Statotės namą

Pažymų apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (patalpos - (ų)) galimybę naudoti pagal paskirtį išdavimas

Paslaugos aprašymas Formuojant naujus nekilnojamojo turto kadastro objektus, kai nėra keičiama patalpų (pastatų) paskirtis ir/ar atliekami paprastojo remonto statybos darbai arba statybos darbai neatliekami, nustatyta tvarka užbaigtuose statyti statiniuose rengiama naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo schema (toliau – schema), pagal kurią yra išduodamos pažymos apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų galimybę naudoti pagal paskirtį.
Paslaugos kategorija Statybos leidimai
Gyvenimo atvejai Statotės namą
Paslaugos suteikimo trukmė 5 darbo d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Susijusios paslaugos Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas
Atsakingas dalinys Statybos leidimų ir statinių priežiūros skyrius
Paslaugos vadovas Gediminas Pocius tel. (8 46) 39 60 97 tel. mob. +370 616 344 38
Paslaugos vykdytojas Jurgita Drizgaitė tel. 8 46 39 60 72 tel. mob. +370 616 42400
Prašymo forma (-os) Rekomenduojama prašymo forma
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:
Įgaliojimas, jeigu prašymą pasirašo ir pateikia įgaliotas asmuo;
Schema (2 egz.) ir elektroninė laikmena su schemos kopija;
Rašytiniai patalpos (-ų) ar statinio (-ių) savininkų ar valdytojų sutikimai;
Kadastro duomenų byla (-os) ar jos (jų) kopija (-os).
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas
2. Statybos techninis reglamentas STR 1.07.03:2017 Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka
3. Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas
4. Lietuvos Respublikos Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas
D.U.K.
Informacija Konsultuojantis tiesiogiai ar telefonu, paslauga suteikiama iš karto.
Kreipiantis raštu – per 20 d. d.
Informacija atnaujinta 2019-02-15 13:18:46