Klaipėdos savivaldybės administracija

 

Užsiimate verslu

Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimas

Paslaugos aprašymas Išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje galima įrengti ir eksploatuoti tik turint Savivaldybės administracijos išduotą leidimą.
Leidimą įrengti išorinę reklamą paruošia Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Licencijų, leidimų ir vartotojų teisių apsaugos skyrius.
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Prekybos ir kitų paslaugų teikimas, leidimai
Gyvenimo atvejai Užsiimate verslu
Paslaugos suteikimo trukmė 20 d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Susijusios paslaugos Išorinės reklamos įrengimo projektų tikrinimas ir derinimas
Atsakingas dalinys Licencijų, leidimų ir vartotojų teisių apsaugos skyrius
Paslaugos vadovas Jolanta Uptienė tel. 8 46 396113
Paslaugos vykdytojas Jolanta Uptienė tel. 8 46 396113
Prašymo forma (-os) IŠDUOTI LEIDIMĄ ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE
IŠDUOTI LEIDIMĄ ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TURIMO LEIDIMO PAGRINDU
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

1. dokumentus, patvirtinančius žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdančio asmens (toliau – savininkas) sutikimą, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas pats yra šių objektų savininkas. Jeigu išorinė reklama įrengiama ant bendrojo naudojimo objektų, – butų ir kitų patalpų savininkų sutikimą, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip;
2. nuosavybės teisę patvirtinančio dokumento kopiją, kai reklama įrengiama ne ant savivaldybei nuosavybės teise priklausančių objektų;
3. išorinės reklamos įrengimo projektą (toliau – projektas), kurį sudaro:
aiškinamasis raštas;
reklaminio įrenginio vietos schema topografiniame plane, kai reklaminis įrenginys įrengiamas ant žemės;
išorinės reklamos įrengimo vietą apibūdinantys duomenys (situacijos schema, viso objekto, ant kurio planuojama įrengti reklamą, esamos padėties spalvota nuotrauka ar projektas (kai objektas nepastatytas ar neįrengtas);
išorinės reklamos spalvinis bei grafinis vaizdas;
reklaminio įrenginio projektas;
laikiklių bei tvirtinimo mazgų brėžiniai, jei reklama tvirtinama laikikliais;
jei išorinė reklama įrengiama ant stulpų, lynų ar kitokių konstrukcijų, esančių virš gatvių, – šiuos objektus eksploatuojančių subjektų raštišką sutikimą;
4. turėtą leidimą įrengti išorinę reklamą, galiojusį iki prašymo pateikimo, arba tinkamai patvirtintą jo kopiją ir eksploatuojamų reklaminių įrenginių sąrašą, nurodant reklamos įrengimo adresą ir reklamavimo zoną (pateikiama, jei leidimas buvo išduotas pagal suderintą projektą, kuris atitinka Specialiojo plano sprendinių reikalavimus);
5. mokėjimo pavedimo ar kvito apie sumokėtą nustatytą vietinę rinkliavą už leidimo įrengti išorinę reklamą originalą ir tinkamai patvirtintą kopiją (pateikiama, priėmus sprendimą išduoti leidimą);
6. mokėjimo pavedimo ar kvito apie sumokėtą nustatytą vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą originalą ir tinkamai patvirtintą kopiją (kai dalinami ar platinami reklaminiai lapeliai, bukletai ir kita poligrafinė produkcija Savivaldybės teritorijoje).
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas (Žin., 2000, Nr 52-1884; 2008, Nr. 135-5242)
2. Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas (Žin., 2013, Nr. 57-2854 (2013-06-01)
3. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymas Nr. 4-670 "Dėl Išorinės reklamos įrengimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 405 "Dėl Išorinės reklamos įrengimo tipinių taisyklių patvirtinimo" ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios" (Žin., 2013, Nr. 84-4245)
4. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 28 d. sprendimas Nr. T2-300 "Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo"
5. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. sausio 19 d. įsakymas Nr. AD1-172 „Dėl leidimų įrengti išorinę reklamą Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje registravimo, išdavimo, atsisakymo juos išduoti, leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo, paraiškų ir leidimo formų patvirtinimo pakeitimo"
Mokėjimo rekvizitai
Gavėjas Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Bankas AB "Šiaulių bankas"
Sąskaitos numeris LT307180500001130643
Įmokos kodas 53521
Paslaugos kaina 1. ant savivaldybei priklausančių ar patikėjimo teise valdomų objektų ar teritorijų:
1.1. reklamos įrenginių reglamentavimo zonose PR1, PR2, MG, GD, GM – 104 Eur metams už 1 kv. m išorinės reklamos ploto;
1.2. reklamos įrenginių reglamentavimo zonoje VK – 115 Eur metams už 1 kv. m išorinės reklamos ploto;
1.3. reklamos įrenginių reglamentavimo zonose SN1, SN2 – 139 Eur metams už 1 kv. m išorinės reklamos ploto;
1.4. reklamos įrenginių reglamentavimo zonose RT1, RT2 – 156 Eur metams už 1 kv. m išorinės reklamos ploto;
1.5. dinaminiams reklaminiams įrenginiams – 167 Eur metams už 1 kv. m išorinės reklamos ploto;
1.6. kintamo vaizdo ekranams – 174 Eur metams už 1 kv. m išorinės reklamos ploto;
1.7. už sumontuotų ant specialių išorinei reklamai skirtų transporto priemonių laikymą ar vežiojimą Klaipėdos miesto savivaldybės patvirtintu maršrutu miesto gatvėmis leidimą – 1057 Eur metams už 1 transporto priemonę;
1.8. už leidimą trumpalaikei reklamai – 0,6 Eur dienai už 1 kv. m išorinės reklamos ploto;
1.9. už leidimą įrengti iškabą – 29 Eur visam laikotarpiui, kuriam suderinta išorinė reklama, bet ne ilgiau kaip 10 metų;
2. ant ne savivaldybei priklausančių ar patikėjimo teise valdomų objektų ar teritorijų:
2.1. už leidimą įrengti iškabą – 29 Eur visam laikotarpiui, kuriam suderinta išorinė reklama, bet ne ilgiau kaip 10 metų;
2.2. už leidimą įrengti išorinę reklamą (išskyrus iškabas) –29 Eur visam laikotarpiui, kuriam suderinta reklama, bet ne ilgiau kaip 10 metų.

