Užsiimate verslu

Leidimų verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais; naftos produktais, kurie tiekiami kaip kuro atsargos laivams ir orlaiviams, išdavimas

Paslaugos aprašymas Didmeninės prekybos leidimas nefasuotais naftos produktais suteikia teisę užsiimti didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais visoje šalies teritorijoje (leidimas išduodamas tose savivaldybėse, kuriose pareiškėjas yra įregistravęs buveinę).
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Prekybos ir kitų paslaugų teikimas, leidimai
Gyvenimo atvejai Užsiimate verslu
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys Licencijų, leidimų ir vartotojų teisių apsaugos skyrius
Paslaugos vadovas Jolanta Uptienė tel. 8 46 396113
Paslaugos vykdytojas Asta Šnepetienė tel. 846 39 61 23
Prašymo forma (-os) Prašymas išduoti leidimą verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

1. Prašymas, kuriame nurodoma:
- pareiškėjo (juridinio asmens) pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, telefono ir (ar) fakso numeriai, elektroninio pašto adresas arba pareiškėjo (fizinio asmens) vardas ir pavardė, asmens kodas (jeigu fizinis asmuo šį kodą turi), adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas;
- leidimo rūšis ir numatomų nefasuotų naftos produktų pavadinimai;
- juridinio asmens prašyme – šie duomenys: įmonės dalyvių, turinčių ne mažiau kaip 10 procentų akcijų (pajų, dalininkų įnašų), vadovų, savininkų vardai, pavardės ir asmens kodai (jeigu fizinis asmuo šį kodą turi), o jeigu dalyvis yra juridinis asmuo, ir juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė;
- jeigu pareiškėjas – Europos Sąjungos valstybės narės pilietis ar kitas užsienietis, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis ir siekia gauti leidimą verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais ar dujomis, privalo leidimus išduodančiai institucijai pateikti dokumentą, patvirtinantį ir (ar) suteikiantį teisę gyventi Lietuvos Respublikoje;
- kokiu būdu pareiškėjas iš leidimus išduodančios institucijos norėtų gauti informaciją apie priimtus sprendimus.
- deklaraciją apie pareiškėjo atitikimą leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių 24 punkto reikalavimams.
2. Deklaraciją apie nefasuotų naftos produktų sandėliavimo ir prekybos vietas, kurioje nurodomi jų adresai, talpyklų (rezervuarų) skaičius, teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos nustatyta tvarka suteikti talpyklų (rezervuarų) numeriai, talpa (kub. metrais), terminalų (sandėlių) priklausomybė (nuosavi ar naudojami sutarties pagrindu). Tuo atveju, kai neturima terminalų (sandėlių) ir didmeninę prekybą nefasuotais naftos produktais planuojama vykdyti pristatant juos tiesiogiai pirkėjams – šių dokumentų pateikti nereikia.
3. Terminalų (sandėlių), talpyklų teisinės registracijos dokumentų ar sutarčių, kurių pagrindu pareiškėjas naudojasi nefasuotų naftos produktų terminalais (sandėliais), talpyklomis (kai terminalai (sandėliai), talpyklos nepriklauso pareiškėjui nuosavybės teise), pareiškėjo patvirtintas kopijas ar išrašus. Tuo atveju, kai neturima terminalų (sandėlių) ir didmeninę prekybą nefasuotais naftos produktais planuojama vykdyti pristatant juos tiesiogiai pirkėjams – šių dokumentų pateikti nereikia.
4. Pažymą apie darbuotojus (nurodyti darbuotojų skaičių, jų klasifikaciją ir kokias funkcijas jie vykdys).
Leidimai išduodami asmenims, turintiems technologinius, finansinius ir vadybinius pajėgumus, leidžiančius tinkamai vykdyti veiklos sąlygas.
Technologiniai pajėgumai yra šie:
1. Nuosavybės teise turėti ar sutarčių pagrindu naudoti naftos produktų terminalą (sandėlį), kuriame laikomi, sumaišomi ar iš kurių bus parduodami nefasuoti naftos produktai. Šis reikalavimas netaikomas, jeigu vykdoma didmeninė prekyba nefasuotais naftos produktais pristatant juos tiesiogiai pirkėjams;
Finansiniai pajėgumai yra šie:
1. Ar juridinio asmens atžvilgiu nėra pradėta bankroto, reorganizavimo ir (ar) likvidavimo procedūra;
2. Ar fizinio asmens atžvilgiu nėra pradėta bankroto procedūra.
Vadybiniai pajėgumai yra šie:
1. Asmuo privalo turėti kvalifikuotus darbuotojus.
2. Fizinis asmuo, juridinio asmens vadovas ir savininkas, juridinio asmens dalyvis – fizinis asmuo, turintis ne mažiau kaip 10 procentų akcijų, pajų, dalininkų įnašų, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo arba dėl juridinio asmens dalyvio – juridinio asmens, turinčio ne mažiau kaip 10 procentų akcijų, pajų, dalininkų įnašų, per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už šias nusikalstamas veikas: dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, nusikalstamų susivienijimų organizavimą arba vadovavimą jiems, kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kreditinį sukčiavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, neteisėtą vertimąsi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla, jeigu šios nusikalstamos veikos padarytos disponuojant naftos produktais (įskaitant ir dujas).
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Deklaracija apie pareiškėjo atitikimą leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių 24 punkto reikalavimams
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012-02-02 įsakymas Nr. 1-19 „Dėl Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių patvirtinimo“
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-12-15 nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
Mokėjimo rekvizitai
Gavėjas VMI prie FM
Bankas AB Swedbank
Sąskaitos numeris LT24 7300 0101 1239 4300
Įmokos kodas 52521
Paslaugos kaina 490 Eur
Informacija Informacija teikiama: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Informavimo ir e. paslaugų skyriaus Vieno langelio ir e. paslaugų poskyryje, Liepų g. 11, Klaipėda, 114 kab.,
tel. (8 46) 39 61 72; 39 61 20
Informacija atnaujinta 2017-11-14 16:50:41