Gyvenamosios vietos klausimai

Konsultacijų apie valstybės remiamus kreditus būstui įsigyti teikimas

Paslaugos aprašymas Ši paslauga teikiama interesantams, norintiems žinoti informaciją apie galimybę gauti valstybės remiamus kreditus būstui įsigyti. Paslauga gali būti teikiama žodžiu ir raštu. Ši paslauga teikiama asmenims ir šeimoms, pageidaujantiems pasinaudoti valstybės parama būstui įsigyti. Valstybės parama teikiama šeimos ar asmens:

- kurių duomenys apie jų gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, o neturinčiųjų gyvenamosios vietos – apie savivaldybę, kurios teritorijoje gyvena, yra įrašyti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą,
-kurie Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaravo turtą ir gautas pajamas. Deklaruoto turto vertė ir pajamos, kurios, vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsniu, įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, neviršija nustatytų pajamų ir turto dydžių:
- asmens be šeimos: pajamos—88 VRP* dydžių, turtas**—129 VRP* dydžių;
- dviejų, trijų asmenų šeimos: pajamos—123 VRP* dydžių; turtas**—262 VRP* dydžių;
- keturių ar penkių asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 148 VRP* dydžių ir turtas** – 349 VRP* dydžių;
- šešių ar daugiau asmenų šeimos grynosios metinės pajamos vienam asmeniui – 25 VRP* dydžių ir turtas** vienam asmeniui – 83 VRP* dydžių.

Įsigyja pirmą tinkamą būstą Lietuvos Respublikos teritorijoje arba atitinka vieną iš šių sąlygų:
- neturi būsto nuosavybės teise pastaruosius 5 metus ir iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos nebuvo pasinaudoję šia paramos forma;
- turi ar turėjo nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise būstą, kurio naudingasis plotas (visų Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise turimų ir (arba) vienu metu turėtų būstų naudingųjų plotų suma), tenkantis (tenkanti) vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis (mažesnė) kaip 14 kvadratinių metrų, arba turimas būstas, neatsižvelgiant į jo naudingąjį plotą, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų (parama teikiama būstui įsigyti arba nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti);
- neįgalusis ar šeima, kurioje yra neįgalusis, nuosavybės teise turi būstą, nepritaikytą neįgaliųjų poreikiams (parama teikiama tik nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti pritaikant neįgaliųjų poreikiams).

Pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą, tokią teisę turi:
1) buvę likę be tėvų globos (rūpybos) asmenys, iki jiems sukanka 35 metai, ar jų šeimos, taip pat šeimos, auginančios tris ar daugiau vaikų (įvaikių), neįgalieji arba šeimos, kuriose yra neįgaliųjų, – apmokama 20 procentų suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio būsto kredito likučio) sumos;
2) jaunos šeimos, auginančios vieną ar daugiau vaikų (įvaikių), ir šeimos, kuriose vienas iš vaikų (įvaikių) tėvų yra miręs, apmokama 10 procentų suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio būsto kredito likučio) sumos.
* VRP – valstybės remiamos pajamos; 1 VRP dydis = 122 eurai.
**Deklaruojamo nekilnojamo turto ploto vieneto normatyvinę vertę nustato ir savo interneto svetainėje skelbia valstybės įmonė Registrų centras pagal kiekvienų metų sausio 1 dienos vidutines nekilnojamojo turto rinkos vertes Lietuvos miestuose.
Paslaugos kategorija Valstybės teikiama parama būstui įsigyti
Gyvenimo atvejai Gyvenamosios vietos klausimai
Paslaugos suteikimo trukmė 20 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Susijusios paslaugos Pažymų apie teisę į paramą būstui įsigyti išdavimas
Atsakingas dalinys Socialinio būsto skyrius
Paslaugos vadovas Danguolė Netikšienė tel. 846 39 60 25 tel. mob. +370686 91669
Paslaugos vykdytojas Daiva Deimantienė tel. 846 39 63 13
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

1. Prašymą (nustatytos formos)
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (kortelės, paso) kopiją.
3. Pažymas:
3.1. apie turimas ir turėtas Lietuvos Respublikos teritorijoje gyvenamąsias patalpas visų šeimos narių, tarp jų ir nepilnamečių, vardu, išduotą VĮ Registrų centro (Baltijos pr./Minijos g. 123/123, Klaipėda);
3.2. apie deklaruotą gyvenamąją vietą, išduotą Savivaldybės Gyvenamosios vietos deklaravimo poskyrio (Šimkaus g. 11, Klaipėda ,1 kab.)
4. Deklaraciją apie turimą turtą (įskaitant gautas pajamas) už kalendorinius metus prieš prašymo suteikti paramą padavimo dieną iš Valstybinės mokesčių inspekcijos Klaipėdos skyriaus (Taikos pr. 28, Klaipėda). Deklaracija turi būti su žyma, kad pateikta Valstybinei mokesčių inspekcijai
5. Neįgalumo lygio pažymą (asmenims iki 18 metų amžiaus), darbingumo lygio pažymą (nedarbingiems ar iš dalies darbingiems asmenims nuo 18 metų iki senatvės pensijos amžiaus), išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (Donelaičio g. 3, Bangų g. 15, Klaipėda) ar neįgaliojo pažymėjimą (senatvės pensijos amžiaus asmenims), išduotą Klaipėdos m. savivaldybės Socialinės paramos skyriaus (Vytauto g. 13, Klaipėda, 104 kab.)
6. Tėvų mirties liudijimus ar įsiteisėjusį teismo sprendimą apie tėvų teisių atėmimą našlaičiams ar be tėvų globos likusiems asmenims.
7. Santuokos, ištuokos, vaikų gimimo liudijimų kopijas.
Pastabos:
1. Savivaldybė, gavusi asmens (šeimos atveju —visų pilnamečių šeimos narių) rašytinį sutikimą tvarkyti asmens duomenis, informaciją apie turimą turtą ir gautas pajamas už kalendorinius metus, turimą ir (ar) turėtą nekilnojamąjį turtą, esantį Lietuvos Respublikos teritorijoje, ir deklaruotą gyvenamąją vietą gauna pati.
2. Prašymai priimami tik iš asmenų, deklaravusių gyvenamąją vietą Klaipėdos mieste.
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-10-23 nutarimas Nr. 1162 „Dėl Valstybės remiamų būsto kreditų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
3. Savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015-07-31 sprendimu Nr. T2-203 „Dėl savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo, patvirtinimo
Informacija Informacija teikiama tel. (8 46) 39 63 13
Informacija atnaujinta 2018-01-03 15:27:25