Užsiimate verslu

Leidimų prekiauti ir teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas

Paslaugos aprašymas Mažmeninės prekybos ir paslaugų teikimo viešosiose vietose būdai yra šie:
1. prekyba iš (nuo) laikinųjų įrenginių šalia stacionaraus prekybos pastato;
2. prekyba ir paslaugų teikimas iš kioskų ar paviljonuose;
3. prekyba ir paslaugų teikimas iš (nuo) laikinųjų įrenginių Savivaldybės administracijos nurodytose arba kitais teisės aktais įteisintose viešosiose vietose (prekės ir jų atsargos turi būti laikomos prekybos įrangoje);
4. prekyba išplėstose aptarnavimo vietose prie veikiančių stacionariųjų viešojo maitinimo vietų;
5. prekyba nestacionariosiose lauko kavinėse;
6. prekyba švenčių, masinių renginių, ekspozicijų, parodų metu;
7. išvežiojamoji prekyba iš (nuo) specializuotų automobilių, automobilių priekabų, specialiųjų nemotorinių transporto priemonių, išnešiojamoji prekyba (išvežiojamoji prekyba iš (nuo) specializuotų automobilių, automobilių priekabų, specialiųjų nemotorinių transporto priemonių gali būti vykdoma viena transporto priemone keliais adresais, nustatytais Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu);
8. poilsiui ar sportui skirtų reikmenų nuoma iš (nuo) laikinųjų įrenginių, kioskų, specializuotų automobilių, automobilių priekabų, specialiųjų nemotorinių transporto priemonių, paviljonuose, vandens pramogų priemonių nuoma;
9. žaidimų, mažųjų atrakcionų organizavimas;
10. fotografų, menininkų paslaugos;
11. batų valymo paslaugos;
12. svėrimo paslaugos;
13. kinkomojo transporto ir keleivių vežimo mažaisiais autotraukinukais paslaugos;
14. taksofonų paslaugos.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Prekybos ir kitų paslaugų teikimas, leidimai
Gyvenimo atvejai Užsiimate verslu
Paslaugos suteikimo trukmė 8 d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Susijusios paslaugos Leidimų prekiauti ir teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas
Atsakingas dalinys Licencijų, leidimų ir vartotojų teisių apsaugos skyrius
Paslaugos vadovas Jolanta Uptienė tel. 8 46 396113
Paslaugos vykdytojas Rimantas Armonas tel. 846 39 61 17
Prašymo forma (-os) Prašymas
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:
prašymas leidimui prekiauti ar teikti paslaugas viešojoje vietoje gauti tiesiogiai, paštu, per kurjerį ar per e. paslaugą IS „Prekybos vietų žemėlapis“ priimamas nuo 8.00 val. darbo dienomis ne anksčiau kaip 30 kalendorinių dienų iki veiklos pradžios. Prašymą Leidimui gauti galima pateikti ir el. paštu, kai prekybos ar paslaugų teikimo vietos nenurodytos IS „Prekybos vietų žemėlapis. Privalomus dokumentus pareiškėjas pateikia kartu su prašymu arba ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo prašymo pateikimo dienos ir jo užregistravimo IS „DVS“. Prašymas prekybai gėlėmis švenčių ir atmintinų dienų proga priimamas ne anksčiau kaip 30 kalendorinių dienų iki šventinės ar atmintinos dienos ir išduodamas ne ilgiau kaip keturias dienas iki šventinės ar atmintinos dienos ir keturias dienas po šventinės ar atmintinos dienos. Ši nuostata taikoma per šias švenčių ir atmintinas dienas: Tarptautinę moters dieną (kovo 8 ąją), Tarptautinę darbininkų dieną (gegužės 1-ąją), Motinos dieną (pirmąjį gegužės sekmadienį), Tėvo dieną (pirmąjį birželio sekmadienį), Mokslo žinių dieną (rugsėjo 1-ąją), Tarptautinę mokytojų dieną (spalio 5-ąją), Visų Šventųjų dieną (lapkričio 1-ąją). Prašymai Leidimui gauti vietose, skirtose prekiauti gėlėmis švenčių ir atmintinų dienų proga, gali būti priimami ir kitoms proginėms dienoms.
