Reikia paramos

Materialinės paramos ligos, nelaimingo atsitikimo ir kitais atvejais skyrimas

Paslaugos aprašymas Materialinė parama ligos, nelaimingo atsitikimo ir kitais atvejais, kai būtinos mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos ir (ar) vaistai bei kitos medicininės priemonės, gali būti skiriama:

1 valstybės remiamų pajamų (toliau-VRP) dydžio, kai asmenys patyrė (patiria) išlaidas dėl medikamentinio, operacinio ar reabilitacinio gydymo ir pan. (išskyrus atvejus, kai vidutinės mėnesio nuolatinio pobūdžio išlaidos, vertinant paskutinių 3 mėnesių laikotarpį, neviršija 0,2 VRP dydžio, o vienkartinio pobūdžio išlaidos neviršija 1 VRP dydžio), ir gali būti skiriama kartą per kalendorinius metus, jeigu atitinka visus šiuos reikalavimus:
kiekvienas vyresnis kaip 18 metų bendrai gyvenantis asmuo arba vienas gyvenantis asmuo kreipimosi dėl materialinės paramos metu atitinka bent vieną iš Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo (toliau-Įstatymas) 8 straipsnio 1 dalyje nurodytų sąlygų arba yra netekęs 45–55 proc. darbingumo ir vidutinės mėnesio pajamos vienam asmeniui yra mažesnės kaip 2,5 VRP dydžio.

Iki 50 VRP dydžio, esant ypatingoms aplinkybėms, kai asmenims reikalingos lėšos būtiniems gydytojo paskirtiems vaistams, medicininėms priemonėms, operacijai, medicininiams tyrimams bei kitoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, ir (ar) išlaidoms, susijusioms su grįžimu (transportavimu) į Lietuvos Respubliką sunkiai susirgus arba susižalojus, nukentėjus dėl nelaimingo atsitikimo, įvykdyto nusikaltimo ar kito teisės pažeidimo užsienio valstybėse, apmokėti (iš dalies apmokėti), kurių nekompensuoja (arba kompensuoja tik dalį) teritorinės ligonių kasos ir (ar) neapmoka (arba apmoka tik dalį) draudimo kompanija, labdaros (paramos) fondas ir pan., jeigu kiekvienas vyresnis kaip 18 metų bendrai gyvenantis asmuo arba vienas gyvenantis asmuo kreipimosi dėl materialinės paramos metu atitinka bent vieną iš Įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodytų sąlygų arba yra netekęs 45–55 proc. darbingumo, vidutinės mėnesio pajamos vienam asmeniui yra mažesnės kaip 4 VRP dydžiai ir bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens nuosavybės teise turimo turto, nurodyto Įstatymo 14 straipsnyje, vertė neviršija Įstatyme nustatyto turto vertės normatyvo bei turimų piniginių lėšų dydis neviršija Įstatymo 16 straipsnio 5 dalyje nustatyto piniginių lėšų normatyvo;
bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo išnaudojo visas teisėtas kitų pajamų gavimo galimybes (sudarė teismo patvirtintą sutartį dėl vaiko (įvaikio) materialinio išlaikymo, kreipėsi dėl išmokų, mokamų pagal Lietuvos Respublikos vaikų išlaikymo išmokų įstatymą, kitų priklausančių išmokų ir (ar) pašalpų ir (ar) būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų, efektyviai disponuoja turimu turtu, siekiant gauti pajamas ir kita), išskyrus atvejus, kai asmenys, kuriems ši parama reikalinga nedelsiant, dėl pateisinamų priežasčių negali įvykdyti šios sąlygos.
Ši parama teikiama nepinigine forma, pervedant lėšas asmens sveikatos priežiūros įstaigai ar kitam juridiniam asmeniui pagal pareiškėjo pateiktus dokumentus.

Apmokant asmens privalomojo sveikatos draudimo įmokas neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu asmenims, gyvenantiems Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje, neturintiems nuolatinės faktinės gyvenamosios vietos. Ši parama gali būti skiriama esant motyvuotai asmens sveikatos priežiūros įstaigos išvadai (teikimui) dėl privalomojo sveikatos draudimo įmokų apmokėjimo poreikio ir būtinumo.

