Reikia paramos

Materialinės paramos vietinei rinkliavai už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą apmokėti (kompensuoti) skyrimas

Paslaugos aprašymas Materialinė parama vietinei rinkliavai už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą apmokėti (kompensuoti) teikiama asmenims, kuriems nuosavybės teise priklauso būstas Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje ir šiame būste jie deklaruoja savo gyvenamąją vietą, arba savivaldybės ar socialinio būsto nuomininkams, deklaruojantiems gyvenamąją vietą šiame būste, jeigu jiems (bendrai gyvenantiems asmenims) teikiama socialinė pašalpa (įskaitant asmenis, kuriems socialinė pašalpa skiriama, bet neišmokama).
Asmenys, turintys teisę į materialinę paramą ir deklaruojantys gyvenamąją vietą skirtinguose būstuose, privalo pasirinkti vieną iš būstų, už kurį būtų teikiama materialinė parama už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.

Dėl materialinės paramos vietinei rinkliavai už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą apmokėti (kompensuoti) kreipiamasi socialinės pašalpos teikimo laikotarpiu.
Materialinės paramos dydis sudaro 100 procentų metinės vietinės rinkliavos sumos.
Parama teikiama apmokant (kompensuojant) metinę rinkliavą už tuos metus, kuriais asmenys kreipiasi dėl šios paramos.
Parama teikiama pervedant lėšas UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centrui (toliau – KRATC) (pareiškėjui nesumokėjus ar likus daliai nesumokėtos metinės vietinės rinkliavos sumos) ar kompensuojant pareiškėjui sumokėta sumą: pinigais; socialinėmis kortelėmis, jeigu asmenys patiria socialinę riziką.

Prašymas gali būti pateiktas asmeniškai, per atstovą, paštu arba per pasiuntinį.
Jei prašymas pateikiamas per atstovą (įgaliotą asmenį), pateikiami galiojantys atstovo asmens tapatybę ir atstovavimą patvirtinantys dokumentai.
Jei prašymas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo pridedama pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, patvirtinta įstatymų nustatyta tvarka, ir visų reikiamų dokumentų originalai arba jų kopijos, patvirtintos notaro ar kita Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu (paštu, el. paštu).
Paslaugos kategorija Socialinių išmokų ir pašalpų skyrimas ir susijusių dokumentų tvirtinimas
Gyvenimo atvejai Reikia paramos
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Susijusios paslaugos Socialinės pašalpos skyrimas
Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Audronė Liesytė tel. (8 46) 39 60 33
Paslaugos vykdytojas Gina Vilimaitienė tel. (8 46) 39 07 91
Prašymo forma (-os) Prašymo forma
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:
1. Prašymas;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. KRATC parengtas mokėjimo pranešimas apie mokėjimo laikotarpiu asmeniui taikomą vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydį;
4. Pažyma (dokumentas), patvirtinantis KRATC parengto mokėjimo pranešimo apmokėjimą, jeigu pareiškėjas apmokėjo visą rinkliavos sumą arba jos dalį.

Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas
2. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 13 d. sprendimas Nr. T2-191 „Dėl materialinės paramos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
Informacija Vytauto g. 13, tel. (8 46) 41 08 40
Laukininkų g. 19A, tel. (8 46) 32 46 96

Informacija atnaujinta 2019-04-12 13:57:13