Maksimalus prekybos gėlėmis švenčių ir atmintinų dienų proga vietos plotas – 4 m2.
Prašymas leidimui prekiauti išplėstoje aptarnavimo vietoje prie stacionariosios viešojo maitinimo vietos, kurią planuojama įrengti važiuojamojoje gatvės dalyje ar automobilių stovėjimo aikštelėje, gauti su pridedamu projektu ir teritorijos ar žemės sklypo planu Savivaldybės administracijai turi būti pateiktas iki einamųjų metų balandžio 1 dienos (vėliau pateiktas prašymas nenagrinėjamas ir leidimas einamųjų metų laikotarpiui neišduodamas). Asmenys, kurie pirmą kartą planuoja įrengti išplėstas aptarnavimo vietas prie stacionariosios viešojo maitinimo vietos važiuojamojoje gatvės dalyje ar automobilių stovėjimo aikštelėje, prašymus su pridedamu projektu ir teritorijos ar žemės sklypo planu Savivaldybės administracijai gali pateikti iki einamųjų metų rugsėjo 30 d. Išplėstų aptarnavimo vietų prie stacionariosios viešojo maitinimo vietos įrengimui, kai aptarnavimo vietos įrengiamos važiuojamojoje gatvės dalyje ar automobilių stovėjimo aikštelėje, turi pritarti Saugaus eismo komisija ir įsakymu leisti Savivaldybės administracijos direktorius.
Prašymas leidimui Leidimui prekiauti išplėstoje aptarnavimo vietoje prie stacionariosios viešojo maitinimo vietos, kurią planuojama įrengti vandenyje, gauti papildomai turi pateikti galiojančios sutarties, sudarytos su krantinės valdytoju ar naudotoju (jeigu Savivaldybės administracija krantinę valdyti ar naudoti yra perdavusi kitam asmeniui), kopiją ir laisvos formos patvirtinimą, kuriame nurodoma, kad vandens įrenginys atitinka naudojimo ir priežiūros taisyklių bei kitų teisės aktų reikalavimus ir kad paslaugų teikimą vykdančios įmonės vadovas ar įgaliotas asmuo yra susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais lankytojų gyvybės ir sveikatos apsaugos bei higienos reikalavimus.
Vandens pramogų priemonių nuomos įrengimui ir išplėstų aptarnavimo vietų prie stacionariosios viešojo maitinimo vietos, kurią planuojama įrengti vandenyje, įrengimui, turi pritarti vandens kelią prižiūrėti įgaliota įstaiga.
Leidimai teikti mobilių (mažųjų) atrakcionų, poilsio paslaugų teikimo ir tam skirtų reikmenų nuomos paslaugas išduodami tik vietose, kurios patvirtintos Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Vienos vietos užimamas plotas negali būti didesnis kaip 100 m2 (išskyrus vietas, kuriose vykdyti veiklą Leidimai išduodami konkurso būdu).
Leidimai teikti dviračių mainų ar dalijimosi sistemos punktų paslaugą išduodami vietose, kurioms pritarė nuolatinė komisija, patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. AD1-931 „Dėl nuolatinės komisijos Klaipėdos miesto savivaldybės viešųjų vietų prekiauti ir teikti paslaugas nuo (iš) laikinųjų įrenginių išdėstymo adresų sąrašo keitimui organizuoti sudarymo". Dviračių mainų ar dalijimosi sistemos punktų įrengimui, išnešiojamajai ir išvežiojamajai prekybai pageidaujamu maršrutu turi pritarti nuolatinė komisija, patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. AD1-931 „Dėl nuolatinės komisijos Klaipėdos miesto savivaldybės viešųjų vietų prekiauti ir teikti paslaugas nuo (iš) laikinųjų įrenginių išdėstymo adresų sąrašo keitimui organizuoti sudarymo“.
