Reikia pagalbos

Pagalbos į namus skyrimas

Paslaugos aprašymas Pagalba į namus – tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime.
Pagalba į namus skiriama:
1. BĮ Klaipėdos miesto socialinės paramos centre:
1.1. suaugusiems asmenims su negalia, kurie pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais;
1.2. senyvo amžiaus asmenims, kuriems nustatytas vidutinių ar didelių specialiųjų poreikių lygis (nuo 70 metų specialiųjų poreikių lygio nustatymas nebūtinas);
1.3. šeimoms, kai šeimos nariai (sutuoktiniai, sugyventiniai) atitinka 1.1 ir (ar) 1.2 papunkčiuose numatytas sąlygas;
1.4. laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekusiems asmenims (šeimoms);
2. BĮ Neįgaliųjų centre „Klaipėdos lakštutė“:
2.1. suaugusiems asmenims su negalia, kurie dėl psichikos ir elgesio sutrikimų pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais;
2.2. senyvo amžiaus asmenims, kuriems dėl psichikos ir elgesio sutrikimų nustatyti specialieji poreikiai ir kuriems nustatytas vidutinių ar didelių specialiųjų poreikių lygis;
2.3. šeimoms, kai šeimos nariai (sutuoktiniai, sugyventiniai) atitinka 2.1 ir (ar) 2.2 papunkčiuose numatytas sąlygas;
3. BĮ Klaipėdos miesto socialinės paramos centre arba BĮ Neįgaliųjų centre „Klaipėdos lakštutė“, kai paslaugos gavėjas yra šeima, kurios vienas šeimos narys (sutuoktinis, sugyventinis) atitinka 1.1 ar 1.2 papunkčiuose numatytas sąlygas, kitas –2.1 ar 2.2 papunkčiuose numatytas sąlygas;
4. VšĮ „Ori senatvė“:
4.1. suaugusiems asmenims su negalia, kurie pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais;
4.2. senyvo amžiaus asmenims, kuriems nustatytas vidutinių ar didelių specialiųjų poreikių lygis (nuo 70 metų specialiųjų poreikių lygis nebūtinas);
4.3. vaikams su negalia, kuriems nustatytas vidutinis ar sunkus neįgalumo lygis, ir jų šeimoms.
Asmuo (jo įgaliotas asmuo, globėjas, rūpintojas, bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) negali to padaryti pats), pageidaujantis, kad jam būtų skirta pagalbos į namus paslauga, prašymą-paraišką pateikia tiesiogiai socialinių paslaugų įstaigai: BĮ Klaipėdos miesto socialinės paramos centrui, Taikos pr. 76; BĮ Neįgaliųjų centrui „Klaipėdos lakštutė“, Smiltelės g. 14; VšĮ ”Ori senatvė“, Taikos pr. 28-907.
Pagalbos į namus paslauga skiriama neterminuotai pagal poreikį. Savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyrius sprendimą dėl pagalbos į namus paslaugos skyrimo perduoda paslaugą teiksiančiai socialinių paslaugų įstaigai, kopiją išsiunčia asmeniui.
Paslaugos kategorija Socialinių paslaugų teikimas, skyrimas ir poreikių nustatymas
Gyvenimo atvejai Reikia pagalbos
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Audronė Liesytė tel. (8 46) 39 60 33
Paslaugos vykdytojas Audronė Jokubauskienė tel. (8 46) 39 63 01
Prašymo forma (-os) Prašymas-paraiška socialinėms paslaugoms gauti
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:
Asmens, šeimos narių (jei paslauga skiriama šeimai) tapatybę patvirtinantys dokumentai;
Globėjo ar rūpintojo paskyrimo dokumentai (jei asmeniui išduoti);
Esant poreikiui, gali būti prašomi ir kiti dokumentai, reikalingi socialinių paslaugų skyrimui.
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų 2012-06-29 įstatymas Nr. X-493
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-06-14 nutarimas Nr. 583 "Dėl apmokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo
3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-93 "Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo"
4. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr.A1-94 "Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo"
5. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018-03-29 sprendimas Nr. T2-51 „Dėl Pagalbos į namus teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
6. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016-03-31 sprendimas Nr. T2-69 „Dėl pagalbos į namus, perkamos viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Informacija BĮ Klaipėdos miesto socialinės paramos centras, Taikos pr. 76, tel. (8 46) 30 07 06, 41 08 44
www.klaipedaspc.lt
info@klaipedaspc.lt

BĮ Neįgaliųjų centras „Klaipėdos lakštutė“, Smiltelės g. 14, tel. (8 46) 38 34 39 www.klaipedoslakstute.lt
klaipedoslakstute@gmail.com

VšĮ ”Ori senatvė“, Taikos pr. 28-907, tel.8 672 06912, 8 672 11437, www.slauganamie.lt
info@slauganamie.lt
Informacija atnaujinta 2018-05-02 10:06:54