Užsiimate verslu

Leidimų verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas

Paslaugos aprašymas Išduodami atskiri leidimai verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais (degalais), suskystintomis naftos dujomis, skirtomis autotransporto priemonėms, konkrečioje prekybos vietoje (degalinėje).
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Prekybos ir kitų paslaugų teikimas, leidimai
Gyvenimo atvejai Užsiimate verslu
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys Licencijų, leidimų ir vartotojų teisių apsaugos skyrius
Paslaugos vadovas Jolanta Uptienė tel. 8 46 396113
Paslaugos vykdytojas Asta Šnepetienė tel. 846 39 61 23
Prašymo forma (-os) Prašymas išduoti leidimą verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

1. Nustatytos formos prašymą. Prašyme nurodoma:
- pareiškėjo (juridinio asmens) pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, telefono ir (ar) fakso numeriai, elektroninio pašto adresas arba pareiškėjo (fizinio asmens) vardas ir pavardė, asmens kodas (jeigu fizinis asmuo šį kodą turi), adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas;
- leidimo rūšis ir numatomų prekiauti nefasuotų naftos produktų pavadinimai;
- juridinio asmens prašyme – šie duomenys: įmonės dalyvių, turinčių ne mažiau kaip 10 procentų akcijų (pajų, dalininkų įnašų), vadovų, savininkų vardai, pavardės ir asmens kodai (jeigu fizinis asmuo šį kodą turi), o jeigu dalyvis yra juridinis asmuo, ir juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė;
- jeigu pareiškėjas – Europos Sąjungos valstybės narės pilietis ar kitas užsienietis, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis ir siekia gauti leidimą verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais ar dujomis, privalo leidimus išduodančiai institucijai pateikti dokumentą, patvirtinantį ir (ar) suteikiantį teisę gyventi Lietuvos Respublikoje;
- kokiu būdu pareiškėjas iš leidimus išduodančios institucijos norėtų gauti informaciją apie priimtus sprendimus.
- deklaraciją apie pareiškėjo atitikimą leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių 24 punkto reikalavimams.
2. Skystojo kuro degalinės ir (ar) suskystintų naftos dujų degalinės statybos užbaigimo akto arba teisinės registracijos dokumento pareiškėjo patvirtintą kopiją.
3. Degalinės įrenginių metrologinio patikrinimo (atlikto Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo nustatyta tvarka) dokumentų pareiškėjo patvirtintas kopijas.
4. Sutarties, kurios pagrindu naudojamasi degaline (kai degalinė nepriklauso pareiškėjui nuosavybės teise), pareiškėjo patvirtintą kopiją ar išrašą.
5. Pažymą apie darbuotojus (nurodyti darbuotojų skaičių, jų klasifikaciją ir kokias funkcijas jie vykdys).
Leidimai išduodami asmenims, turintiems technologinius, finansinius ir vadybinius pajėgumus, leidžiančius tinkamai vykdyti veiklos sąlygas.
Technologiniai pajėgumai yra šie:
1. Nuosavybės teise turėti ar sutarčių pagrindu naudoti skystojo kuro degalinę ir (ar) suskystintų naftos dujų degalinę.
Finansiniai pajėgumai yra šie:
1. Ar juridinio asmens atžvilgiu nėra pradėta bankroto, reorganizavimo ir (ar) likvidavimo procedūra;
2. Ar fizinio asmens atžvilgiu nėra pradėta bankroto procedūra.
Vadybiniai pajėgumai yra šie:
1. Asmuo privalo turėti kvalifikuotus darbuotojus.
2. Fizinis asmuo, juridinio asmens vadovas ir savininkas, juridinio asmens dalyvis – fizinis asmuo, turintis ne mažiau kaip 10 procentų akcijų, pajų, dalininkų įnašų, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo arba dėl juridinio asmens dalyvio – juridinio asmens, turinčio ne mažiau kaip 10 procentų akcijų, pajų, dalininkų įnašų, per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už šias nusikalstamas veikas: dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, nusikalstamų susivienijimų organizavimą arba vadovavimą jiems, kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kreditinį sukčiavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, neteisėtą vertimąsi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla, jeigu šios nusikalstamos veikos padarytos disponuojant naftos produktais (įskaitant ir dujas).
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Deklaracija apie pareiškėjo atitikimą leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių 24 punkto reikalavimams
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012-02-02 įsakymas Nr. 1-19 „Dėl Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių patvirtinimo“
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-12-15 nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
Mokėjimo rekvizitai
Gavėjas VMI prie FM
Bankas AB Swedbank
Sąskaitos numeris LT24 7300 0101 1239 4300
Įmokos kodas 52521
Paslaugos kaina 490 Eur
Informacija Informacija teikiama: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Informavimo ir e. paslaugų skyriaus Vieno langelio ir e. paslaugų poskyryje, Liepų g. 11, Klaipėda, 114 kab.,
tel. (8 46) 39 61 72; 39 61 20
Informacija atnaujinta 2017-11-14 17:00:35