Leidimas prekiauti ar teikti paslaugas neišduodamas švenčių, masinių renginių, kurie organizuojami ne valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančioje ar kitu pagrindu valdomoje / naudojamoje teritorijoje, metu, taip pat, kai prekiautojai ar paslaugų teikėjai Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu yra atleisti nuo vietinės rinkliavos mokėjimo, arba, kai veiklai vykdyti naudojamasi valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančiais ar patikėjimo teise valdomais ir konkurso būdu išnuomotais arba koncesijos sutarties pagrindais naudojamais įrenginiais ir objektais, esančiais viešojoje vietoje. Ši nuostata netaikoma, jeigu įmonė teikia viešojo maitinimo paslaugas ir prekiauja alkoholiniais gėrimais arba asmuo teikia vandens pramogų priemonių nuomos paslaugas.
Leidimas išduodamas laikotarpiui, už kurį sumokėta nustatyta vietinė rinkliava už leidimo išdavimą, bet ne ilgesniam kaip iki kalendorinių metų pabaigos.
Leidimo dublikatas išduodamas pateikus prašymą, kuriame turi būti nurodyta Leidimo praradimo priežastis.

Leidimui teikti paslaugas gauti reikia pateikti:
prašymą, kuriame nurodoma: įmonės pavadinimas, kodas (fizinio asmens – vardas, pavardė, dokumento, suteikiančio teisę užsiimti pageidaujama veikla, numeris), adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, jeigu leidimo prašytojas jį turi, kokiu būdu norėtų gauti leidimą ir kita informacija, prašymo pateikimo data, pageidaujamas veiklos vykdymo laikotarpis, teikiamos paslaugos, darbo vietos adresas, numeris (jeigu jis yra), darbo vietos įrengimo (įrangos) charakteristika, užimamas plotas (m2);
laikinųjų įrenginių ar specializuoto automobilio, automobilio priekabos, specialiosios nemotorinės transporto priemonės sprendinius - teritorijos ar žemės sklypo, kuriame bus vykdoma veikla, planą su gretimybėmis ir nurodyta veiklos vykdymo vieta, bendrą vaizdą ir vizualizaciją, formas su nurodytais matmenimis (sprendiniai turi būti pasirašyti pareiškėjo ir suderinti su žemės sklypo savininkais, nuomininkais ar naudotojais) arba kiosko, paviljono projektą - aiškinamąjį raštą, teritorijos ar žemės sklypo, kuriame bus vykdoma veikla, planą ant topografinės nuotraukos pagrindo su nurodytomis sklypo ribomis ir gretimybėmis, objekto išdėstymą žemės sklype ar teritorijoje su matmenimis, objekto detalizaciją, išklotines, formas, naudojamas medžiagas, spalvinius sprendimus (projektas turi būti pasirašytas projekto vadovo ir užsakovo bei suderintas su žemės sklypų savininkais, nuomotojais ar naudotojais);
įmonės registravimo pažymėjimo, verslo liudijimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę vykdyti veiklą, kopiją;
gyvūną identifikuojančio dokumento kopiją (teikiant pasivažinėjimo kinkomuoju transportu (karietomis) paslaugą), specializuoto automobilio valstybinės registracijos ir techninės apžiūros dokumentų kopijas (jeigu šie dokumentai turi būti išduoti teisės aktų nustatyta tvarka);
dokumentą, įrodantį, kad sumokėta nustatyto dydžio vietinė rinkliava už leidimo išdavimą (pateikiamas tiesiogiai ar informuojama telefonu, arba kitomis informavimo elektroninėmis priemonėmis apie rinkliavos sumokėjimą).
Leidimui teikti vandens pramogų priemonių nuomos paslaugą papildomai turi pateikti:
laisvos formos patvirtinimą, kuriame nurodoma, kad vandens įrenginys atitinka gamintojo naudojimo ir priežiūros taisyklių bei kitų teisės aktų reikalavimus, ir patvirtinimą, kad yra susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais lankytojų gyvybės ir sveikatos apsaugos bei higienos reikalavimus;
sudarytos galiojančios veiklos vykdymo laikotarpiu sutarties su krantinės valdytoju / naudotoju kopiją, jeigu Savivaldybės administracija krantinę valdyti / naudoti yra perdavusi kitam asmeniui.