Apmokant (kompensuojant) privalomojo profilaktinio asmens sveikatos patikrinimo (medicininės knygelės (sveikatos paso, F 048/a forma)) faktines išlaidas Klaipėdos miesto gyventojams, jeigu asmuo pasitelkiamas visuomenei naudingai veiklai ir šiai veiklai atlikti reikalinga turėti medicininę knygelę (sveikatos pasą, F 048/a formą).

Prašymas materialinei paramai ligos, nelaimingo atsitikimo ir kitais atvejais gali būti pateiktas asmeniškai, per atstovą, paštu arba per pasiuntinį.
Jei prašymas pateikiamas per atstovą (įgaliotą asmenį), pateikiami galiojantys atstovo asmens tapatybę ir atstovavimą patvirtinantys dokumentai.
Jei prašymas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo pridedama pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, patvirtinta įstatymų nustatyta tvarka, ir visų reikiamų dokumentų originalai arba jų kopijos, patvirtintos notaro ar kita Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu (paštu, el. paštu).
Paslaugos kategorija Socialinių išmokų ir pašalpų skyrimas ir susijusių dokumentų tvirtinimas
Gyvenimo atvejai Reikia paramos
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Susijusios paslaugos Materialinės paramos skoloms už komunalines ir telekomunikacines paslaugas apmokėti skyrimas
Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Audronė Liesytė tel. (8 46) 39 60 33
Paslaugos vykdytojas Gina Vilimaitienė tel. (8 46) 39 07 91
Prašymo forma (-os) Prašymo forma
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:
1. Prašymą;
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
3. Kompetentingų institucijų pažymas (dokumentus) apie nurodytas aplinkybes (ligą, operaciją, medicininius tyrimus, sveikatos priežiūros paslaugas, nelaimingą atsitikimą, grįžimą (transportavimą) į Lietuvos Respubliką, privalomojo sveikatos draudimo įmokų sumas ir skolas (jeigu yra skola), profilaktinio asmens sveikatos patikrinimą ir pan.);
4. Dokumentus, patvirtinančius patirtas ir (ar) patiriamas išlaidas (sąskaitos faktūros, pinigų paėmimo kvitai, kasos čekiai, išankstinės sąskaitos ir pan.);
5. Bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens dokumentus (pažymas, asmeninių banko sąskaitų išrašus ir kitus dokumentus) apie Įstatymo 17 straipsnyje nurodytas pajamas.

Kreipiantis dėl materialinės paramos, esant ypatingoms aplinkybėms iki 50 VRP dydžio papildomai reikia pateikti:
1. Dokumentus, patvirtinančius, kad teritorinės ligonių kasos nekompensuoja arba kompensuoja tik dalį išlaidų;
2. Dokumentus, patvirtinančius, kad draudimo kompanija neapmoka arba apmoka tik dalį išlaidų – apsidraudusiesiems privačiose Lietuvos ar užsienio draudimo kompanijose;
dokumentus apie gautą (suteiktą) paramą – gavusiems finansinę paramą iš labdaros (paramos) fondų ir pan.;
3. Dokumentus (duomenis) apie Įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 6–11 punktuose ir 2 dalyje nurodyto turto vertę;
4. Dokumentus apie mėnesio, einančio prieš prašymo pateikimo mėnesį, paskutinę dieną turimą turtą ir jo vertę, jeigu Įstatymo 14 straipsnyje nurodytas turtas yra užsienio valstybėse.

Kreipdamasis dėl privalomojo profilaktinio asmens sveikatos patikrinimo (medicininės knygelės (sveikatos paso, F 048/a forma)) asmuo pateikia dokumentus, patvirtinančius patirtas (patiriamas) išlaidas (sąskaitos faktūros, pinigų paėmimo kvitai, kasos čekiai, išankstinės sąskaitos ir pan.).
Duomenis, reikalingus materialinei paramai skirti, apmokant asmens privalomojo sveikatos draudimo įmokas neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu asmenims, (apie asmens gyvenamąją vietą, privalomojo sveikatos draudimo įmokų skolas, reikalingą įmokos sumą ir pan.), pateikia asmens sveikatos priežiūros įstaiga.
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 13 d. sprendimas Nr. T2-191 „Dėl materialinės paramos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
Priedų sąrašas 1. Prašymo priedas Nr. 1
2. Prašymo priedas Nr. 2
3. Prašymo priedas Nr. 3
Informacija Vytauto g. 13, tel. (8 46) 41 08 40
Laukininkų g. 19A, tel. (8 46) 32 46 96
Informacija atnaujinta 2019-04-11 14:31:59