Statotės namą

Leidimų kasinėjimo darbams atlikti bei teritorijos atitvėrimui ir (ar) eismo apribojimui išdavimas

Paslaugos aprašymas Leidimai kasinėjimo darbams atlikti bei teritorijos atitvėrimui ir / ar eismo apribojimui privalomi organizacijoms ir individualiems statytojams, rengiantiems projektinę dokumentaciją, vykdantiems užsakovo funkcijas, atliekantiems statybos, remonto, rekonstravimo, griovimo ir inžinerinių tinklų žemės kasinėjimo darbus Klaipėdos miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje.
Leidimus statytojams, sumokėjus vietinės rinkliavos įmokas, išduoda Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo.
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Statybos leidimai
Gyvenimo atvejai Statotės namą
Paslaugos suteikimo trukmė 10 darbo d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Susijusios paslaugos Leidimų kasinėjimo darbams atlikti bei teritorijos atitvėrimui ir (ar) eismo apribojimui išdavimas
Atsakingas dalinys Statybos leidimų ir statinių priežiūros skyrius
Paslaugos vadovas Gediminas Pocius tel. (8 46) 39 60 97 tel. mob. +370 616 344 38
Paslaugos vykdytojas Žibutė Lidžuvienė tel. (8 46) 39 61 94 tel. mob. +370 683 043 54
Prašymo forma (-os) Derinimo aktas
Paraiška (kasinėjimo darbams atlikti)
Prašymo pavyzdys (teritorijos atitvėrimui ir / ar eismo apribojimui bei kitiems atvejams)
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

Pateikiami dokumentai dėl leidimo kasinėjimo darbams atlikti:
1. Paraiška, kurioje nurodomas pareiškėjas, jo adresas, telefono numeris, kasinėjimo darbų vykdymo tikslas, tiksli darbų vykdymo vieta, kasinėjimo darbų apimtis, atlikimo būdas ir naudojami mechanizmai, darbų vykdymo pradžia ir pabaiga, atsakingo darbų vadovo vardas, pavardė ir jo kvalifikacijos atestato numeris. Paraiška turi būti suderinta su gatvės važiuojamosios dalies, šaligatvio dangos atkūrimo darbus atliekančia atestuota statybos organizacija ir su želdinius atkuriančia atestuota arba juos prižiūrinčia organizacija, turinčia leidimą ar atestatą šiai veiklai vykdyti;
2. Statybą leidžiančio dokumento kopija, kai požeminių komunikacijų ar statinių statybai reikalingas statybą leidžiantis dokumentas;
3. Inžinerinių tinklų planas, suderintas su požemines komunikacijas eksploatuojančiomis organizacijomis;
4. Jei vykdant kasinėjimo darbus reikalinga kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti medžius, krūmus, naikinti veją, pateikiama Aplinkos kokybės skyriaus leidimo želdiniams tvarkyti kopija;
5. Kalendorinis darbų vykdymo grafikas dėl darbų trukmės suderinimo, kai vykdomi didelės apimties kasinėjimo darbai;
6. Kai statinio statybos arba rekonstrukcijos darbai vykdomi kultūros vertybių apsaugos zonoje, pateikiama Kultūros vertybių apsaugos departamento išduoto leidimo kopija.

Pateikus paraišką, per 2 darbo dienas (esant pagrindinių gatvių perkasimui ar kitais sudėtingais atvejais – per 5 darbo dienas) statytojui išduodamas derinimo aktas su derinimui nurodytomis institucijomis bei pagal Nuostatų 3 priedo 2 lentelę apskaičiuojamas vietinės rinkliavos dydis.
Statytojui pateikus suderintą (su nurodytomis institucijomis) aktą bei vietinės rinkliavos apmokėjimo dokumento kopiją, per 1 darbo dieną išduodamas leidimas.

Pateikiami dokumentai dėl leidimo teritorijos atitvėrimui ir / ar eismo apribojimui:
1.Prašymas, kuriame nurodomas pareiškėjo pavadinimas, adresas, telefono numeris, darbų vykdymo tikslas, darbų vykdymo vieta, tiksli darbų vykdymo pradžia ir pabaiga, atsakingo darbų vadovo vardas, pavardė ir jo kvalifikacijos atestato numeris;
2.Schema, kurioje nurodoma tiksli darbų vykdymo vieta, suderinta su Klaipėdos apskrities VPK Kelių policijos biuru, kai nutraukiamas arba apribojamas eismas gatve ar šaligatviu, o kai nutraukiamas eismas gatvėse, kuriomis driekiasi vietinio (miesto) susisiekimo maršrutai reguliariais reisais, sutarties, sudarytos su VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ dėl šių maršrutų papildomų išlaidų atlyginimo, ir suderintos schemos kopijas;
3.Aptvėrimo ar atitvėrimo schema, kur nurodomas tvoros tipas ir trumpas aprašymas, iš kokių medžiagų tvora bus įrengiama;
4.Statybą leidžiančio dokumento kopija, kai statinių statybos, rekonstravimo, remonto darbams vykdyti reikalingas statybą leidžiantis dokumentas.

Leidimas išduodamas per 10 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo datos.

Pasibaigus leidimuose nurodytiems terminams, statytojai, vykdę darbus, privalo perduoti sutvarkytą darbų vykdymo vietą leidimą išdavusiam Savivaldybės administracijos padaliniui (Statybos leidimų ir statinių priežiūros skyriui) ir padaliniui, vykdančiam dangų priežiūrą (Miesto tvarkymo skyriui).
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
2014-11-27 sprendimo Nr. T2-298 3 priedas
Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Klaipėdos miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje nuostatai
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01.2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-848
2. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03.2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713
3. Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01.2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878
4. „Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Klaipėdos miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje nuostatai“, patvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. T2-211 (2014 m. sausio 30 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-23 redakcija; 2015 m. liepos 10 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-162 redakcija; 2016 m. lapkričio 24 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-279 redakcija)
Informacija atnaujinta 2018-09-04 16:34:46