Reikia pažymos

Pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimas

Paslaugos aprašymas Pažyma, patvirtinanti kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą išduodama Lietuvos Respublikos piliečiams, nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantiems asmenims be pilietybės, pabėgėliams ar užsieniečiams, kuriems suteikta papildoma apsauga Lietuvos Respublikoje, norintiems sudaryti santuoką užsienio valstybėje.
Pažyma išduodama, jei nėra kliūčių sudaryti santuoką pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.12 – 3.17 straipsniuose nustatytas santuokos sudarymo sąlygas.
Prašymą dėl pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, asmuo gali pateikti pasirinktai civilinės metrikacijos įstaigai.
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Civilinė metrikacija
Gyvenimo atvejai Reikia pažymos
Paslaugos suteikimo trukmė 20 darbo d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Susijusios paslaugos Santuokos registravimas
Atsakingas dalinys Civilinės metrikacijos ir registracijos skyrius
Paslaugos vadovas Gražina Misevičienė tel. 846 41 05 36
Paslaugos vykdytojas Rasa Lukšienė tel. 8 46 410535
Prašymo forma (-os) Prašymas išduoti pažymą, patvirtinančią kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą
Deklaracija apie kliūčių sudaryti santuoką Lietuvos Respublikoje nebuvimą
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas:
- Lietuvos Respublikos piliečio - galiojantis Lietuvos Respublikos piliečio pasas arba Lietuvos Respublikos pasas, arba asmens tapatybės kortelė;
- Užsienio valstybės piliečio - galiojantis užsienio valstybės piliečio kelionės dokumentas, pripažintas Lietuvos Respublikoje, arba leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje, jei užsienio valstybės pilietis ar asmuo be pilietybės neturi kelionės dokumento;
- Prieglobsčio prašytojo - užsienio registracijos pažymėjimas, jei prieglobsčio prašytojas neturi kelionės dokumento;
- Nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenančio asmens be pilietybės, pabėgėlio ar užsieniečio, kuriam suteikta papildoma apsauga Lietuvos Respublikoje, statusui patvirtinti turi būti pateikiamas galiojantis leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje.
2. Prašymas.
3. Jei duomenų apie norinčius susituokti ir (ar) jų civilinės būklės aktus nėra Gyventojų registre, būtina pateikti trūkstamus duomenis patvirtinančius dokumentus: nepilnamečių vaikų gimimą, santuokos nutraukimą ar buvusio sutuoktinio mirties faktą patvirtinančius dokumentus. Nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantis asmuo be pilietybės, pabėgėlis ar užsienietis, kuriam suteikta papildoma apsauga Lietuvos Respublikoje, negalintis pateikti nurodytų dokumentų, civilinės metrikacijos įstaigai pateikia deklaraciją apie kliūčių sudaryti santuoką Lietuvos Respublikoje nebuvimą.
4. Valstybės rinkliavos mokėjimo dokumentas.

Papildomi dokumentai:
Ši pažyma gali būti išduota ir įgaliotam asmeniui, pateikusiam įstatymo numatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.
Įgaliojimo nereikia tėvams, broliams, seserims, pateikusiems giminystės ryšius patvirtinančius dokumentus.
Teikiant prašymą per Metrikacijos elektroninę paslaugų informacinę sistemą (MEPIS), kartu su prašymu turi būti pateikiamos visų reikiamų dokumentų kopijos.

Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864
2. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 1996-06-11 Nr. I-1374
3. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas, 2000-01-11 Nr. VIII-1524
4. Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas, 2015-12-03 Nr. XII-2111
5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 18 d. nutarimas Nr. 1274 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 "Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo"
6. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-334 "Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir Civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo"
7. 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo
Įmokos kodas 52821
Paslaugos kaina 6 Eur – už pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimą.
Informacija Priėmimo valandos: antradienis, ketvirtadienis 8.00–12.00 ir 13.00–17.00 val., penktadienis 8.00–12.00 val. Civilinės metrikacijos ir registracijos skyriuje
(S. Šimkaus g. 11), 2 a., 5 kabinetas, tel. (8 46) 41 05 35, el. p. rasa.luksiene@klaipeda.lt
Informacija atnaujinta 2018-04-09 09:37:17