Paslaugų teikimo vietoje turi būti matomoje vietoje iškabintos naudojimosi paslauga saugumą užtikrinančios taisyklės.
Paslaugos teikėjas užtikrina, kad būtų laikomasi vidaus vandenų saugios laivybos reikalavimų ir vandens pramogų priemonių judėjimui nustatytų apribojimų.
Leidimas teikti vežimo kinkomuoju transportu (karietomis) paslaugas išduodamas tik tuo atveju, jeigu paslaugos teikėją savo sprendimu atrenka Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta atrankos komisija.
Paslaugos teikėjas, gavęs Leidimą, privalo griežtai laikytis nustatyto maršruto ir Kelių eismo taisyklių bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių gyvūnų gerovę ir apsaugą bei aplinkos apsaugą, reikalavimų.

Leidimui prekiauti gauti reikia pateikti:
prašymą, kuriame nurodoma: įmonės pavadinimas, kodas (fizinio asmens – vardas, pavardė, dokumento, suteikiančio teisę užsiimti pageidaujama veikla, numeris), adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, jeigu Leidimo prašytojas jį turi, kokiu būdu norėtų gauti Leidimą ir kita informacija, prašymo pateikimo data, pageidaujamas veiklos vykdymo laikotarpis, parduodamų prekių asortimentas (nurodomi prekių pavadinimai), darbo vietos adresas, numeris (jeigu jis yra), darbo vietos įrengimo (įrangos) charakteristika (išvardijamos prekyboje naudojamos priemonės), užimamas plotas (m2);
laikinųjų įrenginių ar specializuoto automobilio, automobilio priekabos, specialiosios nemotorinės transporto priemonės sprendinius – teritorijos ar žemės sklypo, kuriame bus vykdoma veikla, planą su gretimybėmis ir nurodyta veiklos vykdymo vieta, bendrą vaizdą ir vizualizaciją, formas su nurodytais matmenimis (sprendiniai turi būti pasirašyti pareiškėjo ir suderinti su žemės sklypo savininkais, nuomininkais ar naudotojais) arba kiosko, paviljono, nestacionariosios lauko kavinės ar išplėstų aptarnavimo vietų prie stacionariosios viešojo maitinimo vietos projektą – aiškinamąjį raštą, teritorijos ar žemės sklypo, kuriame bus vykdoma veikla, planą ant topografinės nuotraukos pagrindo su nurodytomis sklypo ribomis ir gretimybėmis, objekto išdėstymą žemės sklype ar teritorijoje su matmenimis, objekto detalizaciją, išklotines, formas, naudojamas medžiagas, spalvinius sprendimus (projektas turi būti pasirašytas projekto vadovo ir užsakovo bei suderintas su žemės sklypų savininkais, nuomotojais ar naudotojais);
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduoto maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo kopiją (pateikia prekiaujantys maisto prekėmis, žemės ūkio produkcija, teikiantys maitinimo paslaugas, išskyrus prekiaujančius švenčių, masinių renginių metu);
įmonės registravimo pažymėjimo, verslo liudijimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę vykdyti veiklą, kopiją;
specializuoto automobilio, automobilio priekabos valstybinės registracijos ir techninės apžiūros dokumentų kopijas (jeigu šie dokumentai turi būti išduoti teisės aktų nustatyta tvarka);
ūkininko pažymėjimo, bityno paso, paukštininkystės ūkio registravimo pažymėjimo ar kito dokumento, įrodančio, kad žemės ūkio produkcija, naminiai paukščiai ir kt. užauginti registruotame asmeniniame ūkyje, sodo sklype ar pan., kopiją (pateikia prekiaujantys naminiais paukščiais ir kt. bei fiziniai asmenys, parduodantys žemės ūkio produkciją be verslo liudijimo, išskyrus prekiaujančius švenčių, masinių renginių metu);
dokumentą, įrodantį, kad sumokėta nustatyto dydžio vietinė rinkliava už leidimo išdavimą (pateikiamas tiesiogiai ar informuojama telefonu, arba kitomis informavimo elektroninėmis priemonėmis apie rinkliavos sumokėjimą).

