Užsiimate verslu

Leidimų verstis didmenine prekyba dujomis išdavimas

Paslaugos aprašymas Didmeninės suskystintų naftos dujų prekybos leidimą suteikia teisę užsiimti didmenine dujų prekyba visoje šalies teritorijoje (leidimas išduodamas tose savivaldybėse, kuriose pareiškėjas yra įregistravęs buveinę).
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Prekybos ir kitų paslaugų teikimas, leidimai
Gyvenimo atvejai Užsiimate verslu
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys Licencijų, leidimų ir vartotojų teisių apsaugos skyrius
Paslaugos vadovas Jolanta Uptienė tel. 8 46 396113
Paslaugos vykdytojas Asta Šnepetienė tel. 846 39 61 23
Prašymo forma (-os) Prašymas išduoti leidimą verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

Prašymas, kuriame nurodyta:
1. pareiškėjo (juridinio asmens) pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, telefono ir (ar) fakso numeriai, elektroninio pašto adresas arba pareiškėjo (fizinio asmens) vardas ir pavardė, asmens kodas (jeigu fizinis asmuo šį kodą turi), adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas;
2. leidimo rūšis ir numatomų prekiauti suskystintų naftos dujų produktų pavadinimai;
3. juridinio asmens prašyme – šie duomenys: įmonės dalyvių, turinčių ne mažiau kaip 10 procentų akcijų (pajų, dalininkų įnašų), vadovų, savininkų vardai, pavardės ir asmens kodai (jeigu fizinis asmuo šį kodą turi), o jeigu dalyvis yra juridinis asmuo, ir juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė;
4. jeigu pareiškėjas – Europos Sąjungos valstybės narės pilietis ar kitas užsienietis, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis ir siekia gauti leidimą verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais ar dujomis, privalo leidimus išduodančiai institucijai pateikti dokumentą, patvirtinantį ir (ar) suteikiantį teisę gyventi Lietuvos Respublikoje;
5. kokiu būdu pareiškėjas iš leidimus išduodančios institucijos norėtų gauti informaciją apie priimtus sprendimus.
6. deklaraciją apie pareiškėjo atitikimą leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių 24 punkto reikalavimams.
Deklaraciją apie dujų sandėliavimo, maišymo ir prekybos vietas. Deklaracijoje nurodomi jų adresai, rezervuarų skaičius ar įregistruoti slėginiai įrenginiai (rezervuarai) Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre, terminalų (sandėlių), rezervuarų priklausomybė (nuosavi ar naudojami sutarties pagrindu). Tuo atveju, kai neturima terminalų (sandėlių, rezervuarų) ir didmeninę prekybą dujomis planuojama vykdyti pristatant jas tiesiogiai dujų pirkėjams – šių dokumentų pateikti nereikia;
Terminalų (sandėlių), rezervuarų teisinės registracijos dokumentų ar sutarčių (sutarčių išrašų), kurių pagrindu pareiškėjas naudojasi dujų terminalais (sandėliais), rezervuarais (kai terminalai (sandėliai), rezervuarai nepriklauso pareiškėjui nuosavybės teise), pareiškėjo patvirtintas kopijas ar jų išrašus. Kai neturima terminalų (sandėlių, rezervuarų) ir didmeninę prekybą dujomis planuojama vykdyti pristatant jas tiesiogiai dujų pirkėjams – šių dokumentų pateikti nereikia.
Pažymą apie darbuotojus (nurodyti darbuotojų skaičių, jų kvalifikaciją ir kokias funkcijas jie vykdys).
Pareiškėjo avarinės tarnybos nuostatus arba sutarties su ūkio subjektu, turinčiu teisę atlikti avarijų (sutrikimų) lokalizavimo ir likvidavimo darbus, kopiją ar jos išrašą.
Leidimai išduodami asmenims, turintiems technologinius, finansinius ir vadybinius pajėgumus, leidžiančius tinkamai vykdyti veiklos sąlygas.
Technologiniai pajėgumai verstis didmenine prekyba dujomis yra šie:
Nuosavybės teise arba sutarčių pagrindu turėti dujų terminalą (sandėlį). Ši sąlyga nebūtina, jei didmeninė prekyba dujomis vykdoma tiesiogiai jas pristatant pirkėjui.
Turėti avarinę tarnybą arba sutartį su kitu ūkio subjektu, turinčių teisę atlikti avarijų lokalizavimo ir likvidavimo darbus.
Finansiniai pajėgumai verstis didmenine prekyba dujomis yra šie:
Ar juridinio asmens atžvilgiu nėra pradėta bankroto, reorganizavimo ir (ar) likvidavimo procedūra;
Ar fizinio asmens atžvilgiu nėra pradėta bankroto procedūra.
Vadybiniai pajėgumai verstis didmenine prekyba dujomis yra šie:
Asmuo privalo turėti kvalifikuotus darbuotojus arba privalo sudaryti sutartis su ūkio subjektais.
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Deklaracija apie pareiškėjo atitikimą leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių 24 punkto reikalavimams
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012-02-02 įsakymas Nr. 1-19 „Dėl Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių patvirtinimo “
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-12-15 nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
Mokėjimo rekvizitai
Gavėjas VMI prie FM
Bankas „Swedbank“ AB
Sąskaitos numeris LT24 7300 0101 1239 4300
Įmokos kodas 52921
Paslaugos kaina 490 Eur
Informacija Informacija teikiama: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Informavimo ir e. paslaugų skyriaus Vieno langelio ir e. paslaugų poskyryje, Liepų g. 11, Klaipėda, 114 kab.,
tel. (8 46) 39 61 72; 39 61 20
Informacija atnaujinta 2017-11-14 17:04:32