Skiriatės

Santuokos nutraukimo registravimas

Paslaugos aprašymas Lietuvos Respublikoje santuoka nutraukiama tik teisme.
Santuokos nutraukimą civilinės metrikacijos įstaiga registruoja savo iniciatyva, remdamasi teismo sprendimu priimtu po 2017 m. sausio 1 d.
Teismo sprendimus priimtus iki 2016 m. gruodžio 31 d. civilinės metrikacijos įstaigai pateikia pareiškėjas, jeigu šie teismų sprendimai nebuvo gauti tiesiogiai iš juos priėmusių teismų.
Santuokos nutraukimas registruojamas sudarant santuokos nutraukimo įrašą.
Pareiškėjui prašant išduodamas santuokos nutraukimo įrašą liudijantis išrašas.
Santuoka laikoma nutraukta (santuokos pasibaigimo momentas):
- jei santuokos nutraukimo prašymas teisme išnagrinėtas iki 2001-07-01 – nuo teismo sprendimo įregistravimo civilinės metrikacijos skyriuje dienos;
- jei santuokos nutraukimo prašymas teisme išnagrinėtas po 2001-07-01 – nuo teismo sprendimo santuoką nutraukti įsiteisėjimo dienos.
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Civilinė metrikacija
Gyvenimo atvejai Skiriatės
Paslaugos suteikimo trukmė 1 darbo d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Susijusios paslaugos Užsienio valstybėje nutrauktos santuokos apskaita
Atsakingas dalinys Civilinės metrikacijos ir registracijos skyrius
Paslaugos vadovas Zita Dapšienė tel. 846 41 23 97
Paslaugos vykdytojas Laimutė Špakauskienė tel. 846 42 09 41
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

Asmens tapatybę ir pilietybę liudijantys dokumentai:
1. Lietuvos Respublikos piliečio galiojantis Lietuvos Respublikos piliečio pasas, Lietuvos Respublikos pasas arba asmens tapatybės kortelė.
2. Užsienio valstybės piliečio tapatybei patvirtinti turi būti pateikiamas galiojantis užsienio valstybės piliečio kelionės dokumentas, pripažintas Lietuvos Respublikoje arba leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje, jei užsienio valstybės pilietis ar asmuo be pilietybės neturi kelionės dokumento.
3. Prieglobsčio prašytojo asmens tapatybei patvirtinti gali būti pateikiamas ir užsieniečio registracijos pažymėjimas, jei prieglobsčio prašytojas neturi kelionės dokumento.
4. Nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenančio asmens be pilietybės, pabėgėlio ar užsieniečio, kuriam suteikta papildoma apsauga Lietuvos Respublikoje, statusui patvirtinti turi būti pateikiamas galiojantis leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje.
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864
2. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 1996-06-11 Nr. I-1374
3. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas, 2000-01-11 Nr. VIII-1524
4. 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo
5. Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas, 2015-12-03 Nr. XII-2111
6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 18 d. nutarimas Nr. 1274 „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
7. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir Civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo"
Įmokos kodas 52821
Paslaugos kaina 2,9 eurai - už santuokos nutraukimo įrašą liudijančio išrašo išdavimą
Informacija Priėmimo laikas: antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, penktadienis 8.00–12.00 ir 13.00–17.00 val. Civilinės metrikacijos ir registracijos skyriuje (S. Šimkaus g. 11), 1 a., 3 kabinetas, tel. (8 46) 42 09 41, el. p. laimute.spakauskiene@klaipeda.lt
Informacija atnaujinta 2019-02-06 14:35:27