Jeigu pateikti neteisingai užpildyti dokumentai arba jie neatitinka dokumentams keliamų reikalavimų, arba pateikti neteisingi duomenys, prašymas nenegrinėjamas ir atmetamas.
Leidimas prekybai ar paslaugų teikimui išduodamas per 5 darbo dienas nuo visų išvardytų dokumentų pateikimo dienos, kai ruošiamasi prekiauti iš laikinųjų įrenginių, specializuotų automobilių, automobilių priekabų, specialiųjų nemotorinių transporto priemonių.
Leidimas prekybai ar paslaugų teikimui išduodamas per 8 darbo dienas nuo visų išvardytų dokumentų pateikimo dienos, kai ruošiamasi prekiauti iš kiosko, paviljono, nestacionariosios lauko kavinės, išplėstose aptarnavimo vietose prie stacionariosios viešojo maitinimo vietos.
Kai prašymų Leidimams gauti pateikiama daugiau, nei yra patvirtintų ir neužimtų prekybos ar paslaugų teikimo viešųjų vietų, Leidimas išduodamas atsižvelgiant į tai, kuris prašymas IS „DVS“ ar IS „Prekybos vietų žemėlapis“ pateiktas anksčiau pagal tikslų prašymo pateikimo laiką.
Dokumentų kopijos turi būti tinkamai patvirtintos.
Jeigu prekiaujama ar teikiamos paslaugos šventės, masinio renginio metu, prašymas turi būti suderintas su renginio organizatoriumi arba renginio organizatorius pateikia prekiautojų ir paslaugų teikėjų sąrašą su nurodytais prekybos ar paslaugų teikimo vietų adresais ir numeriais.
Jeigu prašoma išduoti Leidimą prekiauti ar teikti paslaugas ne valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančioje ar kitu pagrindu valdomoje / naudojamoje teritorijoje, prekiautojas ar paslaugos teikėjas, be aukščiau išvardytų dokumentų, papildomai turi pateikti dokumento, įrodančio žemės sklypo valdymo / naudojimo teisėtumą (nuosavybės registravimo pažymėjimo, nuomos, panaudos, koncesijos sutarties ar kt.), kopiją.
Jeigu nesikeičia prekybos ar paslaugų teikimo vieta, būdas ir nėra pasibaigęs prekybos ar paslaugų teikimo laikinųjų įrenginių ar specializuoto automobilio, automobilio priekabos, specialiosios nemotorinės transporto priemonės sprendinių arba kiosko, paviljono, nestacionariosios lauko kavinės, išplėstų aptarnavimo vietų prie stacionariosios viešojo maitinimo vietos projekto suderinimo terminas ir pats veiklos objektas nėra pakitęs, Leidimui išduoti iki sprendinių ar projekto suderinimo termino pabaigos prie prašymo Leidimui išduoti pridedama tik galiojančio verslo liudijimo (jeigu veikla vykdoma su verslo liudijimu) kopija ir dokumentai, įrodantys, kad sumokėta nustatyto dydžio vietinė rinkliava už leidimo išdavimą. Savivaldybės administracijoje gauti prašymai su pridėtais dokumentais derinami:
laikinųjų įrenginių, specializuotų automobilių, automobilių priekabų, specialiųjų nemotorinių transporto priemonių sprendiniai – su Savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros departamento Architektūros ir miesto planavimo skyriaus atstovu;
kiosko, paviljono, nestacionariosios lauko kavinės, išplėstų aptarnavimo vietų prie stacionariosios viešojo maitinimo vietos projektas – su Savivaldybės administracijos Miesto ūkio departamento Miesto tvarkymo, Urbanistinės plėtros departamento Paveldosaugos (jeigu veiklos objektą planuojama statyti kultūros paveldo objektų ar vietovių teritorijose bei jų apsaugos zonose) ir Urbanistinės plėtros departamento Architektūros ir miesto planavimo skyrių atstovais.
Išplėstų aptarnavimo vietų prie stacionariosios viešojo maitinimo vietos įrengimui, kai aptarnavimo vietos įrengiamos važiuojamojoje gatvės dalyje ar automobilių stovėjimo aikštelėje, be nurodyto derinimo turi pritarti Saugaus eismo komisija ir įsakymu leisti Savivaldybės administracijos direktorius.
