 6 mėnesius iki įsidarbinimo, vidutinio dydžio, už kiekvieną su darbo ar tarnybos santykiais susijusį mėnesį, bet ne ilgiau kaip 6 mėnesius, jeigu vienas gyvenantis asmuo arba bendrai gyvenantys asmenys atitinka visas šias sąlygas: - vienas gyvenantis asmuo arba bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų įsidarbina ir dirba Lietuvos Respublikos Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo (toliau - Įstatymas) 8 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytą darbo laiko trukmę ir jam darbo užmokesčio apskaičiuojama ne mažiau už minimaliąją mėnesinę algą arba minimalųjį valandinį atlygį proporcingai dirbtam laikui arba atliktam darbui, bet ne daugiau už dvi minimaliąsias mėnesines algas ar du minimaliuosius valandinius atlygius proporcingai dirbtam laikui arba atliktam darbui; - prieš įsidarbinimą aukščiau nurodyti asmenys buvo įsiregistravę Lietuvos teritorinėje darbo biržoje ar kitos valstybės valstybinėje įdarbinimo tarnyboje ne trumpiau kaip 6 mėnesius iš eilės ir per šį laikotarpį nedirbo arba dirbo mažiau negu nustatyta Įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 1 punkte arba dirbo viešuosius darbus; - bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo buvo socialinės pašalpos gavėjai bent vieną mėnesį per pastaruosius 3 mėnesius prieš įsidarbinimą; - vienas gyvenantis asmuo ar kiekvienas vyresnis kaip 18 metų bendrai gyvenantis asmuo arba vaikas (įvaikis) nuo 16 iki 18 metų atitinka bent vieną iš Įstatymo 8 straipsnyje nurodytų sąlygų, kurioms esant bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į piniginę socialinę paramą. Dėl papildomos socialinės pašalpos bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo gali kreiptis ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo įsidarbinimo dienos. Darbingo amžiaus darbingiems, bet nedirbantiems (taip pat savarankiškai nedirbantiems) asmenims, gaunantiems socialinę pašalpą, vadovaujantis Įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 4 punktu, socialinės pašalpos dydis, apskaičiuotas pagal Įstatymo 9 straipsnį, yra mažinamas: 20 procentų - kai socialinė pašalpa mokama nuo 12 mėnesių iki 24 mėnesių; 30 procentų - kai socialinė pašalpa mokama nuo 24 mėnesių iki 36 mėnesių; 40 procentų - kai socialinė pašalpa mokama nuo 36 mėnesių iki 48 mėnesių; 50 procentų - kai socialinė pašalpa mokama nuo 48 mėnesių iki 60 mėnesių. Gavusiems socialinę pašalpą ilgiau kaip 60 mėnesių 50 procentų sumažinto dydžio socialinė pašalpa skiriama nepinigine forma. Socialinės pašalpos mokėjimo laikotarpiai skaičiuojami sudedant laikotarpius, kuriais buvo mokama socialinė pašalpa. Jeigu asmenys dirbo (savarankiškai dirbo) arba dalyvavo savivaldybės administracijos organizuojamoje visuomenei naudingoje veikloje 12 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius, socialinės pašalpos mokėjimo laikotarpiai pradedami skaičiuoti iš naujo.
Socialinės pašalpos dydis • socialinės pašalpos dydis vienam gyvenančiam asmeniui, turinčiam teisę ją gauti, sudaro 100 procentų skirtumo tarp VRP vienam gyvenančiam asmeniui ir vidutinių vieno gyvenančio asmens pajamų per mėnesį; • socialinės pašalpos dydis bendrai gyvenantiems asmenims, turintiems teisę ją gauti, taip pat ir tais atvejais, kai socialinė pašalpa skiriama tik vaikui (įvaikiui) ar vaikams (įvaikiams), įskaitant pilnamečius vaikus (įvaikius), kai jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ir laikotarpiu nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos, sudaro: - pirmam bendrai gyvenančiam asmeniui – 100 procentų skirtumo tarp VRP dydžio vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį; - antram bendrai gyvenančiam asmeniui – 80 procentų skirtumo tarp VRP dydžio vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį; - trečiam ir paskesniems bendrai gyvenantiems asmenims – 70 procentų skirtumo tarp VRP dydžio vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį.
Kreipiantis pakartotinai, kai duomenys nesikeičia, prašymus dėl išmokų pareiškėjai gali teikti ir socialinės paramos šeimai informacinės sistemos interneto svetainėje www.spis.lt. Šioje svetainėje, pasinaudojus socialinės pašalpos dydžio skaičiuokle, galima sužinoti ir preliminarų socialinės pašalpos dydį.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Socialinių išmokų ir pašalpų skyrimas ir susijusių dokumentų tvirtinimas
Gyvenimo atvejai Reikia paramos
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Susijusios paslaugos Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skyrimas
Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Audronė Liesytė tel. (8 46) 39 60 33
Paslaugos vykdytojas Gina Vilimaitienė tel. (8 46) 39 07 91
Prašymo forma (-os) Prašymo-paraiškos gauti piniginę socialinę paramą 1 priedas
Prašymo-paraiškos gauti piniginę socialinę paramą 2 priedas
Prašymo-paraiškos gauti piniginę socialinę paramą 3 priedas
Prašymo-paraiškos gauti piniginę socialinę paramą 4 priedas
Prašymo-paraiškos gauti piniginę socialinę paramą 5 priedas
Prašymas-paraiška piniginei socialinei paramai gauti
Šeimos duomenys socialinei paramai gauti
Vieno gyvenančio asmens ar bendrai gyvenančių asmenų veiklos pobūdis
Prašymas-paraiška gauti piniginę socialinę paramą (kai nesikeičia anksčiau pateikti duomenys)
Prašymas-paraiška skirti papildomą socialinės pašalpos dalį įsidarbinus
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

Prie prašymo-paraiškos pridedami bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens dokumentai apie pajamas (pažymos, asmeninių banko sąskaitų išrašai ir kt. dokumentai), turimą turtą, veiklos pobūdį ir kt. Savivaldybės administracija gali paprašyti pateikti kitus, tam tikras aplinkybes patikslinančius, papildomus dokumentus.
Jeigu pagal duomenų teikimo sutartis, sudarytas teisės aktų nustatyta tvarka, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija tiesiogiai gauna iš atitinkamų institucijų ar įstaigų visus išvardintus dokumentus (duomenis) arba šie dokumentai (duomenys) yra Savivaldybės administracijoje esančiose išmokų bylose ir jų pakanka socialinei pašalpai skirti, jų pateikti nereikia.
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas
2. Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos
Informacija Vytauto g. 13, tel. (8 46) 41 08 40
Laukininkų g. 19A, tel. (8 46) 32 46 96
Informacija atnaujinta 2019-04-17 16:10:25