Reikia pagalbos

Maitinimo suaugusiems asmenims skyrimas

Paslaugos aprašymas Maitinimo organizavimas – pagalba asmenims (šeimoms), kurie dėl nepakankamo savarankiškumo ar nepakankamų pajamų nepajėgia maitintis savo namuose.
Maitinimas valgykloje nuo 6 iki 12 mėn. per kalendorinius metus skiriamas asmenims (šeimoms):
kurių 1 mėnesio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mažesnės už 2,2 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydį, ir kurie atitinka vieną iš šių sąlygų:
• yra registruoti darbo biržoje:
• ir iki pensinio amžiaus sukakties yra likę ne daugiau kaip 5 metai;
• motina (tėvas), iki kol jos (jo) auginamam vaikui sukaks 3 metai;
• ir įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;
• asmenys, kurie nuomojasi būstą, pateikę tai įrodančius dokumentus;
• senyvo amžiaus asmenys (šeimos);
• asmenys (šeimos), pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais;
Asmenims, kurių pajamos nėra testuojamos, kurie atitinka vieną iš šių sąlygų:
• yra grįžę iš laisvės atėmimo vietų bei socialinės reabilitacijos įstaigų ir yra registruoti darbo biržoje (senyvo amžiaus asmenims darbo biržos registracija nereikalinga) bei kreipiasi ne vėliau nei per 2 mėn. nuo išleidimo dienos;
• yra patyrę smurtą šeimoje;
• yra praradę gyvenamąjį būstą, kai kreipiasi ne vėliau nei per 2 mėn. nuo teismo sprendimo dėl iškeldinimo iš būsto dienos;
• yra nukentėję nuo gaisro ar stichinių nelaimių, esant ypač ekstremalioms klimatinėms sąlygoms (žema minusinė temperatūra, potvyniai), kai kreipiasi ne vėliau nei per 3 mėn. nuo įvykusios nelaimės fakto registravimo dienos.

Sauso maisto daviniai (davinio turinį tvirtina Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) direktorius) iki 3 mėn. per kalendorinius metus yra skiriami asmenims (šeimoms), kurių 1 mėnesio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) neviršija 2,2 VRP dydžio, ir jie atitinka vieną iš šių sąlygų:
• serga TBC, cukriniu diabetu, epilepsija ar kt. sunkiomis chroniškomis ligomis, kurių eiga gali padaryti žalos aplinkiniams ar pačiam ligoniui;
• turi judėjimo ar regėjimo negalią, taip pat kurių judėjimas laikinai apribotas dėl ligos;
• kuriems Savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimu skirta pagalbos į namus paslauga.

Karšti pietūs į namus iki 12 mėn. per kalendorinius metus yra skiriami asmenims (šeimoms), kurių 1 mėnesio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) neviršija 2,2 VRP dydžio, ir jie yra:
• asmenys (šeimos), kuriems dėl judėjimo bei regėjimo sutrikimų nustatytas 60 ir daugiau procentų netektas darbingumas;
• senyvo amžiaus asmenys, kuriems nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis;
Prašymą-paraišką maitinimo paslaugoms gauti raštu pateikia asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) arba jo globėjas, rūpintojas Labdaros ir paramos fondui „Maisto bankas“, adresu Baltijos pr. 103.
Prašymą-paraišką maitinimo paslaugoms gauti asmeniui (šeimai) gali pateikti bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas negali to padaryti pats.
Asmuo apie sprendimo dėl maitinimo paslaugos skyrimo priėmimą informuojamas asmens nurodytu informavimo būdu (atvykus į valgyklą, telefonu, paštu). Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“ asmeniui įteikia Sprendimo dėl maitinimo paslaugos skyrimo kopiją.
Paslaugos kategorija Socialinių paslaugų teikimas, skyrimas ir poreikių nustatymas
Gyvenimo atvejai Reikia pagalbos
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Audronė Liesytė tel. (8 46) 39 60 33
Paslaugos vykdytojas Oksana Šulskienė tel. (8 46) 39 61 33
Prašymo forma (-os) Prašymas-paraiška socialinėms paslaugoms gauti
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

• asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
• pažymas apie šeimos narių pajamas (išskyrus pajamas, kai informacija gaunama iš kitų institucijų pagal duomenų teikimo sutartis);
• pažymą apie įregistravimą teritorinėje darbo biržoje (tik tuo atveju, jei duomenų nėra registre);
• gyvenamosios vietos deklaracijos pažymą (tik tuo atveju, jei duomenų nėra registre);
• neįgaliojo (tik tuo atveju, jei duomenų nėra registre) ir (ar) pensininko pažymėjimą;
• medicinos dokumentų išrašą (F 027/a) kai asmuo pageidauja gauti sauso maisto davinį;
• pažymos ar aktai, patvirtinantys įvykusį faktą, patirtus nuostolius, išlaidas bei tarpininkavimo raštai, sprendimai ar kiti dokumentai iš kardomojo kalinimo vietų ar socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigų, Vaikų teisių apsaugos skyriaus, BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centro, policijos, teismo medicinos ekspertizės, sukarintos priešgaisrinės tarnybos dalinio, daugiabučių namų savininkų bendrijų, teismų, medicinos įstaigų ir kt.;
• esant reikalui gali būti prašoma pateikti kitus dokumentus.
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų 2006-01-19 įstatymas Nr. X-493
2. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013-04-25 sprendimas Nr. T2-90 „Dėl maitinimo organizavimo asmenims, nepajėgiantiems maitintis savo namuose, tvarkos aprašo patvirtinimo“
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 583 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“
4. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“
5. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-09-25 įsakymas Nr. AD1-2335 „Dėl vieno mėnesio sauso maisto davinio turinio patvirtinimo"
Informacija Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“, adresu Baltijos pr. 103, (8 46) 34 13 38, klientai konsultuojami ir prašymai priimami darbo dienomis nuo 10.00 iki 11.00 val.
Informacija atnaujinta 2018-01-09 08:43:08