Reikia paramos

Socialinės paramos mokiniams skyrimas

Paslaugos aprašymas Socialinė parama mokiniams (nemokami pietūs, nemokamas maitinimas mokyklose organizuojamose vasaros poilsio stovyklose ir parama mokinio reikmenims įsigyti) skiriama mokiniams, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, ikimokyklinio ugdymo mokyklose ar pas kitą švietimo teikėją (išskyrus laisvąjį mokytoją) (toliau – mokykla) pagal bendrojo ugdymo programas, įregistruotas Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre (išskyrus suaugusiųjų ugdymo programas), ar priešmokyklinio ugdymo programą.
Socialinė parama neskiriama mokiniams, kurie mokosi ir pagal bendrojo ugdymo, ir pagal profesinio mokymo programas, taip pat vaikams, kurie yra išlaikomi (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir mokinio reikmenis) valstybės arba savivaldybės finansuojamose įstaigose arba kuriems Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka nustatyta vaiko laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba).
Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus, nemokamą maitinimą mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose ir į paramą mokinio reikmenims įsigyti:
jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui (toliau vadinama – vidutinės pajamos vienam asmeniui) per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžio (183Eur);
jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 VRP dydžiai (244 Eur) ir jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra lygios arba viršija 2 VRP, bet yra mažesnės kaip 2,5 VRP dydžio (305 Eur), atsižvelgiant į šeimos gyvenimo sąlygas šiais atvejais: dėl ligos, nelaimingo atsitikimo patyrė (patiria) papildomų išlaidų; mokinį (mokinius) augina vienas iš tėvų (nutraukęs santuoką, santuokos nutraukimo bylos nagrinėjimo metu esant ginčui, teismo sprendimu gyvenantis skyrium; vienas iš tėvų miręs ar kt.); bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų; mokinys yra neįgalus arba bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų yra neįgalus; mokinys patiria socialinę riziką arba mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką.
Jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra lygios arba viršija 2 VRP, bet yra mažesnės kaip 2,5 VRP dydžio, nurodyta parama neskiriama (neteikiama), jeigu mokinys ir bendrai gyvenantys asmenys neišnaudojo (neišnaudoja) visų teisėtų kitų pajamų gavimo galimybių, kaip nurodyta Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo (toliau – Įstatymas) 25 straipsnio 1punkte.
Socialinei paramai skirti vidutinės mėnesio pajamos apskaičiuojamos pagal 3 kalendorinių mėnesių iki kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams mėnesio pajamas, nustatytas Įstatymo 17 straipsnyje, arba pagal kreipimosi (atskirais atvejais – praėjusio mėnesio) dėl socialinės paramos mokiniams mėnesio pajamas, jei bent vieno iš bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų šaltinis ar bendrai gyvenančių asmenų sudėtis, palyginti su 3 praėjusiais kalendoriniais mėnesiais, pasikeitė.
Jeigu skaičiuojamos kreipimosi mėnesio pajamos, nemokamas maitinimas skiriamas kol bus pateikta visa informacija apie pajamas ir priimtas naujas sprendimas, bet ne ilgiau kaip 2 mėnesius nuo užpildyto prašymo-paraiškos gauti socialinę paramą mokiniams (toliau – prašymas-paraiška).
Jeigu asmenys gauna piniginę socialinę paramą (socialinę pašalpą ir (ar) būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijas (toliau – kompensacijos) pagal Įstatymą, vidutinės pajamos vienam asmeniui apskaičiuojamos pagal pajamas, kurios paskutinį kartą buvo nurodytos skiriant piniginę socialinę paramą, įskaitant paskirtos socialinės pašalpos dydį, išskyrus papildomai paskirtos socialinės pašalpos dydį, ir neįskaitant kompensacijų dydžio.
Mokinio reikmenims įsigyti (įskaitant pirkimo pridėtinės vertės mokestį) skiriama 2 bazinių socialinių išmokų dydžių (76 Eur) suma vienam mokiniui per kalendorinius metus.
Jei mokinys patyria socialinę riziką, parama mokinio reikmenims įsigyti teikiama socialine kortele, skirta pirkti mokinio reikmenis parduotuvėse ir prekybos centruose.
Dėl socialinės paramos mokiniams kreipiasi vienas iš mokinio tėvų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų, pilnametis mokinys ar nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs arba emancipuotas, mokinys nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų, turintis tėvų sutikimą ir kurie deklaruoja gyvenamąją vietą arba yra įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje, o jeigu jų gyvenamoji vieta nedeklaruota ir jie nėra įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, faktiškai gyvena Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje.
Nemokamas maitinimas nuo mokslo metų pradžios iki mokslo metų pabaigos skiriamas pateikus prašymą-paraišką ir visus dokumentus nuo tų metų liepos 1 d. iki rugpjūčio 25 d.
Pateikus prašymą-paraišką ir visus reikalingus dokumentus mokslo metais po tų metų rugpjūčio 25 d. nemokamas maitinimas teikiamas nuo informacijos apie priimtą sprendimą dėl paramos skyrimo gavimo mokykloje kitos dienos.
Nemokamas maitinimas nuo mokykloje organizuojamos vasaros poilsio stovyklos pradžios skiriamas jei paskutinį mokslo metų ugdymo proceso mėnesį mokiniai turėjo teisę gauti nemokamą maitinimą arba pateikus prašymą-paraišką ir visus reikalingus dokumentus nuo tų metų gegužės 1 d. iki gegužės 25 d.
Pateikus prašymą-paraišką ir visus reikalingus dokumentus po tų metų gegužės 25 dienos nemokamas maitinimas mokykloje organizuojamoje vasaros poilsio stovykloje teikiamas nuo informacijos apie priimtą sprendimą dėl mokykloje organizuojamoje vasaros poilsio stovykloje skyrimo gavimo mokykloje kitos dienos.
Parama mokinio reikmenims įsigyti skiriama pateikus prašymą-paraišką nuo liepos 1 dienos iki spalio 5 dienos, o visus reikalingus dokumentus – ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 15 dienos.
Pakeitus mokyklą, nemokamas maitinimas naujoje mokykloje pradedamas teikti nuo kitos darbo dienos, kai iš ankstesnės mokyklos buvo gauta pažyma apie mokinio teisę gauti nemokamą maitinimą.
Mokiniams vietoj nemokamo maitinimo negali būti išmokami pinigai.
Prašymas-paraiška gali būti pateiktas asmeniškai, per atstovą, paštu (per pasiuntinį) ir elektroniniu būdu Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS) interneto svetainėje www.spis.lt.
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Socialinių išmokų ir pašalpų skyrimas ir susijusių dokumentų tvirtinimas
Gyvenimo atvejai Reikia paramos
Paslaugos suteikimo trukmė 8 darbo d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Audronė Liesytė tel. (8 46) 39 60 33
Paslaugos vykdytojas Gina Vilimaitienė tel. (8 46) 39 07 91
Prašymo forma (-os) Šeimos duomenys socialinei paramai gauti
Duomenys apie asmens ir jo šeimos narių veiklos pobūdį ir socialinę padėtį
Prašymas išmokai gauti
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

