Prašymo įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą prie Klaipėdos miesto savivaldybės priėmimas

Paslaugos aprašymas Į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, 12 mėnesių laikotarpiui pagal savivaldybę, kurios teritorijoje jie faktiškai gyvena, jeigu jie nėra deklaravę gyvenamosios vietos, įtraukiami:
1) benamiai ne ilgesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui – pagal savivaldybę, kurios teritorijoje jie faktiškai gyvena;
(„Benamis - asmuo, neturintis nuosavybės teise patalpos ar pastato ar kitos teisės naudotis tokia patalpa ar pastatu ir gyvenantis laikinojo apgyvendinimo įstaigose ar viešose vietose“).
2) asmenys, kurie buvo globojami (rūpinami) vaikų globos institucijose ar šeimynose, kai jie išleidžiami iš vaikų globos institucijos arba palieka šeimyną, ne ilgesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui – pagal savivaldybę, kurios teritorijoje jie gyvena;
3) asmenys, kuriems teismo nutartimi paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose medicinos priemonės, šių priemonių taikymo laikotarpiu – pagal savivaldybę, kurios teritorijoje buvo paskutinė asmens deklaruota gyvenamoji vieta;
4) asmenys, laikomi tardymo izoliatoriuose ir pataisos įstaigose, visą buvimo šiose įstaigose laikotarpį – pagal savivaldybę, kurios teritorijoje buvo paskutinė asmens deklaruota gyvenamoji vieta arba kurios teritorijoje jie gyveno iki suėmimo arba bausmės atlikimo;
5) užsieniečiai, kuriems Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje, Lietuvos valstybės paramos integracijai teikimo laikotarpiu – pagal savivaldybę, kurios teritorijoje jie gyvena;
6) asmenys, kurie dėl ne nuo jų priklausančių priežasčių negali deklaruoti savo gyvenamosios vietos toje savivaldybėje, kurioje gyvena, ne ilgesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui − pagal savivaldybę, kurios teritorijoje jie gyvena, kai deklaravimo įstaigai pateikia informaciją arba duomenis, pagrindžiančius jų ekonominius, socialinius ar asmeninius interesus toje savivaldybėje.

Visi kiti Lietuvos Respublikoje gyvenantys asmenys (išskyrus Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo 5 straipsnyje nurodytas išlygas) įstatymo nustatytomis sąlygomis ir tvarka privalo deklaruoti savo gyvenamąją vietą.

Asmenys, tenkinantys įstatymo nustatytas įtraukimo į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą sąlygas, į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą įtraukiami tik 12 mėnesių laikotarpiui. Jei praėjus 12 mėnesių laikotarpiui asmuo vis dar tenkina įstatymo nustatytas įtraukimo į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą sąlygas, jis privalo deklaravimo įstaigai pateikti naują prašymą įtraukti į šią apskaitą. Naujas prašymas gali būti pateiktas ir nepasibaigus 12 mėnesių laikotarpiui.
Nepilnametis asmuo į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą gali būti įtrauktas, jei abu nepilnamečio tėvai (įtėviai) yra įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą arba nepilnamečio gyvenamoji vieta nustatyta su tuo iš tėvų (įtėvių), kuris įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą arba kito iš tėvų (įtėvių) nėra.

Paslaugos kategorija Gyvenamosios vietos deklaravimas
Paslaugos suteikimo trukmė 3 darbo d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Susijusios paslaugos Pažymų apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą prie Klaipėdos miesto savivaldybės išdavimas
Atsakingas dalinys Civilinės metrikacijos ir registracijos skyrius
Paslaugos vadovas Kristina Božienė tel. 846 39 61 87
Paslaugos vykdytojas Rūta Baltrušaitienė tel. 8 46 39 61 02
Prašymo forma (-os) Prašymas
Aprašymas interesantui Informacija tel. (8 46 ) 39 61 02.

Asmuo, neturintis galimybės deklaruoti gyvenamąją vietą ir atitinkantis Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo 6 straipsnio 1 dalies reikalavimus, dėl įtraukimo į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą deklaravimo įstaigai pateikia:
1. prašymą įtraukti į apskaitą (pildoma vietoje);
2. Lietuvos Respublikos piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę – kai prašymą įtraukti į apskaitą pateikia Lietuvos Respublikos piliečiai;
3. galiojantį Europos Sąjungos arba Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę ir pažymą Europos Sąjungos valstybės narės piliečio teisei nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinti arba įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą šio dokumento kopiją, – kai prašymą įtraukti į apskaitą pateikia Europos Sąjungos arba Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai, Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka įgiję teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
4. galiojantį Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje arba Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo nuolat gyventi šalyje kortelę, – kai prašymą įtraukti į apskaitą pateikia užsieniečiai, Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka įgiję teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
5. galiojantį leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje arba Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje ir sutartį dėl Lietuvos valstybės paramos integracijai teikimo gyvenamojoje vietovėje savivaldybės teritorijoje – kai prašymą įtraukti į apskaitą pateikia užsieniečiai, kuriems Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje;
6. vaiko asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir vaiko gimimo liudijimą ar gimimo akto išrašą, – kai į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą įtraukiamas kartu gyvenantis nepilnametis ne Lietuvos Respublikos pilietis. Nepilnamečiams Lietuvos Respublikos piliečiams iki 16 metų užtenka pateikti gimimo liudijimą ar gimimo akto išrašą;
7. atitiktį Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo 6 straipsnio 1 dalies reikalavimams patvirtinančius dokumentus.

Prašyme įtraukti į apskaitą nurodyti duomenys turi atitikti juos patvirtinančių dokumentų duomenis.

Prašymą įtraukti į apskaitą deklaravimo įstaigai pateikia:
1. asmeniškai asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo 6 straipsnio 1 dalies reikalavimus.
2.. už nepilnametį – vienas iš nepilnamečio tėvų (įtėvių);
3. nepilnametis, įgijęs visišką civilinį veiksnumą.

Į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą prie Klaipėdos miesto savivaldybės negali būti įtraukti asmenys Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje nuosavybės teise turintys patalpų ar pastatų.

Interesantai Civilinės metrikacijos ir registracijos skyriuje (S. Šimkaus g.11, 1 kab.) priimami pagal išankstinę registraciją. Registruotis galima tel. (8 46 ) 39 61 02, el. paštu ruta.baltrusaitiene@klaipeda.lt; dana.zemguliene@klaipeda.lt.
Darbo laikas: nuo pirmadienio iki ketvirtadienio nuo 8 val. iki 17 val., penktadieniais – nuo 8 val. iki 15.45 val. (nuo 12 val. iki 12.45 val. – pietų pertrauka) Prieššventinėmis dienomis dirbama 1 valanda trumpiau.

Paslauga teikiama neatlygintinai.

SVARBU:

Asmenys (išskyrus Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 3, 4, 5 punktuose nurodytus asmenis), kurie iki minėto įstatymo įsigaliojimo buvo įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, per 3 mėnesius privalo deklaruoti savo gyvenamąją vietą arba deklaravimo įstaigai pateikti prašymą įtraukti juos į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą.

Į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą įtraukti asmenys, išvykstantys iš Lietuvos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui, privalo įstatymo nustatyta tvarka deklaruoti išvykimą iš Lietuvos.

Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Asmenų įtraukimo į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą tvarkos aprašas (patvirtinta VĮ Registrų centro direktoriaus 2018-01-12 įsakymu Nr. v-12)
2. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas
D.U.K.
Informacija Informacija tel. (8 46 ) 39 61 02.

Informacija atnaujinta 2019-01-07 15:57:04