Gyvenamosios vietos klausimai

Prašymų dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų taisymo, keitimo ir panaikinimo priėmimas

Paslaugos aprašymas Deklaravimo duomenys taisomi, keičiami ir naikinami, jeigu:
1) gyvenamąją vietą deklaravęs asmuo deklaravimo įstaigai pateikia prašymą ištaisyti ar pakeisti neteisingus jo deklaravimo duomenis;
2) patalpos ar pastato savininkas (bendraturtis) deklaravimo įstaigai pateikia prašymą ištaisyti ar pakeisti jam priklausančioje patalpoje ar pastate savo gyvenamąją vietą deklaravusio asmens pateiktus neteisingus deklaravimo duomenis;
3) patalpos ar pastato savininkas (bendraturtis) deklaravimo įstaigai pateikia prašymą panaikinti jam priklausančioje patalpoje ar pastate savo gyvenamąją vietą deklaravusio ir ją pakeitusio (išvykusio) asmens deklaravimo duomenis.

Paslaugos kategorija Gyvenamosios vietos deklaravimas
Gyvenimo atvejai Gyvenamosios vietos klausimai
Paslaugos suteikimo trukmė 20 darbo d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Susijusios paslaugos Gyvenamosios vietos deklaravimas (pakeitus gyvenamąją vietą arba atvykus į Lietuvos Respubliką ilgiau nei 183 dienoms per metus)
Atsakingas dalinys Civilinės metrikacijos ir registracijos skyrius
Paslaugos vadovas Gražina Misevičienė tel. 846 41 05 36
Paslaugos vykdytojas Kristina Božienė tel. 846 39 61 87
Prašymo forma (-os) Prasymas
Aprašymas interesantui Dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:
1. atitinkamą nustatytos formos užpildytą prašymą;
2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (LR pasą arba tapatybės kortelę, ES piliečiai – užsienio pasą arba tapatybės kortelę ir iš Migracijos skyriaus gautą pažymą apie teisę gyventi LR, ne ES piliečiai - leidimą gyventi LR);
3. dokumentus, patvirtinančius nuosavybės ar kitokio teisėto valdymo, naudojimo ar disponavimo teisę į gyvenamąją patalpą, arba įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintus nuorašus (kopijas);
kai į deklaravimo įstaigą kreipiasi įgaliotas asmuo –teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą bei savininko (bendraturčių) ir savo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
4. faktą, kad asmens gyvenamosios vietos deklaravimo duomenys yra neteisingi, patvirtinančius dokumentus: trijų asmenų (pvz. kaimynų) parašai ant prašymo, arba daugiabučių namų savininkų bendrijos pirmininko raštiškas patvirtinimas, kad minimas asmuo negyvena nurodytu adresu, arba apylinkės įgaliotinio raštiškas patvirtinimas, kad minimas asmuo negyvena nurodytu adresu, arba gyvenamosios patalpos pirkimo–pardavimo sutartį (kai prašoma panaikinti buvusių gyvenamosios patalpos savininkų, jų šeimos narių ar kitų asmenų, deklaravusių savo gyvenamąją vietą iki pareiškėjui įsigyjant gyvenamąją patalpą, neteisingus gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis);
5. kai kreipiamasi dėl buvusio sutuoktinio neteisingų gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų panaikinimo, pateikiamas ištuokos liudijimas (akto išrašas) bei teismo sprendimas.

Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklės
2. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas
3. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
4. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės
D.U.K.
Informacija Informacija tel. (8 46 ) 39 61 02.

Priėmimai dėl neteisingų gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų naikinimo (savininko ar bendraturčių prašymu) vyksta S. Šimkaus g. 11, 1a. kab.: pirmadieniais – nuo 10 iki 12 val., trečiadieniais – nuo 13 iki 15 val.

Paslauga teikiama neatlygintinai.

Informacija atnaujinta 2019-01-07 15:56:02