Reikia paramos

Materialinės paramos sezoniniams drabužiams ir avalynei įsigyti skyrimas

Paslaugos aprašymas Materialinė parama sezoniniams drabužiams ir avalynei įsigyti teikiama asmenims arba bendrai gyvenantiems asmenims, auginantiems vaiką (vaikus), įskaitant pilnamečius vaikus, kai jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ir laikotarpiu nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos; kai vieni gyvenantys asmenys arba vienas iš bendrai gyvenančių asmenų yra neįgalus arba sukakęs senatvės pensijos amžių asmuo; kai vienas gyvenantis asmuo arba vienas iš bendrai gyvenančių asmenų patiria socialinę riziką ir kreipimosi metu yra socialinės priežiūros paslaugų (išskyrus laikino apnakvindinimo paslaugos) gavėjas, jeigu jiems teikiama socialinė pašalpa (įskaitant asmenis, kuriems socialinė pašalpa skiriama, bet neišmokama).

Dėl materialinės paramos sezoniniams drabužiams ir avalynei įsigyti kreipiamasi socialinės pašalpos teikimo laikotarpiu.
Materialinės paramos dydis – 0,5 VRP dydžio per mėnesį. Parama skiriama kartą per kalendorinius metus ir teikiama pinigais ar socialinėmis kortelėmis, jeigu asmenys patiria socialinę riziką.

Parama neteikiama, jeigu bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo nevykdo Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo (toliau – Įstatymas) 25 straipsnio 1, 4-6 punktuose nustatytų pareigų, arba jiems socialinė pašalpa papildomai skiriama arba mažinama Įstatymo 10 straipsnyje nustatyta tvarka.

Prašymas gali būti pateiktas asmeniškai, per atstovą, paštu arba per pasiuntinį.
Jei prašymas pateikiamas per atstovą (įgaliotą asmenį), pateikiami galiojantys atstovo asmens tapatybę ir atstovavimą patvirtinantys dokumentai.
Jei prašymas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo pridedama pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, patvirtinta įstatymų nustatyta tvarka, ir visų reikiamų dokumentų originalai arba jų kopijos, patvirtintos notaro ar kita Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu (paštu, el. paštu).
Paslaugos kategorija Socialinių išmokų ir pašalpų skyrimas ir susijusių dokumentų tvirtinimas
Gyvenimo atvejai Reikia paramos
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Susijusios paslaugos Socialinės pašalpos skyrimas
Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Audronė Liesytė tel. (8 46) 39 60 33
Paslaugos vykdytojas Gina Vilimaitienė tel. (8 46) 39 07 91
Prašymo forma (-os) Prašymo forma
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:
1. Prašymas;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Socialinės priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos pažyma.
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas
2. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 13 d. sprendimas Nr. T2-191 „Dėl materialinės paramos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
Informacija Vytauto g. 13, tel. (8 46) 41 08 40
Laukininkų g. 19A, tel. (8 46) 32 46 96
Informacija atnaujinta 2019-04-12 11:15:45