Tuokiatės

Santuokos registravimas

Paslaugos aprašymas Norintys susituokti asmenys pasirinktai civilinės metrikacijos įstaigai asmeniškai paduoda prašymą įregistruoti santuoką. Santuoka registruojama praėjus ne mažiau kaip vienam mėnesiui nuo prašymo padavimo dienos. Esant Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymo 18 straipsnyje nurodytoms priežastims, santuoka gali būti registruojama nepraėjus vienam mėnesiui, bet praėjus ne mažiau kaip dviem savaitėms nuo prašymo įregistruoti santuoką padavimo dienos. Santuoka registruojama, jeigu ji atitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.12-3.17 straipsniuose nustatytas santuokos sudarymo sąlygas. Santuokos registravimo ceremonija gali būti organizuojama civilinės metrikacijos įstaigos patalpose arba norinčių susituokti asmenų pasirinktoje vietoje, jei tai neprieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei, nekelia pavojaus gyvybei ar sveikatai.

Klaipėdos miesto savivaldybės civilinės santuokos registravimo laikus galite peržiūrėti paspaudę šią nuorodą: santuokos.klaipeda.lt
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Civilinė metrikacija
Gyvenimo atvejai Tuokiatės
Paslaugos suteikimo trukmė 31 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Susijusios paslaugos Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytų santuokų apskaita
Atsakingas dalinys Civilinės metrikacijos ir registracijos skyrius
Paslaugos vadovas Zita Dapšienė tel. 846 41 23 97
Paslaugos vykdytojas Rasa Lukšienė tel. 8 46 410535
Prašymo forma (-os) Prašymas įregistruoti santuoką
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

1. Norinčių susituokti asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai:
- Lietuvos Respublikos piliečio - galiojantis Lietuvos Respublikos piliečio pasas arba Lietuvos Respublikos pasas, arba asmens tapatybės kortelė;
- Užsienio valstybės piliečio - galiojantis užsienio valstybės piliečio kelionės dokumentas, pripažintas Lietuvos Respublikoje, arba leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje, jei užsienio valstybės pilietis ar asmuo be pilietybės neturi kelionės dokumento;
- Prieglobsčio prašytojo - užsienio registracijos pažymėjimas, jei prieglobsčio prašytojas neturi kelionės dokumento;
- Nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenančio asmens be pilietybės, pabėgėlio ar užsieniečio, kuriam suteikta papildoma apsauga Lietuvos Respublikoje, statusui patvirtinti turi būti pateikiamas galiojantis leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje.
2. Nustatytos formos prašymas įregsitruoti santuoką.
3. Užsienio valstybės pilietis privalo pateikti savo kilmės valstybės kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad pagal jo kilmės valstybės teisę santuokai nėra kliūčių. Jeigu nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantis asmuo be pilietybės, pabėgėlis ar užsienietis, kuriam suteikta papildoma apsauga Lietuvos Respublikoje, šio dokumento pateikti negali, jis pasirašo teisingumo ministro nustatytos formos deklaraciją apie kliūčių sudaryti santuoką Lietuvos Respublikoje nebuvimą.
Užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą ir legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip.
4. Valstybės rinkliavos mokėjimo dokumentas.
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864
2. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) „Dėl moterų pavardžių darymo"
3. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 9 d. įsakymas Nr. AD1-2986 “ Dėl santuokos registravimo norinčių susituokti asmenų pasirinktoje vietoje tvarkos aprašo tvirtinimo“
4. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas, 2000-01-11 Nr. VIII-1524
5. 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo
6. 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos konvencija dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis
7. Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas, 2015-12-03 Nr. XII-2111
8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 18 d. nutarimas Nr. 1274 „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
9. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-333 „Dėl Asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklių patvirtinimo“
10. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir Civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo"
Įmokos kodas 52821
Paslaugos kaina 20 Eur – už santuokos įregistravimą;
60 Eur – už santuokos įregistravimą norinčių susituokti pasirinktoje vietoje;
2,9 Eur – už santuokos sudarymo įrašą liudijančio išrašo išdavimą.
Informacija Priėmimo laikas: antradienis, ketvirtadienis, 8.00–12.00 ir 13.00–17.00 val., penktadienis 8.00–12.00 val. Civilinės metrikacijos ir registracijos skyriuje (S. Šimkaus g. 11), 2 a., 5 kabinetas, tel. (8 46) 41 05 35, el. p. rasa.luksiene@klaipeda.lt

Klaipėdos miesto savivaldybės civilinės santuokos registravimo laikus galite peržiūrėti paspaudę šią nuorodą: santuokos.klaipeda.lt
Informacija atnaujinta 2018-07-05 10:33:36