Reikia paramos

Materialinės paramos asmens dokumentams tvarkyti skyrimas

Paslaugos aprašymas Materialinė parama asmens dokumentams tvarkyti teikiama benamiams, Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruojantiems gyvenamąją vietą arba įtrauktiems į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą Klaipėdos miesto savivaldybėje, arba nedeklaravusiems gyvenamosios vietos ir neįtrauktiems į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, faktiškai gyvenantiems Klaipėdos miesto teritorijoje.
Materialinė parama teikiama apmokant būtinojo asmens dokumento tvarkymo ir (ar) nuotraukų asmens dokumentams pagaminimo faktines išlaidas.
Atsiradus ypatingoms aplinkybėms, kurioms esant reikalingas antras būtinas asmens dokumentas (pasas ir kt.) ir asmeniui pateikus dokumentus (duomenis), patvirtinančius šio dokumento reikalingumą, materialinė parama gali būti teikiama, apmokant už antro dokumento tvarkymą.
Parama teikiama nepinigine forma, pervedant lėšas dokumentų, nuotraukų gaminimo paslaugas teikiantiems juridiniams asmenims.

Prašymas gali būti pateiktas asmeniškai, per atstovą, paštu arba per pasiuntinį.
Jei prašymas pateikiamas per atstovą (įgaliotą asmenį), pateikiami galiojantys atstovo asmens tapatybę ir atstovavimą patvirtinantys dokumentai.
Jei prašymas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo pridedama pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, patvirtinta įstatymų nustatyta tvarka, ir visų reikiamų dokumentų originalai arba jų kopijos, patvirtintos notaro ar kita Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu (paštu, el. paštu).
Paslaugos kategorija Socialinių išmokų ir pašalpų skyrimas ir susijusių dokumentų tvirtinimas
Gyvenimo atvejai Reikia paramos
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Susijusios paslaugos Socialinės pašalpos skyrimas
Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Audronė Liesytė tel. (8 46) 39 60 33
Paslaugos vykdytojas Gina Vilimaitienė tel. (8 46) 39 07 91
Prašymo forma (-os) Prašymo forma
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:
1. Prašymas;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 13 d. sprendimas Nr. T2-191 „Dėl materialinės paramos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
Informacija Vytauto g. 13, tel. (8 46) 41 08 40
Laukininkų g. 19A, tel. (8 46) 32 46 96

Informacija atnaujinta 2019-04-12 14:16:09