Rūpestis dėl vaikų

Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų skyrimas, pratęsimas, pakeitimas ir panaikinimas

Paslaugos aprašymas Paslauga teikiama vaikui ir vaiko atstovams pagal įstatymą, kai pavienės, atskirai teiktos ar teikiamos švietimo pagalbos, socialinės ar sveikatos priežiūros paslaugos yra neveiksmingos, neefektyvios ir neužtikrina Vaiko gerovės.
Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugos skiriamos vaikams nuo gimimo iki 18 metų ir asmenims, turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių iki 21 metų ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų (toliau – Koordinuotai teikiamos paslaugos) teikimo tikslą, principus, organizavimą ir finansavimą, kvalifikacinius reikalavimus tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriui.
Koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo ir teikimo klausimai svarstomi, kai:
1. gautas Vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymas kartu su pavienes švietimo pagalbos, socialines ar sveikatos priežiūros paslaugas teikusios ar teikiančios institucijos, įstaigos ar organizacijos siūlymu dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo;
2. su prašymu kreipiasi institucijos, įstaigos, organizacijos, teikusios ar teikiančios pavienes švietimo pagalbos, sveikatos priežiūros, socialines ar viešosios tvarkos užtikrinimo paslaugas, nustačiusios, kad jų teiktų ar teikiamų paslaugų Vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) nepakanka;
3. gautas minimalios priežiūros priemonės vykdytojo (-ų) ir kitų, Vaikui teikiančių švietimo, socialines ar sveikatos priežiūros paslaugas specialistų pranešimas, kad Vaikui taikoma (-os) minimalios priežiūros priemonė (-ės) yra neveiksminga (-os);
4. priimamas sprendimas Vaikui skirti vidutinės priežiūros priemonę. Tokiu atveju svarstomas Koordinuotai teikiamų paslaugų poreikis tik Vaiko tėvams (globėjams, rūpintojams);
5. gauta vaikų socializacijos centro informacija apie Vaiko vidutinės priežiūros priemonės vykdymo pabaigą (tokiu atveju Koordinuotai teikiamos paslaugos gali būti teikiamos Vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams).
6. Gavęs 1–2 punktuose nurodytą prašymą, jį pagrindžiančią informaciją / pranešimą ir 3–5 punktuose nustatytais atvejais, Koordinatorius priima sprendimą dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo klausimo svarstymo Komisijos posėdyje. Koordinatorius, prieš priimdamas sprendimą svarstyti Koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo klausimą Komisijos posėdyje, gali kreiptis į pavienes švietimo pagalbos, socialinės ar sveikatos priežiūros paslaugas teikiančią instituciją, įstaigą ar organizaciją, ir, esant poreikiui, inicijuoti su ja pasitarimą dėl jos teikiamos paslaugos veiksmingumo ir tęstinumo (išskyrus 3–5 punktuose nustatytais atvejais)
Paslaugos kategorija Švietimas, kultūra ir sportas
Gyvenimo atvejai Rūpestis dėl vaikų
Paslaugos suteikimo trukmė 20 darbo d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
Paslaugos vadovas Saulius Budinas
Paslaugos vykdytojas Edita Kučinskienė tel. (8 46) 39 61 59 tel. mob. +370 694 82 903
Prašymo forma (-os) Prašymo dėl koordinuotai teikiamos pagalbos vaikui ir jo tėvams (globėjams) forma (Įstaigai)
Prašymo dėl koordinuotai teikiamos pagalbos vaikui ir jo tėvams (globėjams) forma (Tėvams)
Aprašymas interesantui Jei kreipiasi tėvai (globėjai):
1.Vaiko asmens dokumento kopija.
2. Medicinos pažymos (forma Nr. 0/27a) kopija.
3. Jei vaikas vertintas Klaipėdos pedagoginėje psichologinėje tarnyboje, pažymos kopija.
4. Aktuali informacija, susijusi su prašymo pateikimu (nurodyti, kokių dokumentų kopijos, pavyzdžiui, specialiųjų ugdymo centrų rekomendacijų, vaikų psichiatro rekomendacijų kopijos, teismų sprendimų ar nutarčių kopijos ir kt.).
5. Kitų dokumentų, įrodančių socialinės paramos poreikį, kopijos.
P. S. Jei kreipiasi globėjas, pridėti globos (rūpybos) patvirtinančio dokumento kopiją (direktoriaus įsakymo arba teismo sprendimo).
Jei kreipiasi institucijos, pridedama aktuali informacija, susijusi su prašymo pateikimu (nurodyti, kokių dokumentų kopijos, pavyzdžiui, jei vaikas vertintas Klaipėdos pedagoginėje psichologinėje tarnyboje, pažymos ar specialiojo ugdymo centro kopija, medicinos pažymos (forma Nr. 0/27a) kopija, jei pagalba teikta įstaigos vaiko gerovės komisijoje, komisijos protokolas ir kt.)
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas
2. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymą „Dėl koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašo patvirtinimo“
3. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas
Informacija atnaujinta 2019-02-08 14:08:59