Reikia paramos

Materialinės paramos gyvenamajam būstui nukentėjus nuo inžinerinių tinklų, avarijos, gaisro, stichinės nelaimės ar nusikalstamos veiklos skyrimas

Paslaugos aprašymas Atsižvelgiant į Materialinės paramos teikimo komisijos siūlymą, teisę į materialinę paramą gyvenamajam būstui nukentėjus nuo inžinerinių tinklų avarijos, gaisro, stichinės nelaimės ar nusikalstamos veiklos turi gyvenamąją vietą būste deklaravę bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo, faktiškai gyvenantys šiame būste, jeigu atitinka visus šiuos reikalavimus:
-bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo neturi turto, nurodyto Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo (toliau- Įstatymas) 14 straipsnio 1 ir 4 punktuose (išskyrus savininko nuosavybes teise turimą būstą, dėl kurio kreipiamasi materialinės paramos, arba pateikus dokumentus, patvirtinančius, kad kitas būstas netinkamas gyventi arba juo negalima disponuoti, siekiant apmokėti dėl nelaimingo įvykio, sugadinusio būstą ir (ar) namų turtą, patirtas (patiriamas) išlaidas turimo turto sąskaita);
- kiekvienas vyresnis kaip 18 metų bendrai gyvenantis asmuo, vienas gyvenantis asmuo arba vaikas (įvaikis) nuo 16 iki 18 metų kreipimosi dėl paramos metu atitinka bent vieną iš Įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodytų sąlygų arba yra netekęs 45–55 proc. darbingumo;
-bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens nuosavybės teise turimo turto, nurodyto Įstatymo 14 straipsnyje, vertė neviršija Įstatyme nustatyto turto vertės normatyvo bei piniginių lėšų dydis neviršija Įstatymo 16 straipsnio 5 dalyje nustatyto piniginių lėšų normatyvo (15 VRP dydžių vienam, vyresniam kaip 18 metų, bendrai gyvenančiam asmeniui arba vienam gyvenančiam asmeniui, 10 VRP dydžių kiekvienam kitam, vyresniam kaip 18 metų, bendrai gyvenančiam asmeniui ir 5 VRP dydžius kiekvienam vaikui (įvaikiui) iki 18 metų) ;
-vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 4 valstybės remiamų pajamų dydžiai;
- dėl paramos kreiptasi ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo įvykusios nelaimės fakto registravimo dienos ir būstas ir (ar) namų turtas nebuvo apdraustas arba buvo apdrausta, bet pagal draudimo sutartį tai nėra draudiminis įvykis.
Paramos dydis – Iki 40 VRP dydžio.
Ši parama gali būti skiriama būsto savininkui arba savivaldybės ar socialinio būsto nuomininkui ir teikiama nepinigine forma.
Prašymas gali būti pateiktas asmeniškai, per atstovą, paštu arba per pasiuntinį.
Jei prašymas pateikiamas per atstovą (įgaliotą asmenį), pateikiami galiojantys atstovo asmens tapatybę ir atstovavimą patvirtinantys dokumentai.
Jei prašymas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo pridedama pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, patvirtinta įstatymų nustatyta tvarka, ir visų reikiamų dokumentų originalai arba jų kopijos, patvirtintos notaro ar kita Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu (paštu, el. paštu)
Paslaugos kategorija Socialinių išmokų ir pašalpų skyrimas ir susijusių dokumentų tvirtinimas
Gyvenimo atvejai Reikia paramos
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Audronė Liesytė tel. (8 46) 39 60 33
Paslaugos vykdytojas Gina Vilimaitienė tel. (8 46) 39 07 91
Prašymo forma (-os) Prašymas materialinei paramai gauti
Priedas SP-1
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:
Prašymas;
Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
Kompetentingų institucijų dokumentus (pažymas), patvirtinančius įvykusios nelaimės (inžinerinių tinklų avarijos, gaisro, stichinės nelaimės, nusikalstamos veiklos, dėl kurių nukentėjo nuosavybės teise priklausantis gyvenamasis būstas ar iš savivaldybės nuomojamas būstas) faktą;
Bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens dokumentus (pažymas, asmeninių banko sąskaitų išrašus ir kitus dokumentus) apie Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo (toliau-Įstatymas) 17 straipsnyje nurodytas pajamas,
dokumentus (duomenis) apie Įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 6–11 punktuose ir 2 dalyje nurodyto turto vertę;
-dokumentus, patvirtinančius, kad draudimo kompanija neatlygina patirtų nuostolių pagal draudimo sutartį – apsidraudusiems būstą ir (ar) namų turtą privačiose Lietuvos ar užsienio draudimo kompanijose (pateikia būsto savininkas arba savivaldybės ar socialinio būsto nuomininkas);
-dokumentus, patvirtinančius būtiniausių būsto remonto darbų apmokėjimą, medžiagų (įrangos), baldų, buitinės technikos įsigijimą (sąskaitą išankstiniam apmokėjimui, būsto remonto darbų sąmatą ir kitus dokumentus) (pateikia būsto savininkas arba savivaldybės ar socialinio būsto nuomininkas);
-dokumentus apie mėnesio, einančio prieš prašymo pateikimo mėnesį, paskutinę dieną turimą turtą ir jo vertę, jeigu Įstatymo 14 straipsnyje nurodytas turtas yra užsienio valstybėse;
kitus dokumentus, reikalingus šiai materialinei paramai gauti.
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 13 d. sprendimas Nr. T2-191 „Dėl materialinės paramos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Informacija atnaujinta 2019-03-04 16:44:15