Užsiimate verslu

Leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas, panaikinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas

Paslaugos aprašymas Leidimas išduodamas vežėjui, įregistravusiam įmonę (filialą) arba, jei vežėjas fizinis asmuo, deklaravusiam gyvenamąją vietą savivaldybės teritorijoje, turinčiam nuosavybės teise priklausantį ar kitais teisėtais pagrindais valdomą, turintį ne daugiau kaip 7 sėdimas vietas, įskaitant vairuotojo vietą, lengvąjį automobilį, atitinkantį Techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290 (Žin., 2008, Nr. 88-3550) (toliau – Techniniai reikalavimai), ir kuriam per pastaruosius vienerius metus nebuvo panaikintas turėtas leidimas, Leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo taisyklių 22.4–22.7 punktuose nustatytais pagrindais.
Leidimas išduodamas arba atsisakoma (nurodžius priežastis raštu) jį išduoti per 20 darbo dienų nuo prašymo ir visų dokumentų, reikalingų jam gauti, savivaldybės vykdomojoje institucijoje gavimo dienos.
- Kiekvienam lengvajam automobiliui gali būti išduotas tik vienas leidimas.
- Leidimas neišduodamas vežėjui, jeigu jis neatitinka Leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo taisyklių 7 punkte nustatytų reikalavimų, savivaldybės vykdomajai institucijai pateikiami ne visi reikiami, nevisiškai ar netaisyklingai užpildyti dokumentai, pateikti dokumentai neatitinka jiems keliamų reikalavimų arba pateikti klaidingi duomenys ir jei vežėjas neįvykdo savivaldybės vykdomosios institucijos reikalavimo pateikti trūkstamus dokumentus ar ištaisyti trūkumus.
- Pasikeitus vežėjo duomenims, vežėjas privalo nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, grąžinti leidimą jį išdavusiai savivaldybės vykdomajai institucijai ir pateikti dokumentus, įrodančius duomenų pasikeitimą. Savivaldybės vykdomoji institucija, atsižvelgusi į pasikeitusius duomenis, privalo išduoti naują (patikslintą) leidimą.
- Praradusiam leidimą vežėjui išduodamas dublikatas.
- Už leidimo išdavimą ir dublikato išdavimą mokama valstybės rinkliava.
Leidimų galiojimas sustabdomas vadovaujantis Leidimų vežti keleivius automobiliais taksi išdavimo taisyklėmis, kai vežėjas pažeidžia Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių reikalavimus arba taksi, kuris įrašytas leidime, neatitinka Techninių reikalavimų, išskyrus atvejus, kai nustatytus trūkumus vairuotojas pašalina nedelsdamas vietoje.
Leidimo galiojimas sustabdomas ne trumpesniam kaip 30 darbo dienų terminui nustatytiems trūkumams pašalinti.
Vežėjas, pašalinęs nustatytus trūkumus, gali kreiptis į leidimą sustabdžiusią savivaldybės vykdomąją instituciją su prašymu panaikinti leidimo galiojimo sustabdymą anksčiau nustatyto termino, išskyrus Leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo taisyklėse numatytus atvejus.
Sustabdžius leidimo galiojimą, vežėjas privalo leidimą grąžinti jį išdavusiai savivaldybės vykdomajai institucijai. Leidimo galiojimo sustabdymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo leidimo grąžinimo dienos.
Leidimo galiojimo sustabdymo terminui pasibaigus ir vežėjui pašalinus nustatytus trūkumus, leidimas grąžinamas vežėjui.
Leidimo galiojimas panaikinamas, kai:
vežėjas pateikia prašymą panaikinti leidimą:
1. vežėjas perleidžia (parduoda, išnuomoja, grąžina nuomotojui) kitam asmeniui lengvąjį automobilį, kuris įrašytas leidime;
2. per nustatytą terminą nepanaikinamos priežastys, dėl kurių buvo sustabdytas leidimo galiojimas;
3. paaiškėja, kad leidimui gauti buvo pateikti klaidingi duomenys;
4. taksi paslaugos buvo teikiamos neįrengus taksometro, taip pat kai jis buvo neįjungtas, neįregistruotas, techniškai netvarkingas, metrologiškai nepatikrintas, neatitiko teisės aktuose nustatytų reikalavimų;
5. buvo klastojami taksometro duomenys;
6. antrą kartą per vienerius metus padaromas pažeidimas, numatytas Leidimų vežti keleivius automobiliais taksi išdavimo taisyklėse.
Panaikinus leidimo galiojimą vežėjas jį privalo grąžinti savivaldybės vykdomajai institucijai per 3 darbo dienas.
Vežėjai turi teisę savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimus skųsti teisės aktais nustatyta tvarka.
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Prekybos ir kitų paslaugų teikimas, leidimai
Gyvenimo atvejai Užsiimate verslu
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Susijusios paslaugos Kelių transporto veiklos licencijų ir licencijos kopijų galiojimo sustabdymas, sustabdymo panaikinimas ir panaikinimas
Atsakingas dalinys Licencijų, leidimų ir vartotojų teisių apsaugos skyrius
Paslaugos vadovas Jolanta Uptienė tel. 8 46 396113
Paslaugos vykdytojas Aurelija Būdvytienė tel. 846 39 61 14
Prašymo forma (-os) Prašymas išduoti dublikatus leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi
Prašymas išduoti leidimą vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

Vežėjai (juridiniai įregistravę įmonę (filialą) arba vežėjai fiziniai asmenys, pageidaujantys gauti leidimą vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi, savivaldybės vykdomajai institucijai privalo pateikti šiuos dokumentus:
Kai vežėjas fizinis asmuo: asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, individualios veiklos registravimo ir gyvenamosios vietos deklaracijos pažymas arba jų kopijas;
Kelių transporto priemonės (-ių), kuri (-ios) bus naudojama (-os) teikti keleivių vežimo taksi paslaugas, registracijos liudijimą (-us), techninės apžiūros rezultatų kortelę (-es) (ataskaitą (-as) ir transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą (-us) (grąžinama pasilikus kopijas). Jei transporto priemonė nepriklauso vežėjui nuosavybės teise, jis taip pat privalo pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad transporto priemonė valdoma teisėtu pagrindu (nuomos, lizingo (finansinės nuomos) sutartis ir pan.);
kitus savivaldybės institucijos nustatytus dokumentus.
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas, 1996-11-19 Nr. I-1628
2. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011-12-09 įsakymas Nr. 3-768 „Dėl leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo taisyklių patvirtinimo"
3. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012-01-27 įsakymas Nr. 3-80 „Dėl keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių patvirtinimo"
Mokėjimo rekvizitai
Gavėjas VMI prie FM
Bankas AB „Swedbank“
Sąskaitos numeris LT24 7300 0101 1239 4300
Įmokos kodas 52721
Paslaugos kaina Už Leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimą – 45 Eur;
už leidimo patikslinimą – 7,2 Eur;
už leidimo dublikato išdavimą – 7,2 Eur.
Informacija Informacija teikiama tel. (8 46) 39 61 72, (8 46) 39 61 20
Informacija atnaujinta 2018-09-17 15:05:04