Prašymas-paraiška gauti socialinę paramą mokiniams;
laisvos formos prašymas, jeigu kreipimosi metu gaunama piniginė socialinė parama;
pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
jeigu prašymas-paraiška pateikiamas per atstovą, pateikiami galiojantys atstovo asmens tapatybę ir atstovavimą patvirtinantys dokumentai;
jeigu prašymas-paraiška siunčiamas paštu (per pasiuntinį), pridedama asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka, visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka;
jeigu prašymas-paraiška pateikiamas elektroniniu būdu, prie jo pridedami skenuoti visų reikiamų dokumentų originalai arba kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka;
mokėjimo ar kredito įstaigos pavadinimas, sąskaitos numeris, kai prašoma paramą mokinio reikmenims įsigyti pervesti į šioje įstaigoje esančią asmeninę sąskaitą;
dokumentai (duomenys) ir (ar) dokumentų kopijos (duomenys), nustatyti Įstatymo 20 straipsnyje (veiklos pobūdis, pažymos apie pajamas, antstolio išduotos pažymos apie lėšas vaikui išlaikyti; asmeninių banko sąskaitų išrašai ir kt.);
kai socialinė parama skiriama patyrus papildomų išlaidų – dokumentai (duomenys), patvirtinantys medikamentinio, operacinio, reabilitacinio gydymo būtinumą ar nelaimingą atsitikimą bei dokumentai, patvirtinantys patirtas (patiriamas) išlaidas, ar kad mokinį (mokinius) augina vienas iš tėvų, ar kad bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų ir kt.);
nereikia pateikti duomenų apie turimą turtą, išskyrus žemės nuosavybės liudijimo arba pažymos apie turimą (nuomojamą) žemę kopijos;
nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas
2. Socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos
Informacija Vytauto g. 13, tel. (8 46) 41 08 40
Laukininkų g. 19A, tel. (8 46) 32 46 96
Informacija atnaujinta 2019-06-25 08:15:46