Reikia paramos

Materialinės paramos gyvenantiems skurdžiomis buities sąlygomis skyrimas

Paslaugos aprašymas Atsižvelgiant į Materialinės paramos teikimo komisijos siūlymą, teisę į materialinę paramą gyvenantiems skurdžiomis buities sąlygomis turi gyvenamąją vietą būste deklaravę arba būstą nuomojantys, įregistravę sutartį viešajame registre, bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo, faktiškai gyvenantys šiame būste, jeigu atitinka visus šiuos reikalavimus:
-bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo neturi turto, nurodyto Įstatymo 14 straipsnio 1 ir 4 punktuose (išskyrus savininko nuosavybes teise turimą būstą, dėl kurio kreipiamasi materialinės paramos, arba pateikus dokumentus, patvirtinančius, kad kitas būstas netinkamas gyventi arba juo negalima disponuoti, siekiant gauti pajamas buities sąlygoms pagerinti);
- bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens nuosavybės teise turimo turto, nurodyto Įstatymo 14 straipsnyje, vertė neviršija Įstatyme nustatyto turto vertės normatyvo bei turimų piniginių lėšų dydis neviršija Įstatymo 16 straipsnio 5 dalyje nustatyto piniginių lėšų normatyvo; -kiekvienas vyresnis kaip 18 metų bendrai gyvenantis asmuo, vienas gyvenantis asmuo kreipimosi dėl paramos metu atitinka bent vieną iš Įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodytų sąlygų arba yra netekęs 45–55 proc. darbingumo;
- vidutinės mėnesio pajamos vienam asmeniui per 12 praėjusių mėnesių iki kreipimosi yra mažesnės kaip 2,5 VRP dydžio;
-bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo išnaudojo visas teisėtas kitų pajamų gavimo galimybes (sudarė teismo patvirtintą sutartį dėl vaiko (vaikų) materialinio išlaikymo, kreipėsi dėl išmokų, mokamų pagal Lietuvos Respublikos vaikų išlaikymo išmokų įstatymą, kitų priklausančių išmokų ir (ar) pašalpų ir (ar) būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų ir kita).

Paramos dydis – Iki 40 VRP dydžio.

Materialinės paramos teikimo komisija teikia siūlymą skirti pirmo būtinumo materialinę paramą, užtikrinančią minimalius buities ir (ar) asmens higienos ir (ar) ugdymo poreikius, jos dydį, neviršijant vidutinių šių prekių ar paslaugų rinkos kainų, bei apmokėjimo tvarką.

Materialinė parama gali būti panaudota:
-būstui remontuoti: remonto medžiagoms, šildymo įrangai įsigyti, langams, durims, santechnikai, elektros instaliacijai įrengti (remontuoti), darbams apmokėti;
-baldams: lovai, lovos čiužiniui, sofai-lovai, drabužių spintai, komodai, stalui, kėdėms, taburetėms, virtuvinei spintelei, prieškambario drabužių kabyklai įsigyti;
-buitinei technikai: šaldytuvui, skalbimo mašinai, viryklei, mikrobangų krosnelei (jei būste nėra kitos buitinės technikos maistui gaminti/šildyti) įsigyti;
-vaikų mokymosi priemonėms: asmeniniam kompiuteriui, muzikiniam instrumentui ir pan. įsigyti.

Ši parama gali būti skiriama vieną kartą ir teikiama nepinigine forma.

Atsiradus ypatingoms aplinkybėms, asmenys dėl materialinės paramos gali kreiptis ne anksčiau kaip praėjus 10 metų po šios paramos gavimo.

Prašymas gali būti pateiktas asmeniškai, per atstovą, paštu arba per pasiuntinį.
Jei prašymas pateikiamas per atstovą (įgaliotą asmenį), pateikiami galiojantys atstovo asmens tapatybę ir atstovavimą patvirtinantys dokumentai.
Jei prašymas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo pridedama pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, patvirtinta įstatymų nustatyta tvarka, ir visų reikiamų dokumentų originalai arba jų kopijos, patvirtintos notaro ar kita Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu (paštu, el. paštu).
Paslaugos kategorija Socialinių išmokų ir pašalpų skyrimas ir susijusių dokumentų tvirtinimas
Gyvenimo atvejai Reikia paramos
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Audronė Liesytė tel. (8 46) 39 60 33
Paslaugos vykdytojas Gina Vilimaitienė tel. (8 46) 39 07 91
Prašymo forma (-os) Prašymo forma
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:
1. Prašymą;
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
3. Dokumentus, patvirtinančius būtiniausių būsto remonto darbų, baldų, buitinės technikos, vaikų mokymosi priemonių įsigijimo (apmokėjimo) išlaidas (sąskaitą išankstiniam apmokėjimui, būsto remonto darbų sąmatą ir kitus dokumentus);
4. Dokumentą (defektinį aktą ir pan.), patvirtinantį, kad turimas daiktas (baldai, buitinė technika ir kita), netinkamas naudojimui (eksploatavimui) ir (ar) nefunkcionuoja;
5. Bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens dokumentus (pažymas, asmeninių banko sąskaitų išrašus ir kitus dokumentus) apie Įstatymo 17 straipsnyje nurodytas pajamas;
Įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 6–11 punktuose ir 2 dalyje nurodyto turto vertę;
6. Dokumentus apie mėnesio, einančio prieš prašymo pateikimo mėnesį, paskutinę dieną turimą turtą ir jo vertę, jeigu Įstatymo 14 straipsnyje nurodytas turtas yra užsienio valstybėse;
7. Kitus dokumentus, reikalingus šiai materialinei paramai gauti.
Institucijos (BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras, BĮ Klaipėdos miesto socialinės paramos centras, Klaipėdos psichikos sveikatos centras ir kt.) raštu teikia informaciją apie bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas bei sąrašą pirmo būtinumo būsto remonto darbų ir (ar) baldų ir (ar) buitinės technikos ir (ar) vaikų mokymosi priemonių, užtikrinančių minimalius buities ir (ar) asmens higienos ir (ar) ugdymo poreikius.
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 13 d. sprendimas Nr. T2-191 „Dėl materialinės paramos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
Priedų sąrašas 1. Prašymo priedas Nr. 1
2. Prašymo priedas Nr. 2
3. Prašymo priedas Nr. 3
Informacija Vytauto g. 13, tel. (8 46) 41 08 40
Laukininkų g. 19A, tel. (8 46) 32 46 96
Informacija atnaujinta 2019-04-11 13:59:57