Materialinės paramos autonominio dūmų signalizatoriaus įsigijimo (ir įrengimo) išlaidoms apmokėti ar iš dalies apmokėti skyrimas

Paslaugos aprašymas Materialinė parama autonominio dūmų signalizatoriaus įsigijimo (ir įrengimo) išlaidoms apmokėti ar iš dalies apmokėti teikiama asmenims, kuriems nuosavybės teise priklauso būstas Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje ir šiame būste jie deklaruoja savo gyvenamąją vietą, arba asmenims, nuomojantiems būstą Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje, įregistravusiems sutartį viešajame registre (išskyrus savivaldybės ar socialinio būsto nuomininkus), jeigu jiems teikiama socialinė pašalpa (įskaitant asmenis, kuriems socialinė pašalpa skiriama, bet neišmokama) arba socialinė parama mokiniams.
Siekiantys gauti materialinę paramą būstą nuomojantys asmenys turi būti su nuomotoju raštu sudarę gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį (kurioje nuomotojui numatyta gaisrinės saugos priemonių įrengimo, gaisrinės saugos užtikrinimo ir pan. pareiga) ir ją įregistravę viešame registre.
Dėl materialinės paramos autonominio dūmų įsigijimo (ir įrengimo) išlaidoms apmokėti ar iš dalies apmokėti kreipiamasi socialinės pašalpos arba socialinės paramos mokiniams teikimo laikotarpiu.
Materialinės paramos dydis – 0,2 VRP dydžio per mėnesį.
Ši parama gali būti skiriama vieną kartą ir teikiama nepinigine forma apmokant ar iš dalies apmokant už autonominio dūmų signalizatorių (ir įrengimą), pervedant lėšas pardavėjui (juridiniam ar fiziniam asmeniui) pagal sąskaitą išankstiniam apmokėjimui.
Parama neteikiama, jeigu socialinė pašalpa bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui papildomai skiriama Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.
Prašymas gali būti pateiktas asmeniškai, per atstovą, paštu arba per pasiuntinį.
Jei prašymas pateikiamas per atstovą (įgaliotą asmenį), pateikiami galiojantys atstovo asmens tapatybę ir atstovavimą patvirtinantys dokumentai.
Jei prašymas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo pridedama pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, patvirtinta įstatymų nustatyta tvarka, ir visų reikiamų dokumentų originalai arba jų kopijos, patvirtintos notaro ar kita Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu (paštu, el. paštu).
Paslaugos kategorija Socialinių išmokų ir pašalpų skyrimas ir susijusių dokumentų tvirtinimas
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Audronė Liesytė tel. (8 46) 39 60 33
Paslaugos vykdytojas Gina Vilimaitienė tel. (8 46) 39 07 91
Prašymo forma (-os) Prašymas
Aprašymas interesantui Prašymas;
asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
patalpų nuomos sutartis;
sąskaita išankstiniam apmokėjimui, kurioje nurodytas prekės pavadinimas, kiekis, vieneto kaina ir suma.
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 13 d. sprendimas Nr. T2-191 „Dėl materialinės paramos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Informacija atnaujinta 2019-02-22 11:32:37