Reikia paramos

Materialinės paramos grįžus iš laisvės atėmimo ar kardomojo kalinimo vietų skyrimas

Paslaugos aprašymas Materialinė parama grįžus iš laisvės atėmimo ar kardomojo kalinimo vietų teikiama asmenims, grįžusiems iš laisvės atėmimo bausmę vykdančios pataisos įstaigos (kalėjimo, pataisos namų, nepilnamečių pataisos namų, atviros kolonijos) ar kardomojo kalinimo vietų (tardymo izoliatoriaus), jeigu jie išbuvo šiose įstaigose ne trumpiau nei 6 mėnesius ir dėl paramos kreipiasi ne vėliau kaip per du mėnesius nuo išleidimo iš šių įstaigų dienos.
Materialinės paramos dydis – 1 VRP dydžio.
Parama teikiama pinigais.

Prašymas gali būti pateiktas asmeniškai, per atstovą, paštu arba per pasiuntinį.
Jei prašymas pateikiamas per atstovą (įgaliotą asmenį), pateikiami galiojantys atstovo asmens tapatybę ir atstovavimą patvirtinantys dokumentai.
Jei prašymas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo pridedama pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, patvirtinta įstatymų nustatyta tvarka, ir visų reikiamų dokumentų originalai arba jų kopijos, patvirtintos notaro ar kita Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu (paštu, el. paštu).
Paslaugos kategorija Socialinių išmokų ir pašalpų skyrimas ir susijusių dokumentų tvirtinimas
Gyvenimo atvejai Reikia paramos
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Audronė Liesytė tel. (8 46) 39 60 33
Paslaugos vykdytojas Gina Vilimaitienė tel. (8 46) 39 07 91
Prašymo forma (-os) Prašymo forma
Prašymo priedas
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:
1. Prašymas;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Pažyma (dokumentas) apie bausmės atlikimą, sulaikymą ar suėmimą.
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 13 d. sprendimas Nr. T2-191 „Dėl materialinės paramos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
Informacija Vytauto g. 13, tel. (8 46) 41 08 40
Laukininkų g. 19A, tel. (8 46) 32 46 96

Informacija atnaujinta 2019-04-12 14:34:23