Vandens pramogų priemonių nuomos įrengimui ir išplėstų aptarnavimo vietų prie stacionariosios viešojo maitinimo vietos, kurią planuojama įrengti vandenyje, įrengimui, be nurodyto derinimo, turi pritarti vandens kelią prižiūrėti įgaliota įstaiga.
Savivaldybės administracijos suderinti sprendiniai ir projektai galioja:
sprendiniai – 1 metus;
projektai – 3 metus.
Prekybos ar paslaugų teikimo vieta laikoma užimta, jei iki išduoto Leidimo vykdyti veiklą šioje vietoje galiojimo termino pabaigos liko 5 ir daugiau kalendorinių dienų.
Leidimą vykdyti veiklą konkrečioje vietoje neužimtomis mėnesio dienomis gali gauti kitas asmuo, jei anksčiau išduotas Leidimas vykdyti veiklą toje vietoje galioja 15 ir mažiau kalendorinių dienų per mėnesį.
Vienam asmeniui tuo pačiu prekybos ar paslaugų teikimo vietos adresu tai pačiai veiklos rūšiai išduodamas tik vienas leidimas, išskyrus ne valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančioje ar kitu pagrindu valdomoje / naudojamoje teritorijoje. Ši nuostata netaikoma, jei praėjo 30 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai asmuo pradėjo vykdyti veiklą, ir tai pačiai veiklos rūšiai tuo pačiu adresu yra laisvų vietų.
Vietų prekiauti gėlėmis švenčių ir atmintinų dienų proga skaičius gali būti papildomai padidintas, išduodant leidimus į vietas, skirtas prekiauti vaisiais ir daržovėmis, jei šios vietos per šventes ir atmintinas dienas yra neužimtos. Apie papildomas prekybos vietas prieš 10 kalendorinių dienų iki švenčių ar atmintinų dienų pradžios skelbiama Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje.
Leidimas prekybai ar paslaugų teikimui neišduodamas, jeigu:
paaiškėja, kad Leidimui gauti buvo pateikti negaliojantys arba suklastoti dokumentai;
pateikiami ne visi, nevisiškai, neteisingai užpildyti dokumentai arba jie neatitinka dokumentams keliamų reikalavimų, arba pateikti neteisingi duomenys ir pareiškėjas nevykdo reikalavimo ištaisyti šiuos trūkumus.
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos 2000 m. birželio 13 d. Rinkliavų įstatymas Nr. VIII - 1725
2. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 27 d. sprendimas Nr. T2-141 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T2-331 „Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose vietinės rinkliavos nuostatų ir prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
3. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 1994-07-07 įstatymas Nr. I-533
4. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. liepos 3 d. įsakymas Nr. AD1-2014 „Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose prašymų leidimams gauti priėmimo, derinimo, leidimų, leidimų dublikatų išdavimo, prekybos ir paslaugų teikimo laiko apribojimo, leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
D.U.K.
Mokėjimo rekvizitai
Gavėjas Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Bankas AB "Šiaulių bankas"
Sąskaitos numeris LT577180500001130642
Įmokos kodas 53421
Paslaugos kaina Teikiant paslaugas:
1. už kinkomojo transporto paslaugas –23 Eur/mėn. už vieną karietą, vežimą;
2. už mobilius atrakcionus, poilsio paslaugas ir tam skirtų priemonių nuomą, išskyrus dviračių ir kitų bevariklių transporto priemonių nuomos, dviračių mainų ar dalijimosi sistemos punktų paslaugas:
2.1. kai užimamas plotas iki 20,00 m2 – 43 Eur/mėn.;
2.2. kai užimamas plotas 20,10 m2–30,00 m2 – 116 Eur/mėn.;
2.3. kai užimamas plotas didesnis kaip 30,00 m2 – 116 Eur/mėn., už kiekvieną papildomą m2 paslaugų teikimo ploto pridedama po 1,7 Eur/mėn.;
3. už pasivažinėjimo mažaisiais autotraukinukais paslaugą – 58 Eur//mėn. vienam autotraukinukui;
4. už taksofonų paslaugas – 8,7 Eur/mėn. už kiekvieną taksofono automatą;
5. už kiekvieną žaidimų automatą – 8,7 Eur/mėn.;
6. už atrakcionų (laipynių) parko paslaugas – 188 Eur/mėn. už 1,00 ha užimamo parko teritorijos ploto;
7. už kiekvieną nuomojamą vandens pramogų priemonę – 10 Eur/mėn.;
8. už dviračių ir kitų bevariklių transporto priemonių nuomos, dviračių mainų ar dalijimosi sistemos punktų paslaugas:
8.1. kai užimamas plotas iki 15,00 m2 – 10 Eur/mėn.;
8.2. kai užimamas plotas didesnis kaip 15,00 m2 – 10 Eur/mėn., už kiekvieną papildomą m2 paslaugų teikimo ploto pridedama po 1,7 Eur/mėn.


