Reikia paramos

Materialinės paramos pagalbos pinigais vaikus globojančioms šeimoms skyrimas

Paslaugos aprašymas Materialinė parama pagalbos pinigais vaikus globojančioms šeimoms teikiama asmenims, globojantiems vaikus, kuriems laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba) nustatyta šių asmenų šeimoje Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka vaiko teisių apsaugos institucijos Klaipėdos mieste teikimu (iki 2018 m. liepos 1 d. – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus teikimu).
Materialinės paramos pagalbos pinigais vaikus globojančioms šeimoms suma diferencijuojama atsižvelgiant į vaikus globojančioje šeimoje globojamų (rūpinamų) vaikų skaičių:
- už vieną vaiką iki 18 metų – 3 bazinės socialinės išmokos (toliau – BSI) per mėnesį;
- už du vaikus – 5 BSI per mėnesį;
- už tris ir daugiau vaikų – 8 BSI per mėnesį.
Už kiekvieną globojamą (rūpinamą) vaiką iki 3 metų pagalbos pinigų suma didinama papildomai 1 BSI dydžiu per mėnesį.
Materialinė parama pagalbos pinigais vaikus globojančioms šeimoms globėjams (rūpintojams) skiriama ir mokama nuo globos (rūpybos) nustatymo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo prašymo ir visų dokumentų šiai paramai skirti pateikimo dienos.
Paramos mokėjimas nutraukiamas, jeigu atsiranda nors viena iš nurodytų aplinkybių:
globojamas (rūpinamas) vaikas pripažįstamas emancipuotu ar sudaro santuoką;
vaikas, kuriam nustatyta laikinoji globa (rūpyba), grąžinamas tėvams;
globėjas (rūpintojas) teismo nutartimi ar Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu atleistas ar nušalintas nuo globėjo (rūpintojo) pareigų atlikim;
globojamas vaikas įvaikinamas;
globojamas (rūpinamas) vaikas yra suimtas, atlieka su laisvės atėmimu susijusią bausmę, jam Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose medicinos priemonės, paskelbta jo paieška;
globojamas (rūpinamas) vaikas mirė, pripažintas nežinia kur esančiu arba paskelbtas mirusiu;
globėjui (rūpintojui) persikėlus nuolat gyventi į kitą valstybę.
Parama neteikiama:
jeigu globėjas (rūpintojas) už globojamą (rūpinamą) vaiką gauna pagalbos pinigus kitoje savivaldybėje;
globėjui (rūpintojui), kuris globoja (rūpina) savo nepilnamečio vaiko vaiką, iki vaiko tėvams sukaks pilnametystė;
jeigu vaiko laikinoji globa (rūpyba) nustatyta tėvų prašymu dėl jų laikino išvykimo iš Lietuvos Respublikos;
globėjui (rūpintojui), nuolat gyvenančiam kitoje valstybėje.
Prašymas gali būti pateiktas asmeniškai, per atstovą, paštu arba per pasiuntinį.
Jei prašymas pateikiamas per atstovą (įgaliotą asmenį), pateikiami galiojantys atstovo asmens tapatybę ir atstovavimą patvirtinantys dokumentai.
Jei prašymas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo pridedama pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, patvirtinta įstatymų nustatyta tvarka, ir visų reikiamų dokumentų originalai arba jų kopijos, patvirtintos notaro ar kita Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu (paštu, el. paštu).
Paslaugos kategorija Socialinių išmokų ir pašalpų skyrimas ir susijusių dokumentų tvirtinimas
Gyvenimo atvejai Reikia paramos
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Audronė Liesytė tel. (8 46) 39 60 33
Paslaugos vykdytojas Gina Vilimaitienė tel. (8 46) 39 07 91
Prašymo forma (-os) Prašymas materialinei paramai gauti
Priedas SP-1
Priedas SP-2
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:
Prašymas;
asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
dokumentas apie globos ar rūpybos nustatymą ir asmens paskyrimą globėju
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 13 d. sprendimas Nr. T2-191 „Dėl materialinės paramos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
Informacija Vytauto g. 13, tel. (8 46) 41 08 40
Laukininkų g. 19A, tel. (8 46) 32 46 96
Informacija atnaujinta 2019-02-22 12:12:21