Užsiimate verslu

Leidimų verstis mažmenine prekyba dujomis išdavimas

Paslaugos aprašymas Mažmeninės dujų prekybos leidimas suteikia teisę užsiimti mažmenine dujų prekyba EVRK kodas 52.48.70, leidimą išdavusios savivaldybės teritorijoje leidime nurodytose konkrečiose prekybos vietose ir vietovėse.
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Prekybos ir kitų paslaugų teikimas, leidimai
Gyvenimo atvejai Užsiimate verslu
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys Licencijų, leidimų ir vartotojų teisių apsaugos skyrius
Paslaugos vadovas Jolanta Uptienė tel. 8 46 396113
Paslaugos vykdytojas Asta Šnepetienė tel. 846 39 61 23
Prašymo forma (-os) Prašymas išduoti leidimą verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

Prašymą, kuriame nurodoma:
1. pareiškėjo (juridinio asmens) pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, telefono ir (ar) fakso numeriai, elektroninio pašto adresas arba pareiškėjo (fizinio asmens) vardas ir pavardė, asmens kodas (jeigu fizinis asmuo šį kodą turi), adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas;
2. leidimo rūšis ir numatomų prekiauti suskystintų naftos dujų produktų pavadinimai;
3. juridinio asmens prašyme – šie duomenys: įmonės dalyvių, turinčių ne mažiau kaip 10 procentų akcijų (pajų, dalininkų įnašų), vadovų, savininkų vardai, pavardės ir asmens kodai (jeigu fizinis asmuo šį kodą turi), o jeigu dalyvis yra juridinis asmuo, ir juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė;
4. jeigu pareiškėjas – Europos Sąjungos valstybės narės pilietis ar kitas užsienietis, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis ir siekia gauti leidimą verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais ar dujomis, privalo leidimus išduodančiai institucijai pateikti dokumentą, patvirtinantį ir (ar) suteikiantį teisę gyventi Lietuvos Respublikoje;
5. kokiu būdu pareiškėjas iš leidimus išduodančios institucijos norėtų gauti informaciją apie priimtus sprendimus.
6. deklaraciją apie pareiškėjo atitikimą leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių 24 punkto reikalavimams.
Deklaraciją apie dujų sandėliavimo ir prekybos vietas. Deklaracijoje nurodomi jų adresai, rezervuarų skaičius, pateikiama informacija apie slėginio įrenginio (rezervuaro) registravimą Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre, taip pat prekybos vietų, sandėlių ir rezervuarų priklausomybė (nuosavi ar naudojami sutarties pagrindu). Jeigu numatoma vykdyti mažmeninę prekybą dujomis jas tiesiogiai pristatant vartotojams (dujų pirkėjams), deklaracijoje nurodoma tik dujų sandėlio vieta;
Prekybos vietų, sandėlių, rezervuarų teisinės registracijos dokumentų ar sutarčių (sutarčių išrašų), kurių pagrindu pareiškėjas naudojasi dujų prekybos vietomis, sandėliais ir rezervuarais (kai prekybos vietos, sandėliai ir rezervuarai nepriklauso pareiškėjui nuosavybės teise), pareiškėjo patvirtintas kopijas ar jų išrašus.
Pareiškėjo avarinės tarnybos nuostatus arba sutarties su kitu ūkio subjektu, turinčiu teisę atlikti avarijų (sutrikimų) lokalizavimo ir likvidavimo darbus, pareiškėjo patvirtintą kopiją ar jos išrašą.
Svarstyklių dujų balionams sverti patikros liudijimo pareiškėjo patvirtintą kopiją arba sutarties su kitu ūkio subjektu dėl tokios paslaugos atlikimo pareiškėjo patvirtintą kopiją ar jos išrašą.
Pažymą apie turimą technologinę įrangą, prietaisus ir kitas priemones, kurių reikia dujų balionus galutiniam vartotojui (dujų pirkėjui) pristatyti ir prijungti prie jo dujinių įrenginių, arba sutarties su kitu ūkio subjektu, nustatyta tvarka turinčiu teisę teikti dujų balionų pristatymo ir prijungimo paslaugą, pareiškėjo patvirtintą kopiją ar jos išrašą.
Pažymą apie darbuotojus (nurodyti darbuotojų skaičių, jų kvalifikaciją ir kokias funkcijas jie vykdys).
Leidimai išduodami asmenims, turintiems technologinius, finansinius ir vadybinius pajėgumus, leidžiančius tinkamai vykdyti veiklos sąlygas.
Technologiniai pajėgumai verstis mažmenine prekyba dujomis yra šie:
Nuosavybės teise turėti ar sutarčių pagrindu naudoti prekybos vietą (vietas). Ši sąlyga netaikoma, jei mažmenine prekyba dujomis vykdoma pristatoma tiesiogiai dujų pirkėjui. Tokiu atveju būtina turėti nuosavybės teise arba sutarčių pagrindu naudoti dujų terminalą (sandėlį).
Turėti avarinę tarnybą arba sutartį su kitu ūkio subjektu, turinčių teisę atlikti avarijų lokalizavimo ir likvidavimo darbus.
Turėti matavimo priemones (svarstykles).
Nuosavybes teise arba sutarčių pagrindu naudoti technologinę įrangą, prietaisus ar kitą įrangą, kurių reikia dujų balionus pristatyti pirkėjui ir prijungti prie jo dujinių įrenginių.
Finansiniai pajėgumai verstis mažmenine prekyba dujomis yra šie:
Ar juridinio asmens atžvilgiu nėra pradėta bankroto, reorganizavimo ir (ar) likvidavimo procedūra;
Ar fizinio asmens atžvilgiu nėra pradėta bankroto procedūra.
Vadybiniai pajėgumai verstis mažmenine prekyba dujomis yra šie:
Asmuo privalo turėti kvalifikuotus darbuotojus arba privalo sudaryti sutartis su ūkio subjektais.
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Deklaracija apie pareiškėjo atitikimą leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių 24 punkto reikalavimams
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos energetikos ministro2012-02-02 įsakymas Nr. 1-19 „Dėl Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių patvirtinimo“
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-12-15. nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
Mokėjimo rekvizitai
Gavėjas VMI prie FM
Bankas „Swedbank“ AB
Sąskaitos numeris LT24 7300 0101 1239 4300
Įmokos kodas 52921
Paslaugos kaina 490 Eur
Informacija Informacija teikiama: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Informavimo ir e. paslaugų skyriaus Vieno langelio ir e. paslaugų poskyryje, Liepų g. 11, Klaipėda, 114 kab.,
tel. (8 46) 39 61 72; 39 61 20
Informacija atnaujinta 2017-11-14 17:11:08