Prekiaujant:
1. iš (nuo) kioskų, paviljonuose, specializuotų automobilių, automobilių priekabų, specialiųjų nemotorinių transporto priemonių – 29 Eur/mėn.;
2. iš spaudos kioskų – 29 Eur/mėn.;
3. ledais ir gėrimais iš šaldomų vežimėlių (už vieną vežimėlį) – 12 Eur/mėn.;
4. eglutėmis ir jų šakomis – 130 Eur/mėn.;
5. nuo (iš) laikinų įrenginių, išskyrus prekybą gėlėmis švenčių ir atmintinų dienų proga:
5.1. prekybos vietai iki 4,00 m2 ploto – 29 Eur/mėn.;
5.2. prekybos vietai nuo 4,10 m2 iki 8,00 m2 ploto – 52 Eur/mėn.;
5.3. prekybos vietai daugiau kaip 8,00 m2 ploto – 52 Eur/mėn., už kiekvieną papildomą m2 prekybos ploto pridedama po 1,7 Eur/mėn.;
6. už viešojo maitinimo įmonių produkcijos realizaciją, padidinant aptarnavimo vietų skaičių prie veikiančių stacionarių viešojo maitinimo vietų, ir už prekybą nestacionariosiose lauko kavinėse (nestacionarioji lauko lauko kavinė – laikinas įrenginys lauke, skirtas viešojo maitinimo produkcijos realizavimui ir turintis lankytojams skirtas sėdimas vietas):
6.1. kai aptarnavimo vieta užima iki 10,00 m2 ploto – 14 Eur/mėn.;
6.2. kai aptarnavimo vieta užima 10,10–25,00 m2 ploto – 29 Eur/mėn.;
6.3. kai aptarnavimo vieta užima 25,10–50,00 m2 ploto – 51 Eur/mėn.;
6.4. kai aptarnavimo vieta užima daugiau kaip 50,00 m2 ploto – 51 Eur/mėn., už kiekvieną papildomą m2 prekybos ploto pridedama po 1,7 Eur/mėn.;
7. už išnešiojamąją prekybą – 8,7 Eur/mėn. vienam asmeniui;
8. už išvežiojamąją prekybą iš (nuo) specializuotų automobilių, automobilių priekabų, specialiųjų nemotorinių transporto priemonių – 29 Eur/mėn. už vieną priemonę;
9. už prekybą ir paslaugų teikimą savivaldybės tarybos sprendimu nustatytose 500,00 m2 prekybos ir paslaugų teikimo zonose Girulių ir Melnragės paplūdimiuose kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų metu ir prekybą ir paslaugų teikimą teritorijoje Melnragėje, prie statinio Vėtros g. 8, Klaipėdoje – 2,9 Eur/mėn. už vieną m2 prekybos ar paslaugų teikimo ploto;
10. už prekybą gėlėmis švenčių ir atmintinų dienų proga – 7,2 Eur/d.

Informacija Prašymai priimami ir informacija teikiama tel. (8 46) 39 61 72, dzeneta.budvytyte@klaipeda.lt
Informacija atnaujinta 2018-04-24 14:47:03