Netekote artimo

Paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką skyrimas

Paslaugos aprašymas Užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikų parvežimą organizavęs fizinis asmuo turi teisę į paramą užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką (toliau - parama palaikams parvežti), jeigu kreipimosi ir sprendimo priėmimo metu bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens vidutinės pajamos, nurodytos Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo (toliau – Įstatymas) 17 straipsnio 1 dalyje ir apskaičiuotos pagal Įstatymo 18 straipsnį, per mėnesį yra mažesnės negu 3 valstybės remiamų pajamų dydžiai (1 VRP – 122,00 Eur, 3 VRP – 366,00 Eur).
Palaikų parvežimą organizavęs fizinis asmuo dėl paramos palaikams parvežti turi kreiptis į savivaldybės administraciją pagal mirusio asmens buvusią deklaruotą gyvenamąją vietą, o jeigu jo gyvenamoji vieta nebuvo deklaruota – paskutinę buvusią gyvenamąją vietą, arba savo deklaruotą gyvenamąją vietą ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo teisės į paramą palaikams parvežti atsiradimo dienos.
Parama palaikams parvežti neteikiama parvežti valstybės tarnautojų, valstybės pareigūnų, valstybės politikų ir karių, kurie žuvo arba mirė užsienyje dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių pareigų atlikimu, ir kursantų, mirusių dėl priežasčių, susijusių su profesiniu ar įvadiniu mokymu, palaikus, kurių palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidos apmokamos valstybės lėšomis.
Teisės į paramą palaikams parvežti atsiradimo diena yra diena, kada buvo išduotas (išduoti) paskutinis (paskutiniai) dokumentas (dokumentai), įrodantis (įrodantys) patirtas palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidas.
Išmokos dydis:
Parama palaikams parvežti yra lygi faktinėms palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidoms, bet neturi viršyti 54 bazinės socialinės išmokos (1 BSI – 38,00 Eur, 54 BSI – 2052,00 Eur) dydžių.
Paslaugos kategorija Socialinių išmokų ir pašalpų skyrimas ir susijusių dokumentų tvirtinimas
Gyvenimo atvejai Reikia paramos
Netekote artimo
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Susijusios paslaugos Laidojimo pašalpų skyrimas
Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Audronė Liesytė tel. (8 46) 39 60 33
Paslaugos vykdytojas Gina Vilimaitienė tel. (8 46) 39 07 91
Prašymo forma (-os) Prašymas
Šeimos duomenys socialinei paramai gauti
Duomenys apie asmens ir jo šeimos narių veiklos pobūdį ir socialinę padėtį
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

Medicininis mirties liudijimas (tais atvejais, kai vaikas gimė negyvas, – medicininis perinatalinės mirties liudijimas). Medicininio mirties liudijimo pateikti nereikia, jeigu mirusio asmens mirtis įregistruota Lietuvos Respublikos gyventojų registre.
Dokumentai, įrodantys patirtas palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidas;
Bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens dokumentai (duomenis) apie Įstatymo 17 straipsnyje nurodytas pajamas;
Atstovavimo dokumentai.
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymas
Informacija Vytauto g. 13, tel. (8 46) 41 08 40
Laukininkų g. 19A, tel. (8 46) 32 46 96
Informacija atnaujinta 2019-02-11 09:47:23