3. už leidimo įrengti išorinę reklamą Jūros šventės ir miesto jubiliejinių bei istorinių sukakčių paminėjimo švenčių metu renginių teritorijoje (visos šventės metu):
3.1. iki 3 kv. m reklamos ploto – 177 Eur už visą reklaminį plotą;
3.2. už daugiau kaip 3 kv. m reklamos ploto – 290 Eur už visą reklaminį plotą.
4. Vienos dienos vietinės rinkliavos dydis apskaičiuojamas, metų vietinės rinkliavos dydį dalijant iš einamųjų metų dienų skaičiaus. Ši nuostata netaikoma 3.1 ir 3.2 papunkčiuose nustatytai rinkliavai.
5. Už leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimą vietinė rinkliava netaikoma:
5.1. savivaldybės organizuojamų renginių išorinei reklamai;
5.2. pranešimams, kvietimams, šventinei informacijai, poligrafiniams plakatams ir pan. savivaldybės nustatytose ir tik specialiai tam tikslui įrengtose vietose;
5.3. kultūrinei, socialinei ir šviečiamajai informacijai (ne daugiau kaip 90 dienų per metus vienam reklamos įrenginiui);
5.4. vizualinei informacijai;
5.5. reklamai ant prekybos ir paslaugų teikimo įrangos prekiaujantiems ar teikiantiems paslaugas tik Jūros šventės ir miesto jubiliejinių bei istorinių sukakčių paminėjimo švenčių metu renginių teritorijoje pagal patvirtintą prekybos ir paslaugų bei reklamos vietų ir patrauklumo zonų išdėstymo schemą;
5.6. valstybės ir savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų įrengtai išorinei reklamai – iškabai ant (prie) pastato, pateikiančiai informaciją apie įstaigą.
Informacija Informacija teikiama tel. (8 46) 39 63 29
Informacija atnaujinta 2019-02-14 13:59:55