Gyvenamosios vietos klausimai

Pažymų apie teisę į paramą būstui įsigyti išdavimas

Paslaugos aprašymas Ši paslauga teikiama asmenims ir šeimoms :
kurių duomenys apie jų gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, o neturinčiųjų gyvenamosios vietos – apie savivaldybę, kurios teritorijoje gyvena, yra įrašyti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą,
kurių Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaravo turtą ir gautas pajamas. Deklaruoto turto vertė ir pajamos, kurios, vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsniu, įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, neviršija nustatytų pajamų ir turto dydžių:
asmens be šeimos: pajamos—88 VRP* dydžių, turtas**—129 VRP* dydžių;
dviejų, trijų asmenų šeimos: pajamos—123 VRP* dydžių; turtas**—262 VRP* dydžių;
keturių ar penkių asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 148 VRP* dydžių ir turtas** – 349 VRP* dydžių;
šešių ar daugiau asmenų šeimos grynosios metinės pajamos vienam asmeniui – 25 VRP* dydžių ir turtas** vienam asmeniui – 83 VRP* dydžių.
* VRP – valstybės remiamos pajamos; 1 VRP dydis = 122 eurai.
**Deklaruojamo nekilnojamo turto ploto vieneto normatyvinę vertę nustato ir savo interneto svetainėje skelbia valstybės įmonė Registrų centras pagal kiekvienų metų sausio 1 dienos vidutines nekilnojamojo turto rinkos vertes Lietuvos miestuose
įsigyja pirmą tinkamą būstą Lietuvos Respublikos teritorijoje arba atitinka vieną iš šių sąlygų:
neturi būsto nuosavybės teise pastaruosius 5 metus ir iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos nebuvo pasinaudoję šia paramos forma;
turi ar turėjo nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise būstą, kurio naudingasis plotas (visų Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise turimų ir (arba) vienu metu turėtų būstų naudingųjų plotų suma), tenkantis (tenkanti) vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis (mažesnė) kaip 14 kvadratinių metrų, arba turimas būstas, neatsižvelgiant į jo naudingąjį plotą, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų (parama teikiama būstui įsigyti arba nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti);
neįgalusis ar šeima, kurioje yra neįgalusis, nuosavybės teise turi būstą, nepritaikytą neįgaliųjų poreikiams (parama teikiama tik nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti pritaikant neįgaliųjų poreikiams).
Subsidija valstybės iš dalies kompensuojamojo būsto kredito daliai apmokėti teikiama asmenis ir šeimoms jei jie yra:
1) buvę likę be tėvų globos (rūpybos) asmenys, iki jiems sukanka 35 metai, ar jų šeimos, taip pat šeimos, auginančios tris ar daugiau vaikų (įvaikių), neįgalieji arba šeimos, kuriose yra neįgaliųjų, – apmokama 20 procentų suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio būsto kredito likučio) sumos;
2) jaunos šeimos, auginančios vieną ar daugiau vaikų (įvaikių), ir šeimos, kuriose vienas iš vaikų (įvaikių) tėvų yra miręs, apmokama 10 procentų suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio būsto kredito likučio) sumos.
Asmenims ir šeimoms suteikta subsidija valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti gali būti panaudota šio kredito pradiniam įnašui ar jo daliai padengti
Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų suma neturi būti didesnė kaip:
1) 53 tūkstančiai eurų arba ekvivalentas kita valiuta – asmeniui be šeimos;
2) 87 tūkstančiai eurų arba ekvivalentas kita valiuta – dviejų ar daugiau asmenų šeimai;
3) 35 tūkstančiai eurų arba ekvivalentas kita valiuta – nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti, neatsižvelgiant į asmens šeiminę padėtį
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Valstybės teikiama parama būstui įsigyti
Gyvenimo atvejai Gyvenamosios vietos klausimai
Paslaugos suteikimo trukmė 10 darbo d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys Socialinio būsto skyrius
Paslaugos vadovas Danguolė Netikšienė tel. 846 39 60 25 tel. mob. +370686 91669
Paslaugos vykdytojas Daiva Deimantienė tel. 846 39 63 13
Prašymo forma (-os) Prašymas
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

santuokos, ištuokos, vaikų gimimo liudijimų kopijas;
neįgalumo lygio pažymą (asmenims iki 18 metų amžiaus), darbingumo lygio pažymą (nedarbingiems ar iš dalies darbingiems asmenims nuo 18 metų iki senatvės pensijos amžiaus), išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos ar neįgaliojo pažymėjimą (senatvės pensijos amžiaus asmenims), išduotą Klaipėdos miesto savivaldybės Socialinės paramos skyriaus;
tėvų mirties liudijimus ar įsiteisėjusį teismo sprendimą apie tėvų teisių atėmimą (našlaičiams ar be tėvų globos likusiems asmenims);
pažymą iš gydymo įstaigos (sergantiems sunkių formų lėtinėmis ligomis);
pažymą apie nuosavybės teise turimas gyvenamąsias patalpas, išduotą VĮ Registrų centro;
pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą, išduotą Klaipėdos miesto savivaldybės Gyvenamosios vietos deklaravimo poskyrio.
Asmenys privalo būti deklaravę kalendorinių metų turtą (įskaitant gautas pajamas) Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka, t.y. pateikdami VMI deklaraciją iki gegužės 1 d.
Pastaba. Savivaldybė, gavusi asmens (šeimos atveju—visos šeimos narių) rašytinį sutikimą tvarkyti asmens duomenis, informaciją apie šeimos sudėtį, asmens (šeimos) turimą ir turėtą nuosavybės teise nekilnojamąjį turtą, esantį LR teritorijoje, deklaruotą gyvenamąją vietą, deklaruotą turtą (įskaitant gautas pajamas) gauna pati.
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas
2. Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas
3. Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo Nr. I-1338 1,2,3 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymas
4. Savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015-07-31 sprendimu Nr. T2-203 „Dėl savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo, patvirtinimo
5. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015-04-10 įsakymu Nr. A1-195 patvirtintas Prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašas
6. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-06-20 įsakymu Nr. AD1-1966 patvirtintas Prašymų suteikti paramą būstui priėmimo, turinčių teisę gauti paramą ir ją gaunančių asmenų ir šeimų sąrašų tvarkymo ir tikslinimo tvarkos aprašas
7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-04-01 nutarimu Nr. 325 patvirtintas Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo ir subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų daliai apmokėti teikimo tvarkos aprašas
Informacija Tel. (8 46) 39 63 13
Informacija atnaujinta 2018-01-16 09:57:35