Duomenų pateikimas ir išdavimas

Prašymų suteikti savivaldybės turtą pagal panaudos sutartį ar pratęsti panaudos sutartį naujam terminui nagrinėjimas, teikimas svarstyti

Paslaugos aprašymas Savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomo turto, kuris įtrauktas į panaudai perduodamo turto sąrašą, perdavimas laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis panaudos pagrindais.
Savivaldybės turtas gali būti perduodamos panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis valstybines ar savivaldybių funkcijas įgyvendinantiems subjektams; viešosioms įstaigoms, kai bent vienas iš jų dalininkų yra valstybė ar savivaldybė, kurioms atstovauja valstybės ar savivaldybių institucija, arba viešosioms švietimo įstaigoms, turinčioms Švietimo ir mokslo ministerijos leidimus (licencijas) mokyti, ir viešosioms įstaigoms, tenkinančioms visuomenės interesą muziejų sistemoje; labdaros ir paramos fondams; asociacijoms ir politinėms partijoms; valstybės ir savivaldybių įmonėms, organizuojančioms orlaivių skrydžius bei eksploatuojančioms oro uostus; kitiems subjektams, jei tai nustatyta įstatymuose arba tarptautinėse sutartyse
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Valstybinės žemės ir kito turto administravimas
Gyvenimo atvejai Duomenų pateikimas ir išdavimas
Paslaugos suteikimo trukmė 1 d.
Paslaugos gavėjas juridinis asmuo
Atsakingas dalinys Turto skyrius
Paslaugos vadovas Genovaitė Paulikienė tel. 846 39 60 26 tel. mob. +370689 41210
Paslaugos vykdytojas Vaida Premeneckienė tel. 846 39 60 41
Prašymo forma (-os) Prašymas suteikti savivaldybės turtą pagal panaudos sutartį ar pratęsti panaudos sutartį naujam terminui
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo.
Motyvuotą prašymą, kuriame turi būti nurodyta, kokioje veiklos srityje subjektas padeda įgyvendinti savivaldos funkcijas.
Įstaigos, organizacijos registracijos pažymėjimo ir įstatų nuorašus. Asociacijų įstatai turi būti įregistruoti įstatymų nustatyta tvarka.
Paskutinių metų veiklos ataskaitą, kurioje nurodo, kokia veikla, remiantis įstatais, buvo vykdoma (išskyrus politines partijas).
Atitinkamo savivaldybės administracijos struktūrinio padalinio, kuruojančio tą veiklos sritį, kurioje veikia panaudos subjektas, išvadą apie panaudos subjekto vykdomos veiklos reikalingumą visuomenei, savivaldybei priskirtų funkcijų įgyvendinimą ir savivaldybės turto perdavimo tikslingumą (išskyrus politines partijas).
Leidimą (licenziją) mokyti, jeigu prašymą teikia viešosios švietimo įstaigos.
Dokumentus (VĮ Registrų centro pažymą / raštą), patvirtinančius, kad subjektas neturi nuosavybės teise ar patikėjimo teise valdomo, naudojamo ir panaudos pagrindais perduoto laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto savivaldybės teritorijoje, kurioje prašoma suteikti panaudai nekilnojamuosius daiktus
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas, 1998-05-05 Nr.VIII-729
2. 2. Klaipėdos miesto savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012-01-27 sprendimu Nr. T2-29
Informacija Informacija teikiama tel. (8 46) 39 60 41
Informacija atnaujinta 2014-12-04 11:53:26