Reikia paramos

Materialinės paramos skoloms už komunalines ir telekomunikacines paslaugas apmokėti skyrimas

Paslaugos aprašymas Teisę į materialinę paramą turi gyvenamąją vietą būste deklaravę bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo, faktiškai gyvenantys šiame būste ir atsiskaitantys pagal vieną sąskaitą (atsiskaitomąją knygelę), jeigu atitinka visus nurodytus reikalavimus:
-bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo neturi turto, nurodyto Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo (toliau-Įstatymas) 14 straipsnio 1 ir 4 punktuose (išskyrus savininko nuosavybės teise turimą būstą, dėl kurio kreipiamasi paramos, arba asmeniui pateikus dokumentus, patvirtinančius, kad, kitas būstas netinkamas gyventi arba juo negalima disponuoti, siekiant apmokėti skolas už komunalines ir telekomunikacines paslaugas turimo turto sąskaita);
- kiekvienas gyvenamąją vietą būste deklaravęs vyresnis kaip 18 metų asmuo ir jų bendrai gyvenantys asmenys, arba vaikas (įvaikis) nuo 16 iki 18 metų, atitinka bent vieną iš Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo (toliau-Įstatymas) 8 straipsnio 1 dalyje nurodytų sąlygų arba yra netekęs 45–55 proc. darbingumo;
- vidutinės mėnesio pajamos vienam asmeniui per pastaruosius 12 mėnesių yra mažesnės kaip 2,5 VRP dydžio;
- bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens nuosavybės teise turimo turto, nurodyto Įstatymo 14 straipsnyje, vertė neviršija nustatyto turto vertės normatyvo bei turimų piniginių lėšų dydis neviršija Įstatymo 16 straipsnio 5 dalyje nustatyto piniginių lėšų normatyvo;
-bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo išnaudojo visas teisėtas kitų pajamų gavimo galimybes (sudarė teismo patvirtintą sutartį dėl vaiko (įvaikio) materialinio išlaikymo, kreipėsi dėl išmokų, mokamų pagal Lietuvos Respublikos vaikų išlaikymo išmokų įstatymą, kitų priklausančių išmokų ir (ar) pašalpų ir (ar) būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų ir kita).

Parama skiriama iki 50 valstybės remiamų pajamų dydžio (toliau-VRP) būsto savininkui, savivaldybės būsto ar socialinio būsto nuomininkui ir teikiama nepinigine forma.

Prašymas gali būti pateiktas asmeniškai, per atstovą, paštu arba per pasiuntinį.
Jei prašymas pateikiamas per atstovą (įgaliotą asmenį), pateikiami galiojantys atstovo asmens tapatybę ir atstovavimą patvirtinantys dokumentai.
Jei prašymas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo pridedama pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, patvirtinta įstatymų nustatyta tvarka, ir visų reikiamų dokumentų originalai arba jų kopijos, patvirtintos notaro ar kita Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu (paštu, el. paštu).
Paslaugos kategorija Socialinių išmokų ir pašalpų skyrimas ir susijusių dokumentų tvirtinimas
Gyvenimo atvejai Reikia paramos
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Audronė Liesytė tel. (8 46) 39 60 33
Paslaugos vykdytojas Gina Vilimaitienė tel. (8 46) 39 07 91
Prašymo forma (-os) Prašymo forma
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:
1. Prašymą;
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
3. Įmonių, tiekiančių komunalines ir telekomunikacines paslaugas, pažymas (dokumentus) apie įsiskolinimų sumas, delspinigius;
4. Dokumentus, patvirtinančius skolų priteisimo ir (ar) išieškojimo proceso vykdymo išlaidas;
5. Bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens dokumentus (pažymas, asmeninių banko sąskaitų išrašus ir kitus dokumentus) apie Įstatymo 17 straipsnyje nurodytas pajamas, išskyrus atvejus, kai Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybės administracija) duomenis gauna iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų;
Dokumentus (duomenis) apie Įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 6-11 punktuose ir 2 dalyje nurodyto turto vertę;
6. Dokumentus (duomenis) apie pinigines lėšas, turimas bankuose, kitose kredito įstaigose ir ne bankuose bei ne kredito įstaigose;
7. Dokumentus apie mėnesio, einančio prieš prašymo pateikimo mėnesį, paskutinę dieną turimą turtą ir jo vertę, jeigu Įstatymo 14 straipsnyje nurodytas turtas yra užsienio valstybėse;
8. Kitus dokumentus, reikalingus šiai materialinei paramai gauti.
Papildoma informacija Schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 13 d. sprendimas Nr. T2-191 „Dėl materialinės paramos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
Priedų sąrašas 1. Prašymo priedas Nr. 1
2. Prašymo priedas Nr. 2
3. Prašymo priedas Nr. 3
Informacija Vytauto g. 13, tel. (8 46) 41 08 40
Laukininkų g. 19A, tel. (8 46) 32 46 96
Informacija atnaujinta 2019-04-11 13:31:32